Fastighetsrätt

Samägandeavtal

Samägandeavtal

Mellan NN med personnummer xxxxxx-xxxx hädanefter under benämningen ”Part 1”, och NN med personnummer xxxxxx-xxxx hädanefter under benämningen ”Part 2”, och NN med personnummer xxxxxx-xxxx hädanefter under benämningen ”Part 3” var och en hädanefter benämnda ”Part” och gemensamt benämnda ”Parterna” har följande avtal träffats.

Bilagor

Avtalet består av detta huvuddokument samt följande bilagor:

1. Skötsel och förvaltning

2. Schema

För det fall att handlingarnas innehåll inte överensstämmer har huvuddokumentet företräde framför bilagorna. Bilagorna har företräde enligt den ovanstående ordningen.

Definitioner

I Avtalet skall nedan angivna termer ha följande betydelse:

Med Avtalet avses detta huvuddokument och vid var tid gällande bilagor.

Med Fastigheten avses fastigheten X i X kommun.

Med Anskaffningsvärdet avses ett belopp om X.

1 Lagval

1.1

Villkoren i Avtalet skall ha företräde framför lagen (1904:48) om samäganderätt.

2 Köpeskilling

2.1

Parterna avser att förvärva Fastigheten för en högsta köpeskilling om x kronor. Avtalet förfaller i händelse av att Parterna inte lyckas köpa Fastigheten för detta pris. Part X har erhållit skriftlig fullmakt från Part X respektive Part X att köpa Fastigheten i samtliga Parters namn, till angivet pris och med de andelar som anges i punkt 3. Köpeskillingen skall betalas av Parterna i proportion till ägarandel.

3 Ägarandelar

3.1

Ägarandelarna till Fastigheten skall fördelas enligt följande:

Part 1                                 X (X) procent

Part 2                                 X (X) procent

Part 3                                 X (X) procent

4 Skötsel och underhåll

4.1

Parterna skall samråda med varandra vad avser skötsel och förvaltning av Fastigheten i enlighet med en av Parterna upprättad plan i bilaga 1. Om enighet inte kan uppnås skall beslut fattas med enkel majoritet, beräknat efter ägarandel i Fastigheten.

5 Kostnader

5.1

Samtliga kostnader för åtgärder som Parterna beslutat vidta enligt punkt 4 skall fördelas efter ägarandelarna i Fastigheten.

6 Försäkring

6.1

Fastigheten skall vara försäkrad till fullvärde. Det åligger Part X att upphandla försäkring och tillse att denna betalas.

7 Finansiering

7.1

Köpeskillingen för Fastigheten skall finansieras enligt punkt 7.2 och punkt 7.3.

7.2

Part X skall erlägga kontantinsatsen om X (X) kronor. Resterande X (X) kronor skall finansieras genom upptagande av fastighetslån i Svenska Banken.

7.3

Lånesumman om X (X) kronor skall upptagas genom tre (3) lån med nedan angivna låntagare och lånesumma på ett var av lånen:

Part 1                                 X (X) kronor

Part 2                                 X (X) kronor

Part 3                                 X (X) kronor

8 Lån

8.1

Envar låntagare skall ensamt svara för det lån som upptages.

9 Pantsättning

9.1

Parterna förbinder sig att medverka till att såväl ansöka om uttagande av pantbrev i Fastigheten som att pantförskriva Fastigheten som säkerhet för nämnda lån. Skall ytterligare pantbrev uttagas som säkerhet för nya fastighetslån måste samtliga parter vara överens därom.

10 Utlösen

10.1

Om någon av Parterna ej fullgör sitt låneåtagande gentemot bank i anledning av förvärvet av Fastigheten äger övriga parter rätt att förvärva dennes ägarandel i lika delar motsvarande sistnämndes kvarvarande fastighetslån mot att de samtidigt löser denne från banklånet antingen genom slutbetalning eller övertagande av skulden, under förutsättning att banken accepterar dessa som låntagare.

11 Kompensation för lånövertagande

11.1

För det fall någon Part tvingas infria annan Parts låneåtagande utan att ägarandel övergår till denne äger infriande Part rätt till ersättning av andre parten så snart denne begär det.

12 Försäljning/Överlåtelse

12.1

Part, som önskar överlåta sin ägarandel i Fastigheten, skall först erbjuda de övriga Parterna att förvärva andelen för en köpeskilling motsvarande då gällande taxeringsvärdet på andelen multiplicerat med 1,25. För det fall Part inte utnyttjar sin rätt att förvärva andelen ifråga, skall överlåtande Part vid försäljningen intaga som villkor att förvärvaren inträder som part i Avtalet.

13 Hembudsskyldighet

13.1

För det fall Part påkallar att hela Fastigheten skall överlåtas till tredje man utan att annan part vill medverka därtill, äger förstnämnda Part påfordra att vägrande Parter förvärvar dennes ägarandel för en köpeskilling motsvarande då gällande taxeringsvärdet på andelen multiplicerat med 1,25. Om så ej sker skall Fastigheten utbjudas till försäljning genom opartisk fastighetsmäklare.

14 Köpeskillingsfördelning

14.1

Om Fastigheten överlåtes till tredje man skall köpeskillingen fördelas efter ägarandelen med tillägg för Parts eventuellt gjorda kapitaltillskott, varvid envar Part förbinder sig att lösa sitt eget fastighetslån.

15 Realisationsförlust

15.1

För den händelse köpeskillingen är lägre än Anskaffningsvärdet med tillägg av eventuella kapitaltillskott och övriga avdragsgilla kostnader såsom mäklararvode skall den sammanlagda förlusten bäras proportionellt i förhållande till envar Parts ägarandel. Sålunda är Parterna medvetna om att de kan komma att bli betalningsskyldiga gentemot annan part efter det att Fastigheten överlåtits.

16 Ingen offentlig auktion

16.1

Ingendera Part äger ansöka om att fastigheten utbjudes till försäljning på offentlig auktion.

17 Vård av Fastigheten

17.1

Parterna skall efter bästa förmåga se till att hålla Fastigheten i väl vårdat skick och envar skall årligen utföra en arbetsinsats om X (X) timmar avseende yttre och inre underhåll såsom målning, byte av tegelpannor, rensning av hängrännor med mera. För det fall någon Part inte fullgör sin del av underhållet kan övriga parter utföra arbetet mot en ersättning om X (X) kronor per timme, vilket belopp endast kan användas till att avräknas mot Parts skyldighet att bekosta driftskostnader.

18 Nyttjanderätt

18.1

Parterna äger nyttja Fastigheten för egen räkning eller upplåta sin nyttjanderätt till annan som Part kan gå i god för. Part äger inte utan övriga Parters samtycke hyra ut Fastigheten mot ersättning. Nyttjande av Fastigheten skall ske enligt rullande schema i enlighet med bilaga 2.

19 Kostnadsfördelning

19.1

Parterna skall dela lika på samtliga driftskostnader som uppstår. Envar Part äger rätt att inhandla varor till Fastigheten såsom målarfärg, möbler och husgeråd med mera till ett årligt belopp om X (X) kronor. Vid kalenderårets slut skall Parterna sammanställa samtliga utlägg och kostnader samt nedlagt arbete enligt punkt 17 för inköp och dela dessa kostnader lika mellan sig.

20 Avtalsbrott

20.1

För det fall någon Part inte fullgör väsentlig skyldighet under Avtalet eller vid upprepade tillfällen bryter mot Avtalet kan övriga Parter begära att felande Part hembjuder sin andel till övriga parter, till en köpeskilling beräknad enligt punkt 13, med ett avdrag om tio (10) procent på köpeskillingen såsom normerat skadestånd.

21 Avtalstid

21.1

Avtalet skall äga giltighet så länge Fastigheten ägs av fler än en Part. Avlider Part under avtalets bestånd, inträder dennes dödsbo i dennes rättigheter och skyldigheter.

Avtalet har upprättats i tre (3) exemplar, av vilka Parterna tagit var sitt.

Ort/datum                                                                     Ort/datum                     

NN                                                                                  NN

Ort/datum  

NN                                     

Samägandeavtal Läs mer »

Gåvobrev fastighet

Gåvobrev avseende fastighet

”Förnamn Efternamn” med personnummer XXXXXX-XXXX nedan kallade ”Gåvogivaren” har härmed till förmån för ”Förnamn Efternamn” med personnummer XXXXXX-XXXX och ”Förnamn Efternamn” med personnummer XXXXXX-XXXX nedan kallade ”Gåvotagarna” upprättat följande gåvobrev:

Kommentar: Skriv ner vilka Gåvogivare och Gåvotagare är med namn och personnummer.

Definitioner

 • I Gåvobrevet skall nedan angivna termer ha följande betydelse:
 • Med Gåvobrevet avses detta dokument.
 • Med Fastigheten avses 100% av fastigheten ”Fastighetsbeteckning”, i X kommun.
 • Med Gåvoobjektet avses Fastigheten.
 • Med tillträdesdagen avses den ”datum månad år”.

Kommentar: Redogör här för termer i gåvobrevet och villkor kring gåvan.

1 Överlåtelseförklaring

 1. Gåvogivaren överlåter härmed, som gåva, 100% av Gåvoobjektet med 50% till ”Förnamn Efternamn” och med 50% till ”Förnamn Efternamn”.

Kommentar: Redogör här för hur fastigheten ska fördelas. I detta exempel finns det 2 gåvotagare som ska ha 50% var. Men det kan även röra sig om 1 gåvotagare alternativt fler än 2.

2 Villkor

2.1 Gåvotagaren skall tillträda Gåvoobjektet på Tillträdesdagen.

Kommentar:  Redogör här för när mottagaren/mottagarna ska få tillgång till fastigheten.

2.2 Gåvotagarna åtar sig att ersätta ”Förnamn Efternamn” för gåvan med en total summa om x kr. Gåvotagarna inträder i övrigt i gåvogivarens ställe.

Kommentar: I vissa gåvobrev så finns krav på motprestation. Ovan är ett exempel på hur detta kan se ut. Värdet av motprestationen måste understiga 85% av föregående års taxeringsvärde för att man ska undvika stämpelskatt, då det annars ses som en försäljning.

2.3 ……………………………………………….

Gåvobrevet har upprättats i tre exemplar, av vilka Gåvogivaren och Gåvotagarna tagit var sitt.

”Ort”  den     ”datum månad år”           

Gåvogivare:                      

……………………………………………….                     

Förnamn Efternamn

Gåvogivarens egenhändiga namnteckning bevittnas:

”Ort” den ”datum månad år”                                  ”Ort” den ”datum månad år”

Förnamn Efternamn                                                    Förnamn Efternamn

Adress                                                                               Adress

Postadress                                                                       Postadress

Gåvotagarna bekräftar härmed att gåvan tacksamt emottagits och godkänner med gåvan förbundna villkor.

”Ort” den ”datum månad år”                                  ”Ort” den ”datum månad år”

Gåvotagare:                                                                  Gåvotagare:                                        

Förnamn Efternamn                                                    Förnamn Efternamn

Kommentar: Bevittning är ett formkrav vid gåva av fastighet.

Gåvobrev fastighet Läs mer »

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt

Med denna bemyndigas nedan angivna person (fullmaktstagaren) att fritt och obegränsat sköta och agera ombud för alla mina ekonomiska intressen.

Fullmaktstagaren ges härmed rätten att:

 • i mitt ställe fritt föra diskussioner med privatpersoner, företag och myndigheter
 • i mitt ställe ingå avtal, underteckna och mottaga tillgångar
 • i mitt ställe utföra alla de åtgärder och handlingar som jag själv med laga verkan kan utföra
 • i mitt ställe avyttra fast egendom samt bostadsrättslägenhet och för detta underteckna och mottaga köpesumma
 • i övrigt sköta om min person

Framtidsfullmakten slutar att gälla om den av mig återkallas skriftligen, återtas eller förstörs eller vid mitt frånfälle.

Fullmaktsgivare

——————————


Namn

——————————


Personnummer

——————————


Adress

——————————


Postnummer, ort

——————————


Telefon

Fullmaktstagare

——————————


Namn

——————————


Personnummer

——————————


Adress

——————————


Postnummer, ort

——————————


Telefon

I händelse av förhinder för fullmaktstagaren skall ”namn och personnummer” träda i fullmaktstagarens ställe.

Ort/datum/år

——————————-


Fullmaktsgivarens namnteckning

——————————


Namnförtydligande

Härmed intygar vi särskilt anmodade vittnen att ”Förnamn Efternamn”, ”pers nr” som vi båda är bekant med eller har styrkt identitet på, denna dag vid sunt och fullt förstånd samt av fri vilja i bådas vår samtidiga närvaro egenhändigt har undertecknat denna framtidsfullmakt.

Vittne 1

————————-                                                       ————————-

Namn                                                                             Namnförtydligande

————————-                                                       ————————-

Adress                                                                            Postnummer, ort                                      

————————-

Telefon

Vittne 2

————————-                                                       ————————-

Namn                                                                             Namnförtydligande

————————-                                                       ————————-

Adress                                                                              Postnummer, ort                                      

————————-

Telefon

Framtidsfullmakt Läs mer »