Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Arvsrätt

Arvskifte

Arvskifte

Uppgifter om den avlidne

Namn och adress
Namn:
Adress:
Postadress:
Personnummer: XXXXXXXX-XXXX
Civilstånd: X
Dödsdag: XXXX-XX-XX

Dödsbodelägare

Namn och adress
Namn:
Adress:
Postadress:
Personnummer: XXXXXXXX-XXXX
Dödsbodelägare

Namn och adress
Namn:
Adress:
Postadress:
Personnummer: XXXXXXXX-XXXX
Dödsbodelägare

Namn och adress
Namn:
Adress:
Postadress:
Personnummer: XXXXXXXX-XXXX
Dödsbodelägare

Namn och adress
Namn:
Adress:
Postadress:
Personnummer: XXXXXXXX-XXXX
Dödsbodelägare

Namn och adress
Namn:
Adress:
Postadress:
Personnummer: XXXXXXXX-XXXX
Dödsbodelägare

Anteckningar

Det antecknades:

Att det fanns/ej fanns testamente

Att arvskiftet omfattar samtliga tillgångar i boet

Att tillgångarna och skulderna tas upp till det värde som dödsbodelägarna har kommit överens om vilket redovisas i arvskiftet

Att eventuella tillkommande intäkter, kostnader och överskjutande skatt fördelas enligt delägarnas lotter i boet

Att XXXX-XX-XX skall anses vara skiftesdagen

Fördelning av arvet: Arvet fördelas i enlighet med lag och/eller testamente men parterna har själva kommit överens om värdet av respektive tillgång i dödsboet.

Uppkommer ny skuld eller tillgång utöver vad som angetts nedan skall denna fördelas efter samma andelstal mellan dödsbodelägarna.

Sammanställning över tillgångar och skulder

Tillgångar:

Fastigheten/bostadsrätten:

Fastighetsbeteckning/adress och lgh nr X kr

Bank konto X X kr
Bank konto X X kr
Fond X X kr
Aktier X X kr
Försäkring X X kr
Bohag X X kr
Etc..

Summa tillgångar X kr

Skulder: X kr

Enligt arvskiftet uppgår tillgångarna efter att bohaget sämjedelats mellan dödsbodelägarna till X kr och skulderna till X kr.

Kvarlåtenskap att fördela X kr

Lottläggning

”Namn” erhåller X/X av kvarlåtenskapen. ”Namn” X-del ska utbetalas från X tillgångar eller från försäljning av X.

”Namn” erhåller X/X av kvarlåtenskapen. ”Namn” X-del ska utbetalas från X tillgångar eller från försäljning av X.

”Namn” erhåller X/X av kvarlåtenskapen. ”Namn” X-del ska utbetalas från X tillgångar eller från försäljning av X.

”Namn” erhåller X/X av kvarlåtenskapen. ”Namn” X-del ska utbetalas från X tillgångar eller från försäljning av X.

”Namn” erhåller X/X av kvarlåtenskapen. ”Namn” X-del ska utbetalas från X tillgångar eller från försäljning av X.

Överenskommelse och underskrift

Parterna är överens om att ”Namn” dödsbo skiftas i enlighet med denna arvskifteshandling.

Eventuella extra kostnader för utbetalning som kan uppstå t.ex. om kontot är avslutat kommer att belasta respektive dödsbodelägares eventuellt kvarvarande lott.

Var part bekräftar att de utöver detta inte har några kvarstående anspråk gentemot dödsboet eller dödsbodelägarna.

Arvskiftet har upprättats i fem (5) exemplar, varav dödsbodelägarna har tagit var sitt. Vänligen sätt även din signatur på varje blad längst ned i högra hörnet.

Ort datum Ort datum

……………………………………… ……………………………………
Namnteckning Namnteckning

Ort datum Ort datum

……………………………………… ……………………………………
Namnteckning Namnteckning

Ort datum

………………………………………
Namnteckning

Bouppteckning

Bouppteckning

Den avlidne

Namn och adress på dödsdagen:

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Personnummer:

___________________________________________

Civilstånd:                                                                   Gift ?             Sambo ?

Dödsdag:

___________________________________________

Efterlevande make, maka eller sambo

Namn och adress:

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Personnummer:

___________________________________________

Civilstånd:                                                                       Gift ?           Sambo ?

Dödsbodelägare:                                                            Ja ?               Nej ?

Kallad till förrättning:                                                   Ja ?               Nej ?

Personlig närvaro vid förrättning:                              Ja ?               Nej ?

Närvaro vid förrättning via fullmakt:                          Ja ?               Nej ?

Arvingar     

1.

Namn och adress:

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Personnummer:

___________________________________________

Dödsbodelägare:                                                            Ja ?               Nej ?

Kallad till förrättning:                                                   Ja ?               Nej ?

Personlig närvaro vid förrättning:                              Ja ?               Nej ?

Närvaro vid förrättning via fullmakt:                          Ja ?               Nej ?

2.

Namn och adress:

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Personnummer:

___________________________________________

Dödsbodelägare:                                                            Ja ?               Nej ?

Kallad till förrättning:                                                   Ja ?               Nej ?

Personlig närvaro vid förrättning:                              Ja ?               Nej ?

Närvaro vid förrättning via fullmakt:                          Ja ?               Nej ?

3.

Namn och adress:

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Personnummer:

___________________________________________

Dödsbodelägare:                                                            Ja ?               Nej ?

Kallad till förrättning:                                                   Ja ?               Nej ?

Personlig närvaro vid förrättning:                              Ja ?               Nej ?

Närvaro vid förrättning via fullmakt:                          Ja ?               Nej ?

4.

Namn och adress:

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Personnummer:

___________________________________________

Dödsbodelägare:                                                            Ja ?               Nej ?

Kallad till förrättning:                                                   Ja ?               Nej ?

Personlig närvaro vid förrättning:                              Ja ?               Nej ?

Närvaro vid förrättning via fullmakt:                          Ja ?               Nej ?

Efterarvingar

1.

Namn och adress:

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Personnummer:

___________________________________________

Dödsbodelägare:                                                            Ja ?               Nej ?

Kallad till förrättning:                                                   Ja ?               Nej ?

Personlig närvaro vid förrättning:                              Ja ?               Nej ?

Närvaro vid förrättning via fullmakt:                          Ja ?               Nej ?

2.

Namn och adress:

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Personnummer:

___________________________________________

Dödsbodelägare:                                                            Ja ?               Nej ?

Kallad till förrättning:                                                   Ja ?               Nej ?

Personlig närvaro vid förrättning:                              Ja ?               Nej ?

Närvaro vid förrättning via fullmakt:                          Ja ?               Nej ?

3.

Namn och adress:

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Personnummer:

___________________________________________

Dödsbodelägare:                                                            Ja ?               Nej ?

Kallad till förrättning:                                                   Ja ?               Nej ?

Personlig närvaro vid förrättning:                              Ja ?               Nej ?

Närvaro vid förrättning via fullmakt:                          Ja ?               Nej ?

4.

Namn och adress:

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Personnummer:

___________________________________________

Dödsbodelägare:                                                            Ja ?               Nej ?

Kallad till förrättning:                                                   Ja ?               Nej ?

Personlig närvaro vid förrättning:                              Ja ?               Nej ?

Närvaro vid förrättning via fullmakt:                          Ja ?               Nej ?

Ingivare

Namn och adress:

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Telefon:

___________________________________________

E-post:

___________________________________________

Övrigt

Testamente                                                                                         ?

Äktenskapsförord                                                                               ?

Sambo begär bodelning                                                                     ?

Försäkringar med förmånstagarförordnande                                ?

Efterlevande make/maka begär jämkning vid

bodelning enligt ÄktB 12:2                                                               ?

Godmansförordnande för kallad person                                         ?

Boutredningsman utsedd av tingsrätt                                              ?

Särkullsbarns avstående till förmån för

efterlevande enligt ÄB 3:9                                                                 ?

Överlåtelse av arv/arvsavstående/arvsavsägelse                          ?

Bouppteckning efter tidigare avliden                                               ?

Övriga anteckningar:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Den avlidnas tillgångar på dödsdagen

  Andel Marknadsvärde (eller taxeringsvärde om Fast egendom och/eller Tomträtt och hus på annans mark)   Enskild egendom Bodelning sambor
Fast egendom        
         
         
         
Tomträtt och hus på annans mark        
         
         
         
Bostadsrätt        
         
         
         
Övriga tillgångar (konton, kontanter, värdepapper, bil eller båt etc.)        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Lösöre        
Försäkringar som ingår i boets tillgångar        
         
         
         
Summa samtliga tillgångar        
Enskild egendom        
Egendom som ingår i sambors bodelning        

Den avlidnas skulder på dödsdagen

  Andel Marknadsvärde   Enskild egendom Bodelning sambor
Inteckningsskulder        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Övriga skulder        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Begravningskostnader        
         
         
         
Bouppteckningskostnad        
         
Summa samtliga skulder        
Enskild egendom        
Egendom som ingår i sambors bodelning        

Den efterlevandes tillgångar på den avlidnas dödsdag

  Andel Marknadsvärde (eller taxeringsvärde om Fast egendom och/eller Tomträtt och hus på annans mark)   Enskild egendom Bodelning sambor
Fast egendom        
         
         
         
Tomträtt och hus på annans mark        
         
         
         
Bostadsrätt        
         
         
         
Övriga tillgångar (konton, kontanter, värdepapper, bil eller båt etc.)        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Lösöre        
Försäkringar som ingår i boets tillgångar        
         
         
         
Summa samtliga tillgångar        
Enskild egendom        
Egendom som ingår i sambors bodelning        

Den efterlevandes skulder på den avlidnas dödsdag

  Andel Marknadsvärde   Enskild egendom Bodelning sambor
Inteckningsskulder        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Övriga skulder        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Begravningskostnader        
         
         
         
Bouppteckningskostnad        
         
Summa samtliga skulder        
Enskild egendom        
Egendom som ingår i sambors bodelning        

Förrättningsdag

Datum/månad/år

__________________________________________

Bouppgivares försäkran

Jag försäkrar härmed på heder och samvete att mina uppgifter till bouppteckningen är riktiga och att inga uppgifter avsiktligt har utelämnats.

___________________________________________

Bouppgivarens namnteckning

___________________________________________

Bouppgivarens namnförtydligande

Förrättningsmännens intyg

Vi intygar att allt blivit riktigt antecknat och att tillgångarna värderats efter bästa förstånd

___________________________________________                       ___________________________________________

Namnteckning                                                              Namnteckning

___________________________________________                       ___________________________________________

Namnförtydligande                                                      Namnförtydligande

Adress:                                                                          Adress:

___________________________________________                       ___________________________________________

___________________________________________                       ___________________________________________

___________________________________________                       ___________________________________________

Testamente

Testamente

Jag, ”förnamn” ”efternamn”, ”pers nr”, förordnar härmed som min yttersta vilja och mitt testamente följande om min kvarlåtenskap.

Vid min bortgång ska mina arvingar med fri förfoganderätt/full äganderätt (välj en, se kommentar nedan) erhålla min kvarlåtenskap.

Skulle mottagaren av arvet vid min bortgång inte vara vid liv/inte finnas kvar så skall arvet istället tillfalla X.

Kommentar: Att testamentera bort egendom med fri förfoganderätt innebär att den som mottar arvet får spendera/sälja egendomen precis som denne vill, men med vissa undantag. Det är inte tillåtet att skänka bort en stor del av arvet i gåva och inte heller att testamentera bort egendomen. Detta p.g.a. att arvet efter den först avlidne ska fördelas till dennes arvingar när den som ärvt med fri förfoganderätt går bort.

Att ärva med full äganderätt innebär att arvtagaren inte behöver ta hänsyn till den först avlidnes arvingar. Den som mottar arvet får med andra ord både testamentera och ge bort arvet.

Den egendom, jämte avkastningen därav, som mina arvingar kan komma att erhålla enligt detta testamente skall vara deras enskilda egendom. Detsamma skall gälla vad som kan komma att träda i dess ställe.

Kommentar: Att arvet utgör ”enskild egendom” innebär att arvet inte ingår i en bodelning efter äktenskap eller samboskap. ”Avkastningen därav” innebär att om arvet ökar i värde så är även värdeökningen reglerad som ”enskild egendom”. ”Det som kan komma att träda i dess ställe” innebär att om arvet exempelvis säljs och om pengarna från försäljningen återinvesteras i något annat så skall även detta utgöra ”enskild egendom”.

Testamentstagare äger genom äktenskapsförord eller vid samboförhållande rätt att genom skriftlig handling upphäva eller ändra nu angivna villkor.

Kommentar: Detta innebär att arvingarna har rätt att välja att, om de så önskar, frångå det som angivits ovan genom att med make/maka skriva ett äktenskapsförord och i och med detta dela med sig av sitt arv till make/maka vid händelse av separation och bodelning.

Ort/datum

…………………………………………..

Förmamn Efternamn, pers nr

Att ”Förnamn Efternamn”, ”pers nr”, denna dag vid sunt och fullt förstånd samt av fri vilja i bådas vår samtidiga närvaro förklarat att ovanstående förordnande utgör hans/hennes yttersta vilja och testamente och därunder egenhändigt skrivit sitt namn, intygas av oss särskilt anmodade testamentsvittnen.

Kommentar: Ett testamente måste bevittnas av två vittnen för att vara giltigt. Dessa vittnen får inte:

  • vara under 15 år
  • ha psykisk störning som medför att de är omedvetna om vad bevittnandet innebär
  • vara gift med testatorn
  • vara förälder eller barn till testatorn, syskon till testatorns make/maka eller make/maka till testatorns syskon och får heller inte vara syskon med testatorn
  • bevittna testamentet om de är arvingar enligt testamentet
  • bevittna testamentet om vittnets make/maka är arvinge enligt testamentet
  • bevittna testamentet om vittnet står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till en arvinge eller är syskon till en arvinge

Ort och datum som ovan                      

…………………………………………..                                                                      ……………………………………

Namn                                                                                              Namn

Adress                                                                                            Adress

Yrke                                                                                                Yrke