Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Bolagsrätt

Kravbrev med guide

Guide

Om du har en fordran som du inte fått betalt för så är ett kravbrev ett bra första steg att vidta. Förslagsvis skickas kravbrevet till gäldenären via rekommenderat brev. Ett kravbrev bör innehålla följande:

 1. En grund för fordran. Har fordran uppstått med anledning av ett avtal, lag eller annat.
 2. Den exakta summan man kräver + eventuell ränta enligt räntelagen (8%).
 3. Ett datum då fordran som senast ska vara betald eller då man önskar återkoppling från gäldenären. Vi skulle föreslå att gäldenären ges 7-14 dagar.
 4. En förklaring av att ansökan om betalningsföreläggande kommer skickas till kronofogden om betalning ej skett efter angiven tid.
 5. Är grunden för kravet ett avtal och/eller en obetald faktura så kan dessa även med fördel bifogas
 6. Kontaktuppgifter.
 7. Underskrift.

Kravbrev

”Ort/datum/månad/år”                                              ”Adress gäldenären”

Ang. fordran

Kontaktar Er med anledning av fordran som uppstått.. (Redogör för grunden till fordran)

Er totala skuld till ”namn” uppgår till.. (exakt summa som krävs + eventuell ränta enligt räntelagen)

Ber att Ni återkommer med Er inställning/Ber att Ni betalar fordran senast den datum/månad-år.

”Namn” har för avsikt att driva ärendet vidare till tingsrätt men vill först höra sig för om betalningsvilja finns.

Avtalet samt fakturanummer X bifogas för Er kännedom.. (om dessa finns)

Ni når mig på telefon: X alternativt på e-post: X.

Med vänlig hälsning,

”Namn”

Svaromål stämning varumärkesintrång

X den ”dag månad år”                                                       X Tingsrätt

Svaromål

Mål X XXX XXX-XX; “Käranden” X/X ./. ”Svaranden”

 1. Inställning m.m.

Kommentar: Här anger Svaranden att denne motsätter sig att det är fråga om ett varumärkesintrång. Inställningen ska vara mycket kort och direkt. Eftersom ni anser påståendet om varumärkesintrång vara felaktigt så kan det se ut såhär: 

1.1. Svaranden bestrider Kärandens yrkanden.

1.2 Svaranden begär skälig tid – inte understigande 90 dagar – att inrätta sig efter ett eventuellt vitesförbud.

Kommentar: I det fall att domstolen kommer fram till att det de facto rör sig om ett varumärkesintrång så är det bra att begära en skälig tid för att kunna anpassa sig efter ett vitesförbud. Den skäliga tid ni begär bör vara kopplad till de faktiska omställningar ett sånt förbud kan medföra för er verksamhet. Exempelvis så kanske en vara behöver återkallas, förstöras eller liknande. 

1.3 Svaranden yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare anges.

Kommentar: Om svaranden vinner målet så begär svaranden att käranden betalar dennes rättegångskostnader. Omfattningen av dessa kostnader vet man dock inte förrän målet är avslutat varför det är viktigt att flagga för detta redan nu.

2. Grunderna för bestridande

Kommentar: Det som kallas för grunder är de skäl man anger för att påvisa att det inte rör sig om ett varumärkesintrång. Dessa grunder försöker man i regel hålla så korta som möjligt och det är vanligt att man i detta skede hänvisar till lagtext.

 • Det föreligger inte något intrång i Kärandens registrerade figurmärke, ordmärke alternativt i det påstått inarbetade varumärket (begreppen förklaras punkt 1 och 2)  enligt aktbilaga X (gemensamt benämnda ”Figurmärkena”).

Är situationen så att käranden inte har något skydd för ordvarumärket utan endast för figurvarumärket så är det bra att lägga till följande text:

Det skydd som Figurmärkena åtnjuter avser endast respektive figurmärke i dess helhet. Figurmärkena ger inte något självständigt skydd för ordet ”X” eftersom ordet i sig saknar särskiljningsförmåga (jfr 1 kap. 11 § varumärkeslagen, ”VML”) (för mer om begreppet särskiljningsförmåga se punkt 2.1). Ordet saknar ursprunglig särskiljningsförmåga för i målet aktuella tjänster och har inte heller förvärvat någon sådan förmåga genom användning/inarbetning.

Kommentar: Det är fördelaktigt att hänvisa till aktbilagor. En aktbilaga är domstolens stämpel som de satt på varje inkommen handling i målet. Varje handling har ett eget nummer.

2.2 Det bestrids att Käranden använt Figurmärkena i den omfattning som påstås liksom att Figurmärkena skulle vara kända som beteckning för Kärandens tjänster inom omsättningskretsen (jfr 1 kap. 7 § VML). 

Kommentar: Svaranden motsätter sig det påstådda varumärkesintrånget samt att varumärket som det påstås att svarande gjort intrång i skulle vara ett inarbetat varumärke.

2.3 Ordet X är vanligt förekommande i allmänt språkbruk. Sammansättningen ”X-X” återfinns i Svenska Akademiens ordlista (”SAOL”) och betyder X i X form (undersök exempelvis om ordet återfinns i SAOL eller Googla det för att få ett hum om hur allmänt använt ordet är). Ordet X är dessutom beskrivande för i målet aktuella tjänsteslag och används i betydande omfattning av andra företag och privatpersoner. Det finns därmed ett allmänt intresse av att frihålla ordet X (jfr 1 kap. 5 § VML samt artikel 7.1 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 om EU-varumärken, ”varumärkesförordningen”).

Kommentar: Ordmärket utgörs av ett vanligt förekommande ord och kan därmed inte anses åtnjuta något varumärkesskydd. Det är bra att kunna påvisa att det aktuella ordet är allmänt använt. T.ex. skulle det kunna se ut som ovan i 2.4.

2.4 Det finns inte någon förväxlingsrisk mellan Kärandens och Svarandens kännetecken. Kravet på märkeslikhet är inte uppfyllt.  Eftersom ordet X utgör en sådan del av Figurmärkena som saknar särskiljningsförmåga, ska förväxlingsbedömningen utgå från Kärandens respektive figurmärke i dess helhet.

Kommentar: Svaranden och Kärandens respektive varumärken är inte tillräckligt lika varandra för att det ska kunna anses föreligga förväxlingsrisk. Observera att i de fall då det rör sig om ett figurmärke så är det logotypen i sin helhet och inte ordet i sig som ska jämföras.

2.5 För det fall att rätten skulle finna att ordet X i och för sig har viss särskiljningsförmåga och åtnjuter skydd, medför ordets deskriptivitet och låga distinktivitet i vart fall ett mycket snävt skyddsomfång.

Kommentar: Om rätten skulle anse att det föreligger en förväxlingsrisk så är skyddet för det aktuella ordet mycket begränsat då ordet inte är vare sig särskilt beskrivande eller utmärkande.

2.6 Det föreligger inte heller tjänsteslagslikhet. Kärandens och Svarandens tjänster är varken identiska eller ens liknande. Tjänsterna tillgodser helt olika behov och har olika målgrupper. Det finns inte någon risk för företagsassociation. Någon faktisk förväxling har inte heller förekommit.

Kommentar: Det är viktigt att jämföra de faktiska tjänster som Svarandens respektive Kärandens verksamheter förmedlar. För att det ska kunna anses föreligga tjänsteslagslikhet så ska tjänsterna som respektive företag förmedlar vara i princip identiska samt rikta sig mot samma målgrupp. Företagsassociation innebär att det finns en risk för att de respektive företagen förväxlas med varandra.

2.7 Ett eventuellt vitesförbud ska svara mot den faktiska användning som är visad i målet. I målet är det ej visat att någon faktiskt användning skett.

Kommentar: Eventuella vitesbelopp som Käranden kräver av Svaranden ska baseras på hur omfattande det påstådda varumärkestsintrånget är. Vitesbeloppet kan därmed variera från fall till fall. Det ligger på Käranden att bevisa omfattningen av varumärkesintrånget.

3. Något om de rättsliga utgångspunkterna

Kommentar: Domstolen kan lagen vilket innebär att man inte är skyldig att redogöra för vilka rättsregler som stödjer ens rätt att neka till varumärkesintrång. Dock så kan det ändå vara bra att ta med följande:

3.1 Käranden har gjort gällande att Svaranden gjort intrång i den ensamrätt till figurmärke/ordmärke som följer av dels en nationell varumärkesregistrering, dels ett registrerat EU-varumärke, dels en internationell varumärkesregistrering. Frågan om intrång avseende det nationella figurmärket ska prövas enligt bestämmelserna i VML, som i sin tur ska tolkas i ljuset av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG (”varumärkesdirektivet”). Frågan om intrång avseende EU-varumärket ska prövas enligt bestämmelserna i varumärkesförordningen. VML:s bestämmelser om vitesförbud tillämpas dock även såvitt avser intrång i ett EU-varumärke, såvida inte varumärkesförordningen föreskriver något annat (se 10 kap. 5 § VML samt artikel 102 varumärkesförordningen).

3.2 En internationell varumärkesregistrering har i princip samma rättsverkningar som en nationell registrering (se 5 kap. 16-17 §§ VML).

3.3 Den grundläggande funktionen hos varumärken är att garantera produkters och tjänsters ursprung, vilket ofta är avgörande information för en potentiell köpare. Samtidigt finns ett samhälleligt och marknadsmässigt behov av att kunna använda språket för att sprida information, också om kommersiella aktiviteter. En följd av detta är att vissa tecken (främst ord) måste hållas fritt tillgängliga (se Maunsbach & Wennersten, Varumärkeslag (2010:1877) 1 kap. 4 §, Lexino 2016-08-30). Ett varukännetecken anses ha särskiljningsförmåga om det tydligt skiljer varan/tjänsten från andra varor/tjänster (se Håstad m.fl., Civilrättens grunder, 1 u., s. 344).

3.4 Av 1 kap. 11 § 1 st. VML framgår att ensamrätten till ett varukännetecken inte ger något självständigt skydd för en del av kännetecknet som saknar särskiljningsförmåga. Bestämmelsen ger uttryck för en allmän princip inom känneteckensrätten som innebär att endast element som har särskiljningsförmåga kan omfattas av ensamrätt (se Karnov-kommentaren till 1 kap. 11 § VML).

3.5 En varumärkesrätt ger i princip inte ett separat skydd för enskilda delar av det registrerade märket, utan endast för märket i dess helhet. Förhållandet att en beståndsdel av ett registrerat märke har stark särskiljningsförmåga innebär inte att innehavaren av märket har ensamrätt till delen i sig. Ensamrätten avser endast det registrerade märket i dess helhet (Wessman, R., Varumärkeskonflikter, 1 u., s. 27).

3.6 Utgångspunkten är att ett kännetecken ska anses som beskrivande om det är rimligt att anta att omsättningskretsen kommer att uppfatta kännetecknet som en beskrivning av varorna eller tjänsterna. Även nybildade ordkombinationer anses beskrivande om det inte finns en tydlig skillnad mellan nybildningen och dess beståndsdelar (se t.ex. Patent- och marknadsöverdomstolens beslut den 14 februari 2018 i mål nr PMÖÄ 10702-16 med gjorda hänvisningar).

3.7 EU-domstolen har uttalat att kravet på särskiljningsförmåga bl.a. syftar till att förhindra monopolisering av rent beskrivande beteckningar (se domstolens dom den 8 november 2016 i mål C-43-/15 P (BSH)).

3.8 Enligt 1 kap. 7 § 2 st. VML ska ett varukännetecken anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsättningskretsen) är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet. Om varukännetecknet är inarbetat endast inom en del av landet gäller ensamrätten endast inom det området. Det räcker således inte med att märket är taget i bruk utan lagtexten uppställer ett antal förutsättningar för att en inarbetning ska anses föreligga. En viktig förutsättning är att tecknet ska vara känt som just beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls. Det måste kunna fungera som individualiseringsmedel (se Levin , M., Lärobok i immaterialrätt, 10 u. (äldre u.), s. 406 ff.).

3.9 Utformningen av ett vitesförbud ska vara klart preciserat och ta sikte på det intrång som har begåtts. Ett vitesförbud ska vara klart avgränsat så att den som förbudet riktar sig mot vet vad vederbörande inte får göra. Ett förbud ska inte heller gå längre än vad som är motiverat i det enskilda fallet. Vidare ska förbudet ta sikte på det intrång som har begåtts och enbart träffa intrångsgörarens faktiska användning av varumärkena (se prop. 1993/94:122 s. 67, NJA 2007 s. 431, Svea hovrätts dom den 5 november 2015 i mål T 11341-14, NJA 2007 s. 431 och RH 2016:25).

4. Ramen för processen

Kommentar: Här redogör Svaranden för vad denne menar att domstolen ska fokusera på i det aktuella målet.

4.1 I målet råder tvist om omfattningen av det skydd som Käranden åtnjuter för sina åberopade Figurmärken, om märkeslikhet föreligger samt om tjänsteslagslikhet föreligger. Med anledning härav har rätten att först bedöma omfattningen av det varumärkesrättsliga skydd som Käranden åtnjuter genom sina registrerade Figurmärken. Därefter får bedömas om det föreligger märkes- och tjänsteslagslikhet samt, i förekommande fall, huruvida det föreligger förutsättningar för att bifalla Kärandens förbudsyrkande i någon del.

5. Skyddet för Figurmärkena

5.1 Käranden har gjort gällande att bolaget åtnjuter ensamrätt till ordet X som sådant – oavsett grafisk utformning – när det gäller de varu- och tjänsteslag som Figurmärkena omfattar enligt ingivna registreringsbevis, aktbilaga X. Svaranden delar inte denna uppfattning. Kärandens ståndpunkt är inte heller förenlig med de bedömningar som berörda myndigheter har gjort i samband med att Käranden försökt få ordet X registrerat som ordmärke respektive firma (se mer härom strax nedan). 

Kommentar: I en situation där käranden påstår att de genom figurvarumärket fått skydd för själva ordet så är det bra att man förtydligar att skyddet avser loggan och inte ordet. När ett företag fått ett figur- men ej ordvarumärke så är det vanligt att de försökt registrera ordvarumärket men fått avslag. Därför är det bra att kontakta PRV för att få tillgång till detta avslag för att kunna bestrida kärandens påstående. Tingsrätten gör förvisso sin egen bedömning men de påverkas ofta av andra myndigheters bedömningar.

5.2 Käranden har genom åberopade varumärkesregistreringar erhållit ett skydd för Figurmärkena i de speciella utföranden som framgår av aktbilaga X. En given utgångspunkt vid en närmare granskning av skyddsomfånget för den här typen registreringar är att skyddet gäller för respektive figur i dess helhet. Skyddet måste således avse respektive figurmärke i dess helhet och inte ordet X som enskilt element. Vad Käranden åtnjuter skydd för genom registrering är således tre figurmärken där ordet X ingår men däremot inte för ordet i sig.

Kommentar: Käranden har skydd för tre olika logotyper i vilka ordet X är en beståndsdel. Skyddet avser dock logotyperna i dess helhet och inte själva ordet. Används ordet i annat sammanhang än i logotyperna så har käranden alltså inget skydd för ordet.

5.3 Ordet X kan överhuvudtaget inte ha något som helst skydd enligt VML eller varumärkesförordningen eftersom ordet i sig saknar särskiljningsförmåga. Käranden kan inte åtnjuta ensamrätt till ordet X. I kravet på särskiljningsförmåga ligger som sagt en strävan att frihålla språkets vanliga ord och i tillvaron förekommande symboler. Sådana ska inte utan vidare kunna förbehållas en enskild näringsidkare och monopoliseras som just dennes varumärke.

5.4 Att ordet X är beskrivande och vanligt förekommande framgår redan vid en sökning på Internet. Detsamma gäller ordet X. En googling på ordet X ger ett mycket stort antal träffar. Härvid kan t.ex. nämnas att det finns ett företag som tillhandahåller tjänster under domänen ”X”.

Kommentar: Med fördel så räknar svaranden upp andra företag som använder sig av liknande eller samma begrepp för att kunna påvisa att begreppet är allmänt använt.

5.5 Den omfattande användningen av orden X och X är relevant eftersom den ytterligare understryker vikten av att båda orden frihålls.  Det finns ett allmänt intresse av att frihålla ordet X. Ordet kan därmed inte fungera som individualiseringsmedel för specifikt Kärandens tjänster.

5.6 Ordet X har varken inneboende eller inarbetad (förvärvad) särskiljningsförmåga. Ordet kan inte förbehållas endast Kärandens användning. Det vore direkt främmande ur konsumentperspektiv om ordet X skulle anses omfattat av Kärandens Figurmärken. Hänsyn måste härvid tas till vilken effekt på marknaden som en ensamrätt skulle få. Sådant som alla bör kunna utnyttja måste vara fritt och oskyddat. Ett bifall till käromålet skulle få en uteslutande effekt mot andra näringsidkare, vilket skulle leda till orimliga konsekvenser och öppna upp för ytterligare rättsprocesser.

5.7 Såsom tidigare framhållits försökte Käranden erhålla registrering av ordmärket X under ”år” men ansökan avslogs av PRV.

5.8 Ordet X utgör en del av allmänt språkbruk. Det är alltså inte fråga om någon nybildad ordkombination där det finns en tydlig skillnad mellan nybildningen och dess beståndsdelar. Ordet X har ett konkret samband med de tjänster som Käranden tillhandahåller, vilket PRV har konstaterat i bl.a. ett provisoriskt föreläggande av den ”dag månad år” och i ett granskningsdokument av den ”dag månad år” (se bilaga X och X).

5.9 I granskningsdokumentet anför ansvarig handläggare hos PRV bl.a. att ”X är beskrivande för varorna i klass X och tjänsterna i klass X och X. Märkena anger endast varornas avsedda användning och tjänsternas ändamålsenliga resultat. Den figurativa särskiljningsförmågan har märket inte. Jfr X”.

Kommentar: Finns det ett granskningsdokument till avslaget så är det bra att citera motiveringen till avslaget givet att motiveringen är relevant i målet.

5.10 Sambandet mellan termen X och den i målet aktuella tjänsteanvändningen är så

direkt och konkret att det torde vara självklart att omsättningskretsen uppfattar ordet som en beskrivning av tjänsternas avsedda användning. Ordet X saknar därmed särskiljningsförmåga för de tjänster som Käranden tillhandahåller.

5.11 Om rätten skulle finna att ordet i och för sig har viss särskiljningsförmåga, är skyddsomfånget, på grund av ovan anförda omständigheter, synnerligen begränsat, vilket i sin tur har central betydelse för förväxlingsbedömningen 

5.12 När det gäller frågan om Käranden har inarbetat någon ensamrätt till ordet X kan först konstateras att bevisbördan i denna del ligger på Käranden. Vidare får konstateras att möjligheten att åtnjuta ett varumärkesskydd för den här typen av beskrivande ord i ett figurmärke måste anses synnerligen begränsat. Det gäller inte minst i detta fall där ordet kan anses ha en beskrivande karaktär för den verksamhet och tjänst som avses med kännetecknet. Svaranden får i detta sammanhang framhålla att den relevanta marknaden inte kan begränsas till ”land”. I Sverige är Kärandens marknadsandel mycket liten för att inte säga obefintlig. Käranden bör dessutom förtydliga i målet hur den relevanta marknaden ska avgränsas och varför.

5.13 Den utredning som Käranden förebringat visar inte att Figurmärkena kommit att förvärva någon förstärkt särskiljningsförmåga. Det material som Käranden ingivit i denna del kan knappast anses utgöra ett tillförlitligt underlag för att kunna bedöma inarbetning i det avseende som det är fråga om här.

5.14 Även om rätten skulle finna att ordet X besitter viss ursprunglig särskiljningsförmåga, och genom användning har förvärvat en något högre särskiljningsförmåga, är det ändå, såsom framhållits ovan, ett ofrånkomligt faktum att ordet har ett starkt beskrivande inslag och därmed ett synnerligen begränsat skyddsomfång.

6. Märkeslikhet?

6.1 Återigen ska framhållas att det varumärkesskydd som Käranden har åberopat i målet är hänförligt till Kärandens figurmärken. Käranden har inte ensamrätt till något ordmärke omfattande termen X, varför ett intrång i något ordmärke inte är aktuellt i målet. Figurmomenten i Figurmärkena påverkar klart intrycket av märkena. Skyddsomfånget är betydligt snävare än om det hade varit fråga om ett renodlat ordmärke bestående av ordet X.

6.2 Skyddet för Figurmärkena täcker i vart fall inte ordet X och i synnerhet när ordet, såsom i förevarande fall, förekommer i uttrycken ”X” respektive ”X”. Föreliggande skillnader är tillräckliga för att det inte ska anses föreligga någon förväxlingsbarhet mellan de motstående märkena.

Kommentar: Varumärkesskyddet avseende logotyperna ger inget skydd åt själva ordet X som förekommer i logotypen. Svarandens och Kärandens användning av ordet X skiljer sig så pass mycket åt att företagen och dess tjänster omöjligt kan förväxlas med varandra.

6.3 När det gäller frågan om märkeslikhet bör särskilt noteras att förväxlingsbedömningen ska utgå från å ena sidan Kärandens respektive figurmärke i dess helhet, och å andra sidan uttrycken ”X” respektive ”X”. Förväxlingsbedömningen ska således inte utgå från orden X respektive X. Låt vara att orden X och X också skiljer sig.  Det föreligger en klar fonetisk, visuell och innehållsmässig skillnad.

6.4 De särskiljande elementen i Svarandens märke är så stora att det inte finns risk för att omsättningskretsen kan tro att parternas tjänster kommer från samma företag eller företag med ekonomisk koppling till varandra.

Kommentar: Svarandens logotyp är så pass unik att kunder till respektive företag (Svarandens och Kärandens) omöjligt kan förväxla företagen med varandra.

6.5 Sammanfattningsvis kan det konstateras att det inte föreligger märkeslikhet.

7. Tjänsteslagslikhet?

7.1 Vid prövning av tjänsteslagslikhet ska, enligt gällande rätt, hänsyn tas till samtliga relevanta faktorer. En bedömning ska göras av hur nära parternas tjänster kan anses ligga varandra. Hänsyn ska därvid tas till om tjänsterna är ersättningsbara med varandra eller om de kompletterar varandra och därmed står i ett konkurrensförhållande och i vad mån de riktar sig till olika kundsegment.

7.2 Parternas tjänster är inte utbytbara, de konkurrerar inte med varandra och riktar sig inte heller till samma målgrupp. Omsättningskretsen associerar inte X med Käranden på det sätt som avses i VML och varumärkesförordningen.

7.3 Vid prövningen av tjänstelagslikheten är utgångspunkten att endast de varor och tjänster som omfattas av Kärandens registreringar enligt aktbilaga X kan ligga till grund för jämförelsen med de tjänster som Svaranden tillhandahåller under uttrycken ”X” respektive ”X”. Det råder inte identitet eller ens likhet mellan dessa tjänster. Parternas grundläggande verksamheter och tjänster skiljer sig åt betydligt. Det finns påtagliga skillnader mellan tjänsterna. I anslutning härtill ska framhållas att Käranden inte har anfört några konkreta omständigheter eller bevis som indikerar att förväxling faktiskt har skett.

7.4 Svaranden har under X års tid erbjudit tjänster till företag och andra organisationer. Redan sedan starten ”år” har Svaranden varit verksam inom segmentet X och omsätter årligen, tillsammans med sitt dotterbolag X, X miljoner kr. Svaranden hanterar över X miljoner X i månaden. Som exempel på de tjänster som Svaranden tillhandahåller kan nämnas X, X, X och X. I anslutning till dessa tjänster erbjuds tilläggstjänster såsom X, X och X.

Kommentar: Det är fördelaktigt att redogöra för omfattningen av sin egen verksamhet så att domstolen förstår att ett vitesförbud skulle kunna få långtgående konsekvenser för ens verksamhet. Det kan se ut som i 7.4 ovan. 

7.5 Käranden tillhandahåller en tjänst som är avsedd för större företag, kommuner, landsting och liknande aktörer. För att det ska vara intressant för Kärandens kunder att betala för tjänsten krävs att Käranden har många registrerade användare av tjänsten, varför tjänsten är gratis för mottagare av X. De fördelar som mottagarna erhåller genom att ansluta sig till tjänsten är att de kan minska X, dvs. i X. X finns också som funktion men kan bara användas som en tilläggstjänst när kunden skickar X och i samband med det vill ha något X. Till skillnad från Svaranden erbjuder inte Käranden möjligheten att kunna lägga upp ett X för X. Kärandens tjänst kan inte heller användas för att tillgodose behovet av att låta flera parter X.

Kommentar: Det är fördelaktigt att närmare beskriva de tjänster man förmedlar för att på så vis kunna belysa olikheterna mellan sina egna och motpartens tjänster.

7.6 Vid en helhetsbedömning kan det – särskilt med beaktande av att ordet X i sig saknar särskiljningsförmåga samt bristen på märkes- eller tjänsteslagslikhet – inte anses föreligga risk för att en genomsnittskonsument förväxlar Kärandens och Svarandens kännetecken eller får uppfattningen att det finns ett ekonomiskt band mellan parterna.

7.7 Mot bakgrund av ovanstående kan det inte anses att Käranden bevisat att Svaranden gör intrång i Figurmärkena. Tvärtom visar utredningen tydligt att det inte föreligger något varumärkesintrång. Till följd härav ska Kärandens förbudsyrkande lämnas utan bifall.

8. Utformningen av förbudsyrkandet

8.1 För det fall att rätten skulle finna att Svaranden gjort intrång i Figurmärkena, får prövas om det föreligger förutsättningar för att utfärda vitesförbud. Frågan blir då hur vitesförbudet ska utformas.

Kommentar: Då man blir stämd för varumärkesintrång så är det vanligt att den som stämmer försöker yrka på ett mer omfattande förbud än vad som är nödvändigt.

8.2 Som redovisats ovan ska ett eventuellt vitesförbud under alla förhållanden svara mot Svarandens faktiska användning av kännetecknet och det saknas därför förutsättningar för att låta förbudet omfatta andra tjänster än de som är aktuella i målet.

Kommentar: Om domstolen kommer fram till att Svaranden begått varumärkesintrång så ska ett eventuellt förbud samt böter enbart beröra de specifika tjänster eller varor som tas upp i målet. Förbud eller böter kan alltså inte beröra samtliga tjänster eller varor som Svaranden tillhandahåller.

8.3 Det i målet påstådda intrånget avser, såvitt får förstås, endast X (se sidan X i aktbilaga X samt sidan X i aktbilaga X). Därmed saknas grund för att meddela ett förbud mot de övriga tjänster som omfattas av Kärandens förbudsyrkande, dvs. (a) X, (b) X, (c) X samt (d) därmed relaterade varor och tjänster. Förbudet bör således under alla förhållanden avgränsas så att det endast avser X eftersom det inte förekommit några andra tjänster i målet.

9. Preliminär bevisuppgift

9.1 Skriftlig bevisning

9.1.1 Avslag från Bolagsverket daterat den ”dag månad år” (bilaga X till detta yttrande).

9.1.2 Granskningsdokument från PRV av den ”dag månad år” (bilaga X till detta yttrande).

9.1.3 Samtliga handlingar ovan åberopas till vederläggande av att Svaranden gjort intrång i Kärandens Figurmärken och att Figurmärkena skulle ha förvärvat särskiljningsförmåga genom inarbetning/användning.

9.2 Muntlig bevisning

9.2.1 Förhör under sanningsförsäkran med X, samma adress som Svaranden. X ska höras angående parternas verksamheter och tjänster, användningen av det påstått intrångsgörande kännetecknet, Figurmärkena samt sina kontakter med Käranden med anledning av förevarande tvist. Förhöret åberopas till vederläggande av att Svaranden gjort intrång i Kärandens Figurmärken och att Figurmärkena skulle ha förvärvat särskiljningsförmåga genom inarbetning/användning. Förhöret beräknas ta ca två timmar.

Som ovan,

X

Niklas Niklasson

Bilagor

Svaromål stämning avtalsbrott

X den ”dag månad år”                                                                        X tingsrätt                                                                                                                     

Svaromål

Mål X XXXX-XX; “Käranden” ./. ”Svaranden”

1. Inställning m.m.

Kommentar: Här anger Svaranden att denne motsätter sig att det ekonomiska kravet som riktas mot Svaranden. Inställningen ska vara mycket kort och direkt. Eftersom ni anser att det ekonomiska kravet är felaktigt så kan det se ut såhär: 

1.1 Käromålet bestrids i dess helhet.

1.2 Inget belopp vitsordas som skäligt i och för sig.

Kommentar: Om domstolen ger käranden rätt i målet så är svarandens inställning att de summor som åberopas är orimligt stora. Detta är bra att lyfta i ett tidigt stadium då det inte finns någon anledning att förenkla för käranden förutsatt att parterna inte har kommit överens om summan i förhand.

1.3 Som skäligt i och för sig kan dock vitsordas ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen från dagen för delgivning av stämningsansökan.

Kommentar: Om parterna inte kommit överens om ränta så yrkar man ränta 30 dagar från att fakturan har ställts ut. Om en faktura ej har ställts ut så yrkar man ränta från dess att stämningsansökan delgivits. Ovan är ett exempel på hur det kan se ut om någon faktura ej ställts ut.

1.4 Svaranden yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare anges.

Kommentar: Om Svaranden vinner målet så begär Svaranden att Käranden betalar dennes rättegångskostnader. Omfattningen av dessa kostnader vet man dock inte förrän målet är avslutat varför det är viktigt att flagga för detta redan nu.

2. Grunderna för bestridandet

Kommentar: Det som kallas för grunder är de skäl man anger för att påvisa att det inte rör sig om ett avtalsbrott. Dessa grunder försöker man i regel hålla så korta som möjligt och det är vanligt att man i detta skede hänvisar till lagtext.

2.1 Det vitsordas att X har beställt vissa IT-konsulttjänster av X (”X”). X har uppdragit åt X att såsom underkonsult utveckla och leverera en tjänst åt X. X är en ”beskriv tjänsten”, som drivs av X. X står under Finansinspektionens tillsyn.

Kommentar: De förhållanden i målet som uppenbart går att styrka är bra att redogöra för i svaromålet för att förenkla processen och inte framstå som motsträvig.

2.2 Det av X begärda priset följer dock inte av parternas avtal. Priset är inte heller skäligt enligt branschpraxis. Under alla förhållanden kan ett skäligt pris inte anses överstiga det belopp som X redan har betalat (se punkt 2.1 ovan). Det kan inte vitsordas att X har utfört arbete i den omfattning som påstås.

Kommentar: Den betalning som Käranden begär är inte rimlig då den varken är avtalad eller skälig i förhållande till vad liknande tjänster kostar. Käranden kan heller inte styrka att Käranden har utfört så mycket arbete som Käranden vill ha betalt för.

2.3 Det föreligger dessutom omfattande och allvarliga fel i de utförda tjänsterna. X åberopar härvid följande omständigheter.

2.4 X anlitade i sin tur X som underkonsult för det aktuella uppdraget med uppgift att tillgodose X beställning. Det system som X har utvecklat och levererat (”Systemet”) har dock inte kunnat hantera elektroniska meddelanden mellan X och X:s IT-system på ett driftsäkert, snabbt och stabilt sätt. Systemet har därför inte kunnat användas för att visa snabb och korrekt information  på X hemsida. Det innebär att Systemet varit oanvändbart för X och Systemet har inte heller tagits i drift.

2.5 Anförda omständigheter innebär att Systemet inte har stämt överens med vad som följer av avtalet mellan X och X. Systemet har inte heller varit ägnat för sitt avsedda ändamål. X har vid avtalets ingående insett detta ändamål och X har haft rimlig anledning att förlita sig på X sakkunskap och bedömning. Systemet har på grund av det anförda även avvikit från vad X med fog kunnat förutsätta. X har inte heller utfört tjänsterna med tillbörlig omsorg eller på ett fackmässigt sätt. Det föreligger därmed fel i rättslig mening (jfr 17-18 §§ köplagen, 4 § kommissionslagen samt 4 § konsumenttjänstlagen).

Kommentar: Det är bra att exemplifiera vad felet består i samt vilka lagar som är tillämpbara vid det specifika felet. Detta för att tydliggöra ärendet för domstolen.

2.6 Föreliggande fel medför att X är berättigat till prisavdrag (jfr 38 § köplagen och Högsta domstolens dom 2018-04-17 i mål T 2196-17). Eftersom Systemet och tjänsterna praktiskt taget saknat värde, ska det begärda priset reduceras till noll, alternativt till det belopp rätten finner skäligt. X är därmed också skyldigt att återbetala sedan tidigare erlagd betalning (se punkt 2.1 ovan). X fordran i denna del åberopas kvittningsvis upp till summa concurrens.

Kommentar: Felet är sedan tidigare konstaterat. Ovan punkt avhandlar dem ekonomiska konsekvenserna av felet.

3. Något om de rättsliga utgångspunkterna

Kommentar: Domstolen kan lagen vilket innebär att man inte är skyldig att redogöra för vilka rättsregler som stödjer ens rätt att neka till avtalsbrott. Dock så kan det ändå vara bra att ta med följande:

3.1 Det följer av allmänna principer att en IT-konsult, liksom andra uppdragstagare, ska utföra alla delar av uppdraget på ett fackmässigt sätt i enlighet med bestämmelserna i avtalet och med den skicklighet, snabbhet och omsorg som beställaren har anledning att förvänta sig. Utförs inte arbetet fackmässigt kan fel anses föreligga. Med fackmässigt utförande förstås att konsulten ska tillämpa en i branschen aktiv fackmans omdöme gällande utförandet av uppdragets samtliga delar. Den karaktäristiska prestationen i ett IT-avtal beskrivs ibland som ett mellanting mellan tjänst och vara. Brister konsulten i omsorg kan denne bli skadeståndsskyldig.

3.2 Har något avtal inte träffats om prisets storlek tillämpas den allmänna principen, som har sitt främsta stöd i 45 § köplagen, att priset ska vara skäligt med hänsyn till omständigheterna. Uppdragstagarens kvalifikationer spelar härvid en betydande roll. Betalning sker i efterskott om inte annat har överenskommits. Uppdragstagaren svarar givetvis för sina anställda. När det gäller IT-avtal ska vidare noteras att det inte föreligger någon rätt för konsulten att avhjälpa uppkomna fel och brister om inte avtalet innehåller särskilda regler härom (jfr bl.a. Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 1 häftet. Särskilda avtal, 6 u., s. 231 ff.).

3.3 Bestämmelserna i köplagen och kommissionslagen har traditionellt ansetts ge uttryck för allmänna avtalsrättsliga principer (se t.ex. Ramberg & Herre, Köplagen. En kommentar, 2 u., s. 53 samt Johansson, Kommissionslag (2009:865) 4 §, Lexino 2015-08-10). Av allmänna kontraktsrättsliga principer följer att en part som erhåller en prestation med fel eller brist har rätt att kräva avdrag på priset. Beroende på vilken kontraktstyp prestationen avser beräknas avdraget på något olika sätt. Det grundläggande är dock att avdraget ska vara så stort att det skäligen kan anses återställa balansen mellan prestation och pris (jfr Högsta domstolens dom 2018-04-17 i mål T 2196-17). En annan näraliggande kontraktsrättslig princip är att arvodet till en uppdragstagare kan sättas ned om denne inte visar tillräcklig omsorg vid utförandet av uppdraget eller den utförda tjänsten på annat sätt avviker från vad uppdragsgivaren har kunnat kräva i fråga om fackmässighet (jfr Svea hovrätts dom 2018-02-23 i mål T 9965-16 med där gjorda hänvisningar).

3.4 Kräver en köpare prisavdrag ska enligt 38 § köplagen prisavdraget beräknas så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick. Köparen har rätt att välja prisavdrag även i sådana fall då köparen i och för sig kan utnyttja sin hävningsrätt. Om felet i varan är så väsentligt att den praktiskt taget saknar värde, kan prisavdraget bli så stort att priset reduceras till noll (jfr 38 § köplagen, Zeteo 2016-06-30).

4. Utveckling av talan

Kommentar: Under denna rubrik så utvecklar man bakgrunden till svaromålet. Samtliga omständigheter som rör svaromålet bör här listas i detalj.  Det kan exempelvis kan se ut som nedan.

4.1 Våren ”år” fick X i uppdrag av X att utveckla och leverera en systemlösning åt X. I samband med detta anlitade X X som underkonsult för att utföra de tjänster, och leverera det system som X hade beställt. X anlitade alltså X för att uppfylla sina åtaganden gentemot X. X åtog sig därvid ett funktionsansvar för det beställda systemets uppbyggnad, funktion och prestanda. X har med fog förlitat sig på att X skulle utföra det nödvändiga arbetet som krävdes för att uppnå syftet med avtalet.

Kommentar: Underkonsulten har ett ansvar för att lösningen som levereras är funktionsduglig. Det är bra att påvisa att detta är avtalat då domstolen inte nödvändigtvis utgår ifrån att det som levereras behöver ha någon viss funktion. Kan man inte påvisa detta så kan det bli svårt att påvisa att det föreligger fel i den tjänst eller vara som levererats.

4.2 Det kan således konstateras att det i målet omtvistade uppdragsavtalet har utgjort ett led i en avtalskedja med X som beställare (slutkund), X som konsult och X som underkonsult. Det råder inget tvivel om att avtalet mellan X och X tillkommit för att tillgodose X beställning. X uppdrag till X har alltså i allra högsta grad styrt avtalsinnehållet i avtalet mellan X och X.

Kommentar: Det är bra att kunna påvisa avtalsförhållandena parterna emellan.

4.3 Avtalet innebar vidare att X, innan den ”datum månad år”, skulle färdigställt systemet. Det har varit av utomordentlig vikt för X och X att uppdraget slutfördes inom utsatt tid, vilket X varit fullt införstått med. Trots det har X inte slutfört uppdraget inom den tid som avtalats och inte heller inom skälig tid.

Kommentar: Ofta är underkonsulten försenad med sin leverans. Formuleringarna i ovan punkt är bra för att kunna påvisa att detta är ett fel.

4.4 Det ska klargöras att X bestrider att uppdraget haft den innebörd och det syfte som X påstått. Avtalet har rätteligen haft det innehåll som redovisats ovan.

Kommentar: När man får en stämning så är det viktigt att kommentera vilka delar av den som man håller med om och vilka som man inte håller med om. Detta så att domstolen inte får uppfattningen att man håller med motparten om alla delar i stämningen.

4.5 Funktionsbristerna är sådana att de var för sig och tillsammans gjort Systemet obrukbart för X. Bristerna innebär att Systemet inte kunnat användas i X verksamhet. X har inte heller tagit Systemet i drift. Föreliggande brister är följaktligen av synnerligen stor betydelse. Systemet saknar därmed värde.

4.6 Det sagda kommer att bekräftas i målet av flera olika IT-konsulter och företrädare för X, däribland bolagets VD, X. X har själv varit inblandad i det aktuella projektet eftersom det haft så central betydelse för X verksamhet.  X förhörspersoner kommer dessutom att bekräfta i målet att X visat allvarlig oskicklighet vid utförandet av uppdraget.

4.7 Bristerna avseende Systemets tekniska uppbyggnad och funktioner innebär vidare att Systemet är behäftat med fel i rättslig mening. Föreliggande fel har orsakat X betydande skada i form av bl.a. merarbete och utebliven vinst till följd av att avtalet med X inte har blivit riktigt uppfyllt.

4.8 Det bestrids att arbete utförts i den omfattning som påstås. Under alla förhållanden är det arbete som påstås vara utfört onödigt omfattande, vilket kommer att bekräftas av samtliga de externa IT-konsulter som X avser att åberopa förhör med i målet. Det omfattande arbete som påstås har utförts har inte varit nödvändigt med hänsyn till det uppdrag som X haft. De IT-konsulter som X avser att åberopa förhör med i målet kommer också att bekräfta att en hel del onödigt arbete har utförts och att många åtgärder har tagit mycket längre tid än vad som är rimligt.

4.9 Bevisbördan för att angivet arbete faktiskt har utförts och att debiterat arvode är skäligt ligger på X. Enligt X mening är det underlag som X har presenterat i denna del alltför knapphändigt. Det ger knappast stöd för slutsatsen att det begärda priset skulle vara skäligt.

Kommentar: Bevisbördan för att arbetet faktiskt har utförts ligger på Käranden.

4.10 Vidare ska framhållas att X kontinuerligt under uppdragets utförande kommit med positiva statusrapporter där allt anges fortskrida planenligt. Först en mycket kort tid innan det överenskomna leveransdatumet meddelade X att bolaget inte skulle kunna slutföra uppdraget i tid. Även efter den ”datum månad år” kom X med positiva besked om att leverans skulle ske inom kort, vilket sedermera alltså visade sig inte stämma. X har härigenom lämnat vilseledande besked och på ett otillbörligt sätt hållit både X och X på halster under orimligt lång tid efter det överenskomna leveransdatumet. 

4.11 X har på grund av föreliggande fel och dröjsmål agerat vårdslöst och därigenom ådragit sig ett kontraktuellt skadeståndsansvar gentemot X. Skadans omfattning utreds för närvarande och X förbehåller sig rätten att komplettera grunden för sin talan med ytterligare en motfordran avseende ersättning för den skada som X har lidit. 

4.12 Med hänsyn till det anförda får konstateras att X ersättningskrav är ogrundat. Att ersättningskravet är ogrundat bekräftas ytterligare av den tämligen omfattande e-postkorrespondens som förevarit mellan parterna med anledning av det aktuella uppdraget. Särskilt följande korrespondens bör uppmärksammas.

Kommentar: Är det så att det finns vidare omständigheter som styrker er sak som t.ex. e-post-konversation, sms-konversation, inspelade samtal eller liknande så är det bra att punkt-vis lista innehållet i dessa efter punkten ovan.

5. Preliminär bevisuppgift

5.1 Skriftlig bevisning

Kommentar: Under denna rubrik så ska all den eventuella skriftliga bevisning som ni avser att åberopa i målet listas.

5.2 Muntlig bevisning

Kommentar: Under denna rubrik så ska all den eventuella muntliga bevisning som ni avser att åberopa i målet listas.

Som ovan.

X

Niklas Niklasson

Bilagor

Stämning entreprenadstvist

X tingsrätt

”Ort datum månad år”

Ansökan om stämning ”mål nr”

Kärande:

”Företagsnamn”, ”Org nr”

”Adress”

”Postadress”

Svarande:

”Företagsnamn”, ”Org nr”

”Adress”

”Postadress”

Ombud för svarande:

okänt

Saken:

Fordran

Forum:

X tingsrätt är behörigt forum att pröva tvisten eftersom svaranden har sitt säte inom tingsrättens domsaga, enligt RB 10:1.

__________________________________________________________________________________________________

Kommentar: Käranden är den som inkommer med en stämning, svaranden är den som blir stämd. Då denna mall är en stämningsansökan så upprättas den därför av käranden.

Då stämningen rör fordran så utgör detta ”saken”.

Den tingsrätt som stämningsansökan skickas in till ska vara den tingsrätt som är knuten till det område där svaranden bedriver sin verksamhet. 

Yrkanden

 1. ”Käranden” yrkar att tingsrätten ska förplikta ”Svaranden” att till ”Käranden” utge X kr, alternativt det lägre belopp som rätten finner skäligt.
 1. Ränta på beloppet yrkas till dess betalning sker enligt följande:
 1. På beloppet X kr avseende ej till fullo betald faktura X yrkas från ”år-månad-datum”, ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen.
  1. På beloppet X kr avseende ej till fullo betald faktura X yrkas från ”år-månad-datum”, ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen.
  1. På beloppet X kr avseende ej till fullo betald faktura X yrkas från ”år-månad-datum”, ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen.
  1. X kr avseende ej till fullo betalda fakturor X-X yrkas från ”år-månad-datum”, ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen.
  1. X kr avseende ej till fullo betald faktura X yrkas från ”år-månad-datum”, ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen.
  1. X kr avseende ej till fullo betald faktura X yrkas från delgivning av stämningsansökan, ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen.
 1. ”Käranden” yrkar vidare ersättning för rättegångskostnader med ett belopp som senare kommer att anges.

Kommentar: Under yrkanden skall anges vad käranden stämmer svaranden för. I detta fall så rör det sig om ofullständigt betalda fakturor. Samtliga fordringar ska listas under yrkanden vilket kan se ut som ovan i och med att fakturorna kan vara från flera olika månader. Detta görs för att ränteberäkningen för varje punkt skall göras från den dag då fakturorna skulle vara betalda.

I de fall där parterna ej kunnat enas om ett visst datum för betalning såsom vid fakturering, så kan man yrka ränta efter 30 dagar från fakturadatumet.

Omständigheter till stöd för talan

2.1. ”Svaranden” har ingått ett ramavtal med ”Käranden” om att ”Svaranden” skulle hyra personal från ”Käranden”. Avtalet ingicks muntligen i slutet av ”månad år” mellan ”namn” ställföreträdare och projektledare för ”Svaranden” och ”namn” VD på ”käranden”.

2.1.1. Avtalet ingicks genom att ”Namn” förklarade för ”Namn” att ”Svaranden” hade behov av att löpande hyra in personal till bygget X och undrade om ”Käranden” hade möjlighet att tillhandahålla personal.  ”Namn” svarade att det gjorde ”Käranden” gärna mot en timkostnad om X kr inkl. moms för arbetsbas och för X kr inkl. moms för övrig personal. ”Namn” accepterade villkoren.

2.2. I mars kompletterades ramavtalet med att samma personer på samma plats och sätt kom överens om att en timtaxa på X kr inkl. moms skulle utgå för personal som jobbade med tyngre arbeten som bilning och spackling.

2.3. Avtalet har också ingåtts genom konkludent handlande och passivitet genom att ”Käranden” har utfört arbete och fakturerat för det med tillämpning av ramavtalets villkor enligt ovan och ”Svaranden” har betalat och ingen invändning har skett mot att vare sig uthyrning har skett eller de nämnda timtaxorna.

2.4. ”Käranden” har efter ramavtalets ingående kontinuerligt tagit emot beställningar på uthyrning av personal från ”Svaranden” vilka har skett vid byggmöten från ställföreträdare från ”Svaranden”. ”Käranden” har utfört arbete i enlighet med dessa beställningar, efter utfört arbete har ”Käranden” skickat underlag till ställföreträdare för ”Svaranden” som har godkänt tidsåtgången varefter ”Käranden” har fakturerat i enlighet med godkänd tidsåtgång.

2.5. Genom godkännandet av tidsåtgång har ”Svaranden” också accepterat att bli fakturerad för arbetet och i enlighet med de timtaxenivåer som parterna har kommit överens om.

2.6. ”Käranden” har skickat följande fakturor till ”Svaranden” som inte till fullo har blivit betalda:

Faktura X på summan X kr saknas det en betalning om X kr. Summan utgjorde betalning för X timmar till timtaxan om X kr, X timmar till timtaxan X kr och X timmar till timtaxan X kr. Fordran förföll till betalning ”år-månad-datum”.

Faktura X på summan X kr saknas det en betalning om X kr. Summan utgjorde betalning för X timmar till timtaxan om X kr, X timmar till timtaxan X kr och X timmar till timtaxan X kr. Fordran förföll till betalning ”år-månad-datum”.

Faktura X på summan X kr saknas det en betalning om X kr. Summan utgjorde betalning för X timmar till timtaxan X kr. Fordran förföll till betalning ”år-månad-datum”.

Fakturorna X & X på summan X kr och på summan X kr saknas det en betalning om X kr. Underlaget för faktura X består av X timmar till

timtaxan X kr. Underlaget för faktura X består av X timmar till timtaxan X kr. Fordran förföll till betalning ”år-månad-datum”.

Faktura X på summan X kr saknas det en betalning om X kr. Underlaget för faktura X består av X timmar till timtaxan X kr. Fordran förföll till betalning ”år-månad-datum”.

Faktura X på summan X kr saknas det en betalning om X kr. Underlaget för faktura X består av X timmar till timtaxan X kr. Fordran förföll till betalning ”år-månad-datum”.

2.7. ”Svaranden” har bestridit betalningsansvar för det i målet yrkade beloppet om X kr.

2.8. Det begärda priset följer av avtalet. Priset är även skäligt med hänsyn till tjänsternas art och beskaffenhet, gängse pris vid tiden för avtalets ingående och den nytta som ”Svaranden” haft av tjänsterna.

Kommentar: Under omständigheter till stöd för talan så ska Käranden förklara bakgrunden till att Käranden inkommer med sin stämning och i detta fall motivera varför Käranden kräver Svaranden på pengar. Käranden ska också ange hur han/hon har beräknat sina fordringar alltså dem pengar som Käranden kräver av Svaranden. Det kan se ut som ovan.

Utveckling av talan

3.1. ”Käranden” är ett byggbolag som utför markarbeten och olika byggkonstruktioner på fastigheter. Kunderna består av privatpersoner och företag.

3.1. ”Svaranden” har som nämnts ingått ett ramavtal med ”Käranden” om att  hyra personal från ”Käranden”. Avtalet ingicks muntligen i slutet av ”månad år” på byggarbetsplatsen X i ”Stad” mellan ”Namn” ställföreträdare och projektledare för ”Svaranden” och ”Namn” VD på ”Käranden”.

3.2. Arbetet har därefter flutit på under hela ”år” fram till ”månad år” utan några som helst anmärkningar på det utförda arbetet. Majoriteten av fakturorna har betalats av

”Svaranden” utan några invändningar mot vare sig timmar eller timtaxor. Innan ”Käranden” har skickat fakturor till ”Svaranden” har ”Käranden” fått godkännande från ställföreträdare på ”Svaranden” att timmarna stämmer överens med arbetad tid.

3.3. Den personal som ”Käranden” har hyrt ut till ”Svaranden” har i sin tur varit företagare som ”Käranden” har betalat för utförda tjänster i motsvarande omfattning som ”Käranden” har fakturerat ”Svaranden”.

Kommentar: Under Utveckling av talan så ska Käranden utveckla de omständigheter som ligger till grund för de ekonomiska krav som Käranden riktar mot Svaranden. Det kan se ut som ovan.

Bevisning

4.1. Skriftlig bevisning

4.1.1. Faktura X-X, X-X, X och X till styrkande av att ”Käranden” har en fordran uppgående till X kr på ”Svaranden”.

4.2. Muntlig bevisning

4.2.1. Partsförhör under sanningsförsäkran med ”Kärandens” VD ”Namn” angående det avtal som ingicks mellan ”Käranden” och ”Svaranden”.

Förhöret ska även hållas om de kontakter som varit mellan parterna och det arbete som utförts efter ingånget avtal.

Förhöret ska styrka att påstådda arbeten har beställts av ”Svaranden” och utförts av ”Käranden” och att ”Käranden” har en fordran om X kr mot ”Svaranden”.

Kommentar: Under Bevisning så ska Käranden redogöra för den bevisning som finns och som Käranden tänker åberopa i målet. Det kan röra sig om såväl skriftlig som muntlig bevisning. Det kan se ut som ovan.

Bilagor

5.1.                Skriftlig bevisning enligt ovan.

5.2.                Registreringsbevis för ”Käranden”.

5.3.                Registreringsbevis för ”Svaranden”.

Ansökan om stämning inlämnas i två exemplar till tingsrätten.

Ansökningsavgift har idag betalats till tingsrätten.

Med vänlig hälsning,

Niklas Niklasson

Samtycke till behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen, GDPR

Samtycke till behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen, GDPR

Jag samtycker till att ”Företagsnamn” ”Org. nummer” har rätt att använda mina personuppgifter nedan, från aktuellt tillfälle, i såväl redaktionella som i marknadsföringssammanhang, både i tryckt och i digital form.

Användningen är exempelvis på hemsidor, i sociala medier, i annonser, i nyhetsbrev, i broschyrer och annat tryckt material samt som pressbilder. Personuppgiftsbehandlingen kommer att ske i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning samt kompletterande nationell lagstiftning och utföras med ditt samtycke som rättslig grund för behandlingen.

•Mitt namn,

•Mitt foto (bild där jag finns med),

•Film (rörlig bild där jag finns med),

•Kontaktuppgifter till mig.

Samtycket gäller perioden från undertecknande och 3, 5 eller 15 år framåt. (

ringa in alternativ)

”Företagsnamn” är inte skyldig att meddela mig när denna medverkan eller publicering kommer att ske. Dock längst till inringat antal år ovan.

”Företagsnamn” är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifterna. ”Företagsnamn” kommer att spara personuppgifterna nedan. Du kan när som helst kontakta ”Företagsnamn” för att återkalla ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen.

Jag har läst och förstått ovanstående och lämnar mitt samtycke till

behandling av personuppgifterna:

________________________________________________________________

Signatur

________________________________________________________________

Namnförtydligande

Ort och datum

____________________________________________

Adress och telefonnummer/e-postadress

Avtal om överlåtelse av fordringar

Avtal om överlåtelse av fordringar

Överlåtande part:

”Bolagsnamn”

Org.nummer: XXXXXX-XXXX

Övertagande part:

”Bolagsnamn”

Org.nummer: XXXXXX-XXXX

Parterna har genom detta avtal kommit överens om att ”Bolagsnamn Övertagande part” övertar nedan nämnda fordringar mot ”Bolagsnamn, org. nr” för en total ersättning om X kr exkl. moms från ”Bolagsnamn Överlåtande part”. ”Bolagsnamn Övertagande part” bekräftar även via detta avtal att de muntligen har blivit väl insatta i grunderna för fordringarna och avsäger sig all möjlighet att komma med senare invändningar om desamma.

Kommentar: Ovan redogörs för överenskommelsen mellan den överlåtande och den övertagande parten.

Fakturor/fordringar:

Fakturanr X

Kommentar: Ovan listas de fakturor/fodringar som den övertagande parten ska överta från den överlåtande parten.

Kvarstående belopp av den totala fordran som ”Bolagsnamn Överlåtande part” hade innan detta avtals ingående mot ”Bolagsnamn” utgörs av ovannämnda fakturor vars resterande belopp uppgick den ”datum månad år” till X kr exkl. moms. Till detta avtal bifogas kundreskontra över fakturorna som även signeras av båda parter. Betalning ska ske vid anfordran eller enligt senare överenskommen avbetalningsplan mellan parterna i detta avtal.

Kommentar: Ovan redogörs för omfattningen av de fordringar som överlåts i och med detta avtal samt utvecklas överenskommelsen mellan den överlåtande och den övertagande parten.

Ort/datum

Firmatecknare:

”Bolagsnamn överlåtande part”

Ort/datum

Firmatecknare:

”Bolagsnamn övertagande part”

Allmänt uppdragsavtal

Allmänt uppdragsavtal

PARTER

Mellan å ena sidan [företag/organisation], [organisationsnummer], [adress] (”Leverantören”) och å andra sidan [företag/organisation], [organisationsnummer], [adress] (”Kunden”) träffas härmed följande uppdragsavtal (”Avtalet”). Kunden och Leverantören kallas nedan var för sig som ”Part” och gemensamt som ”Parterna”.

1        BAKGRUND OCH AVTALET

1.1         Kunden önskar på detta Avtals villkor anlita Leverantören för utförande av i Avtalet närmare angivet uppdrag vilket Leverantören förklarat sig villig att utföra på i Avtalet angivna villkor.

Det till detta huvuddokument bifogade bilagorna utgör en integrerad del av Avtalet. Om handlingarna innehåller motstridiga uppgifter ska detta huvuddokument ha företräde framför bilagorna, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat.

Bilaga [#] Specifikation och bemanning

Bilaga [#] Ersättning och betalningsvillkor

Bilaga [#] Sekretessförbindelse

2        DEFINITIONER

2.1         Med Avtalad leveransdag avses den dag då Resultatet ska motsvara Specifikation. Avtalad leveransdag anges i Specifikation.

Med Godkännandedag avses den dag som anges i klausul ”Avtalad leveransdag och godkännandedag”.

Med Resultatet avses det som Leverantören ska utveckla och leverera enligt Specifikation.

Med Specifikation avses en detaljerad skriftlig beskrivning över det Resultat som Leverantören ska utveckla under Avtalet, bilaga [#].

Med Uppdraget avses den tjänst som ska utföras av Leverantören för att utveckla och leverera Resultatet enligt Specifikation.

3        UPPDRAGET

3.1      Leverantören får genom detta Avtal i uppdrag av Kunden att utveckla och leverera [beskrivning]. Av Specifikation, bilaga [#], framgår vad som överenskommits och inom vilken tid Resultatet ska utvecklas med den bemanning som framgår av klausul ”Uppdragets bemanning”.

4        UPPDRAGETS BEMANNING

4.1      Leverantören ska utföra Uppdraget med för ändamålet passande medarbetare med anställning hos Leverantören som har adekvat kompetens och erfarenhet för att kunna utföra Uppdraget på ett avtalsenligt sätt. Leverantören har rätt att, efter samråd med Kunden, byta ut medarbetare som deltar i Uppdraget under förutsättning att bytet sker till medarbetare med ovan angiven kompetens och erfarenhet.

Om byte av medarbetare sker under Uppdraget har Leverantören att svara för de merkostnader och förekommande förseningar som ett sådant byte medför.

Leverantören får, efter samråd med Kunden, anlita underleverantör för utförande av Uppdraget. Sådan underleverantör ska uppfylla de krav på kompetens och erfarenhet som Kunden har ställt på Leverantören. Om Leverantören anlitar underleverantör ansvarar Leverantören för underleverantörs arbete så som för sitt eget och ansvarar för att underleverantören iakttar samtliga bestämmelser i Avtalet.

4.1         Leverantörsvänligt alt. [Ej personbundet]
Leverantören ska utföra Uppdraget med enligt Leverantörens rimliga uppfattning för ändamålet passande medarbetare. Leverantören har rätt att, efter det att Kunden skriftligen informerats härom, fritt byta ut medarbetare som deltar i utförandet av Uppdraget.

Leverantören får, efter det att Kunden skriftligen informerats härom, anlita underleverantör för utförande av Uppdraget. Sådan underleverantör ska uppfylla de krav på kompetens och erfarenhet som Kunden har ställt på Leverantören. Om Leverantören anlitar underleverantör ansvarar Leverantören för underleverantörs arbete så som för sitt eget och ansvarar för att underleverantören iakttar samtliga bestämmelser i Avtalet.

4.1      Alt. klausul [Ej personbundet – Kund styr bemanning]
Leverantören ska utföra Uppdraget med för ändamålet passande medarbetare med anställning hos Leverantören som har adekvat kompetens och erfarenhet för att kunna utföra Uppdraget på ett avtalsenligt sätt. Kunden ska godkänna Leverantörens medarbetare i samband med Avtalets tecknande, samt även skriftligen i förväg om medarbetare som deltar i Uppdragets utförande byts ut under avtalstiden. Leverantören förbinder sig också att byta ut medarbetare som deltar i utförandet av Uppdraget om Kunden framställer en sådan begäran och har sakliga skäl härför.

Om byte av medarbetare sker under Uppdraget ska Leverantören svara för de merkostnader och förekommande förseningar som ett sådant byte medför.

Leverantören har inte rätt att anlita underleverantör utan att först inhämta Kundens skriftliga medgivande. Utses underleverantör med Kundens medgivande ska sådan underleverantör uppfylla de krav på kompetens och erfarenhet som Kunden har ställt på Leverantören. Om Leverantören anlitar underleverantör ansvarar Leverantören för underleverantörs arbete så som för sitt eget och ansvarar för att underleverantören iakttar samtliga bestämmelser i Avtalet.

4.1      Alt. klausul [Ej personbundet – Kund styr bemanning (Sakliga skäl)]
Leverantören ska utföra Uppdraget med för ändamålet passande medarbetare med anställning hos Leverantören som har adekvat kompetens och erfarenhet för att kunna utföra Uppdraget på ett avtalsenligt sätt. Kunden ska godkänna Leverantörens medarbetare i samband med Avtalets tecknande, samt även skriftligen i förväg om medarbetare som deltar i Uppdragets utförande byts ut under avtalstiden. Sådana medgivanden får inte förvägras utan sakliga skäl. Leverantören ska byta ut medarbetare som deltar i utförandet av Uppdraget om Kunden framställer en sådan begäran och har skälig grund härför.

Om byte av medarbetare sker under Uppdraget ska Leverantören svara för de merkostnader och förekommande förseningar som ett sådant byte medför.

Leverantören har inte rätt att anlita underleverantör utan att först inhämta Kundens skriftliga medgivande. Sådant medgivande får inte förvägras av Kunden utan sakliga skäl. Utses underleverantör med Kundens medgivande ska sådan underleverantör ska uppfylla de krav på kompetens och erfarenhet som Kunden har ställt på Leverantören. Om Leverantören anlitar underleverantör ansvarar Leverantören för underleverantörs arbete så som för sitt eget och ansvarar för att underleverantören iakttar samtliga bestämmelser i Avtalet.

4.1      Alt. klausul [Personbundet (”Nyckelmedarbetare”)]
Leverantören får endast utföra Uppdraget med i bilaga [#], Specifikation och bemanning, namngivna medarbetare med anställning hos Leverantören (”Nyckelmedarbetare”). Leverantören äger inte byta ut sådan Nyckelmedarbetare utan att dessförinnan inhämta skriftligt samtycke från Kunden.

Övriga medarbetare med anställning hos Leverantören ska ha adekvat kompetens och erfarenhet för att kunna utföra Uppdraget på ett avtalsenligt sätt. Leverantören har rätt att, efter det att Kunden skriftligen informerats härom byta ut medarbetare som arbetar i Uppdraget och som inte är Nyckelmedarbetare, under förutsättning att bytet sker till medarbetare med ovan angiven kompetens och erfarenhet.

Parterna är överens om att i bilaga [#], Specifikation och bemanning, angiven Nyckelmedarbetares arbete är en väsentlig förutsättning för Uppdragets utförande. För det fallet att en sådan Nyckelmedarbetare upphör att utföra tjänster för Leverantören eller för Uppdragets utförande under en längre period än [tidsperiod] har Kunden rätt att efter eget val omedelbart säga upp detta Avtal till upphörande utan iakttagande av uppsägningstid. Sådan uppsägning ska ske skriftligen.

Leverantören har inte rätt att anlita underleverantör utan att först inhämta Kundens skriftliga medgivande. Utses underleverantör med Kundens medgivande ska sådan underleverantör ska uppfylla de krav på kompetens som Kunden har ställt på Leverantören. Om Leverantören anlitar underleverantör ansvarar Leverantören för underleverantörs arbete så som för sitt eget och ansvarar för att underleverantören iakttar samtliga bestämmelser i Avtalet.

5        PARTERNAS SAMARBETE UNDER UPPDRAGET

5.1      Parterna ska fortlöpande lojalt samarbeta med varandra avseende samtliga frågor som uppkommer vid Uppdragets genomförande. Parterna har därför utsett var sin kontaktperson angivna i klausul ”Kontaktpersoner” som har ansvar för samarbetet under Avtalet. All kommunikation under Avtalet och inom Uppdraget ska ske på det svenska språket om Parterna inte kommer överens om att annat språk ska användas.

Part som får kännedom om förhållande som kan medföra ändringar till tidplanen för Uppdragets genomförande, ska snarast möjligt underrätta motparten därom.

5.1      Kundvänligt alt. [Kund styr samarbetet]
Parterna ska fortlöpande lojalt samarbeta med varandra avseende samtliga frågor som uppkommer vid Uppdragets genomförande. Parterna har därför utsett var sin kontaktperson angivna i klausul ”Kontaktpersoner” som har ansvar för samarbetet under Avtalet. Leverantören ska därtill följa de skäliga instruktioner och riktlinjer som från tid till annan lämnas av Kunden angående Uppdragets genomförande.

All kommunikation under Avtalet och Uppdraget ska ske på det svenska språket om Parterna inte kommer överens om annat.

Leverantören ska löpande och omedelbart efter begäran av Kunden informera om Uppdragets utförande enligt Kundens närmare instruktioner och riktlinjer och på begäran från Kunden vid behov delta på möten med Kunden angående Uppdragets genomförande omfattande såväl avstämning av redan utfört arbete som planering av framtida arbete inom ramen för Uppdraget.

Part ska utan dröjsmål meddela motparten sedan denne fått kännedom om förhållande som har väsentlig betydelse för Uppdragets genomförande.

6        GENERELLA KRAV FÖR UPPDRAGETS GENOMFÖRANDE

6.1         Leverantören ska utföra Uppdraget, i enlighet med villkoren i Avtalet, på ett fackmannamässigt sätt. Leverantören ska vidare följa samtliga lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som kan bli tillämpliga i anledning av Leverantörens tillhandahållande av tjänster inom ramen för Uppdraget samt även i övrigt följa samtliga generella riktlinjer och förhållningsregler som Kunden tillämpar om och i den utsträckning Leverantören skriftligen vid Avtalets tecknande särskilt åtagit sig att tillämpa sådana vid Uppdragets utförande.

6.1      Kundvänligt alt. [Leverantören åtar sig att även följa kundens riktlinjer och förhållningsregler]
Leverantören ska utföra det arbete som krävs för att uppfylla Specifikation, i enlighet med villkoren i Avtalet, på ett sådant fackmannamässigt sätt som skäligen kan förväntas av en ledande aktör inom de områden som omfattas av Uppdraget. Leverantören ska vidare:

 1. utföra Uppdraget lojalt och i enlighet med Kundens intressen;
 2. följa samtliga lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som kan bli tillämpliga i anledning av Leverantörens tillhandahållande av tjänster inom ramen för Uppdraget;
 3. följa god sedvänja i branschen;
 4. följa samtliga generella riktlinjer och förhållningsregler som Kunden tillämpar och skriftligen presenterar för Leverantören inklusive men inte begränsat till eventuellt förekommande certifieringsstandarder, uppförandekoder och miljöpolicys.

6.1      Leverantörsvänligt alt. [Avtalet och specifikationen styr leverantörens arbete]
Leverantören ska med iakttagande av villkoren i Avtalet, utföra det arbete som krävs för att uppfylla Specifikation.

7        KUNDENS ALLMÄNNA SKYLDIGHETER

7.1         Kunden ska lämna Leverantören tillgång till lokaler, utrustning och underlag som krävs för Uppdragets genomförande.

7.1         Kundvänligt alt. [Åtagande för kund att vidta åtgärder]
Kunden ska lämna Leverantören tillgång till lokaler, utrustning och underlag som är nödvändiga för Uppdragets genomförande. Kunden ska även vidta de åtgärder som krävs av Leverantören, såsom att granska handlingar eller fatta beslut, för att möjliggöra för Leverantören att utföra Uppdraget.

8        ÄNDRING AV UPPDRAGET

8.1      Kunden får ändra Specifikation närhelst under Uppdraget. I så fall ska Kunden framställa sådant önskemål till Leverantören. Leverantören ska tillmötesgå Kundens önskemål om ändring såvida Leverantören inte kan visa sakliga skäl för varför sådan ändring inte kan vidtas.

Kunden ska inom [tidsperiod] från framställd begäran om ändring från Leverantören motta skriftligt besked om huruvida ändringen accepteras samt vilken påverkan ändringen kommer medföra för Uppdraget avsatta resurser, avtalad ersättning och/eller tidplan samt Avtalad leveransdag. Överenskommelse om ändringen ska vara undertecknad av båda Parter som tillägg till Avtalet.

8.1      Leverantörsvänligt alt. [Leverantören har ingen skyldighet att acceptera ändring]
Om Kunden önskar ändra Specifikation ska Kunden framställa sådant önskemål till Leverantören. Leverantören har ingen skyldighet att acceptera en sådan ändring. Leverantören ska inom [tidsperiod] från Kundens begäran om ändring ge skriftligt besked om ändringen accepteras.

9        AVBESTÄLLNING AV UPPDRAGET

9.1      Kunden kan utan att ange skäl säga upp Avtalet såvitt avser del av Uppdraget som inte är genomfört.

Kunden ska vid avbeställning erlägga ersättning för Leverantörens utförda arbete och styrkta kostnader. Kunden ska även utge ersättning för den förlust som åsamkas Leverantören på grund av avbeställningen såvida inte avbeställningen föranleds av omständigheter som anges i klausul ”Befriande omständigheter”.

9.1      Leverantörsvänligt alt. [Kund ska utge ersättning för leverantörens förlust]
Kunden kan utan att ange skäl säga upp Avtalet såvitt avser del av Uppdraget som inte är genomförd.

Kunden ska vid avbeställning erlägga ersättning för Leverantörens utförda arbete och styrkta kostnader. Kunden ska även utge ersättning för den förlust som åsamkas Leverantören på grund av avbeställningen såvida inte avbeställningen föranleds av omständigheter som anges i klausul ”Befriande omständigheter”.

10      AVTALAD LEVERANSDAG OCH GODKÄNNANDEDAG

10.1    Avtalad leveransdag är den dag då Resultatet ska uppfylla Specifikation. Detta ska kontrolleras av Kunden genom leveranskontroll av Resultatet. I Specifikation ska anges Avtalad leveransdag, tid för leveranskontroll, leveranskontrollperiodens längd, innehåll och omfattning.

10.2    Godkännandedag är den dag

 1. Kunden skriftligen har godkänt Resultatet, eller
 2. leveranskontrollperioden, om leveranskontroll genomförs, upphör, utan att Kunden skriftligen gjort befogad anmärkning på Resultatet, eller
 3. Resultatet uppfyller Specifikation efter det att Kunden gjort befogad anmärkning på Resultatet, en ny leveranskontroll kunnat genomföras samt Kunden skriftligen har godkänt att Resultatet uppfyller Specifikation.

10.2    Leverantörsvänligt alt. [Godkännandedag inträder då resultatet nyttjas i verksamhet utan medgivande]
Godkännandedag är den dag

 1. Kunden skriftligen har godkänt Resultatet, eller
 2. leveranskontrollperioden, om leveranskontroll genomförs, upphör, utan att Kunden skriftligen gjort befogad anmärkning på Resultatet, eller
 3. Resultatet uppfyller Specifikation efter det att Kunden gjort befogad anmärkning på Resultatet, en ny leveranskontroll kunnat genomföras samt Kunden skriftligen har godkänt att Resultatet uppfyller Specifikation, eller
 4. Kunden nyttjar Resultatet i sin verksamhet utan Leverantörens skriftliga medgivande, efter att leveranskontrollperioden upphört och innan Godkännandedag har inträtt.

11      LEVERANTÖRENS FÖRSENING

11.1    Leverantörens försening inträffar om Godkännandedag inträder efter Avtalad leveransdag med den eventuella tidsförlängning som följer av denna klausul.

Om Leverantören finner det sannolikt eller befarar att försening kommer att inträffa, ska Leverantören snarast underrätta Kunden om detta. Leverantören ska samtidigt underrätta Kunden om anledning till förseningen och när Resultatet kan levereras. Underlåter Leverantören att lämna sådant meddelande har Kunden rätt till ersättning för den skada som kunde ha undvikits om meddelandet lämnats i tid.

Vid försening som beror på något förhållande på Kundens sida eller sådana omständigheter som anges i klausul ”Ändring av uppdraget” eller klausul ”Befriande omständigheter”, ska Leverantören ha rätt till skälig tidsförlängning.

Vid försening som beror på Leverantören eller något förhållande på Leverantörens sida ger Kunden rätt till vite per påbörjad vecka med [procentsats] procent av avtalat arvode för Uppdraget. Vitet utgår för varje påbörjad vecka så länge som förseningen varar. Det sammanlagda vitet kan dock inte överstiga [procentsats] procent av avtalat arvode för Uppdraget.

För att Kunden ska ha rätt till vite eller annan ersättning till följd av försening måste Kunden framställa krav senast [tidsperiod] månader efter Godkännandedag.

Förutom vad som anges i denna klausul kan Kunden även utkräva skadestånd på grund av Leverantörens försening med den begränsning som följer av klausul ”Befriande omständigheter”.

11.1    Leverantörsvänligt alt. [Leverantörens ansvar begränsat om inte uppsåt eller grov oaktsamhet föreligger]
Leverantörens försening inträffar om Godkännandedag inträder efter Avtalad leveransdag med den eventuella tidsförlängning som följer av denna klausul.

Om Leverantören finner det sannolikt eller befarar att försening kommer att inträffa, ska Leverantören snarast underrätta Kunden om detta. Leverantören ska samtidigt underrätta Kunden om anledning till förseningen och när Resultatet kan levereras. Underlåter Leverantören att lämna sådant meddelande har Kunden rätt till ersättning för den skada som kunde ha undvikits om meddelandet lämnats i tid.

Vid försening som beror på något förhållande på Kundens sida eller sådana omständigheter som anges i klausul ” Ändring av uppdraget” eller klausul ”Befriande omständigheter”, ska Leverantören ha rätt till skälig tidsförlängning.

Vid försening som beror på Leverantören eller något förhållande på Leverantörens sida ger Kunden rätt till vite per påbörjad vecka med [procentsats] procent av avtalat arvode för Uppdraget. Vitet utgår för varje påbörjad vecka så länge som förseningen varar. Det sammanlagda vitet kan dock inte överstiga [procentsats] procent av avtalat arvode för Uppdraget.

För att Kunden ska ha rätt till vite eller annan ersättning till följd av försening måste Kunden framställa krav senast [tidsperiod] efter Godkännandedag.

Leverantörens ansvar för försening är begränsat till vad som stadgas i denna klausul och klausul ”Kundens rätt att säga upp avtalet vid leverantörens försening”, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger.

12      KUNDENS RÄTT ATT SÄGA UPP AVTALET VID LEVERANTÖRENS FÖRSENING

12.1    Om Leverantörens försening enligt klausul ”Leverantörens försening” pågått mer än [tidsperiod], har Kunden rätt att säga upp Avtalet till upphörande under förutsättning att Kunden givit Leverantören en slutlig och skälig frist om när Godkännandedag ska ha inträtt och Leverantören även efter fristens utgång är försenad enligt klausul ”Leverantörens försening”.

Uppsägning ska ske skriftligen för att äga giltighet.

12.1    Kundvänligt alt. [Uppsägning utan föregående frist]
Om Leverantörens försening enligt klausul ”Leverantörens försening” pågått mer än [tidsperiod], har Kunden rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

Uppsägning ska ske skriftligen för att äga giltighet.

13      KUNDENS FÖRSENING

13.1    Om Kunden förorsakar försening så att Leverantören inte kan utnyttja avdelade resurser i Uppdraget har Leverantören rätt att debitera Kunden för den avdelade tiden som inte kan utnyttjas. Detta gäller dock efter att Leverantören har meddelat Kundens kontaktperson därom och i den utsträckning Leverantören inte kan belägga för Uppdraget avsatta resurser med annat arbete.

För att Leverantören ska ha rätt till ersättning på grund av att Leverantören inte kan utnyttja för Uppdraget avsatta resurser ska Leverantören framställa krav senast [tidsperiod] efter det att försening inträtt.

14      LEVERANTÖRENS RÄTT ATT SÄGA UPP AVTALET VID KUNDENS FÖRSENING

14.1    Kunden till Leverantören utge ersättning för utfört arbete och styrkt nödvändig kostnad.

Vid Leverantörs uppsägning på grund av att Kunden väsentligen har försenat Uppdraget ska Kunden även utge ersättning för förlust som drabbar Leverantören till följd av att Leverantören lämnar uppdraget, såvida Kundens försening inte föranleds av omständigheter som anges i klausul ”Befriande omständigheter”.

Detsamma gäller om Leverantören har sagt upp Avtalet med stöd av klausul ”Avtalets förtida upphörande”.

Uppsägning ska ske skriftligen för att äga giltighet.

15      AVTALETS FÖRTIDA UPPHÖRANDE

15.1    Avtalet kan sägas upp till omedelbart upphörande av endera Part

 1. om den andra Parten väsentligt bryter mot sina åtaganden enligt Avtalet och inte vidtar rättelse inom [tidsperiod] från det att Parten skriftligen har uppmanats att vidta sådan rättelse, eller
 2. om den andra Parten försatts i konkurs eller i likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för företagsrekonstruktion eller ackord, inställt sina betalningar eller annars är eller skäligen kan förväntas komma på obestånd.

Uppsägning ska ske skriftligen för att äga giltighet.

16      EFFEKT AV AVTALETS FÖRTIDA UPPHÖRANDE

16.1    Leverantören är skyldig att senast då Kunden erlägger betalning redovisa och överlämna Resultatet av utfört arbete ifall Avtalet upphör enligt klausul ”Avbeställning av uppdraget” eller klausul ”Leverantörens rätt att säga upp avtalet vid kundens försening”, eller om Leverantören har sagt upp det med stöd av klausul ”Avtalets förtida upphörande”. Denna skyldighet föreligger omedelbart efter Avtalets upphörande om Avtalet upphör på grund av Kundens uppsägning med stöd av klausul ”Kundens rätt att säga upp avtalet vid leverantörens försening” eller klausul ”Avtalets förtida upphörande”.

Om Kunden säger upp Avtalet med stöd av klausul ”Kundens rätt att säga upp avtalet vid leverantörens försening” eller klausul ”Avtalets förtida upphörande” ska Leverantören till Kunden återbetala erlagd ersättning för Leverantörens arbete i den utsträckning som Resultatet av Uppdraget inte har motsvarande värde för Kunden.

Kunden har även rätt till vite enligt klausul ”Leverantörens försening” vid uppsägning av Avtalet på grund av försening.

Kunden har, sedan betalning erlagts i enlighet med denna klausul, rätt att nyttja Resultatet som om Uppdraget fullföljts.

Vid Avtalets upphörande ska Leverantören på begäran av Kunden i erforderlig omfattning samarbeta med Kunden och i förekommande fall Kundens nya leverantör av de tjänster som Uppdraget berör. Leverantören har en skyldighet att utan dröjsmål utföra de åtgärder som är nödvändiga för en kostnadseffektiv och smidig övergång av Uppdraget till ny leverantör av ifrågavarande tjänster.

Klausul ”Äganderätt och rättigheter till resultatet”, klausul ”Leverantörens ansvar vid intrång i immateriella rättigheter”, klausul ”Andra uppdrag m.m.”, klausul ”Skadeståndsansvar”, klausul ”Försäkring”, klausul ”Sekretess” och klausul ”Lagval och tvistelösning” samt sådana övriga villkor som uppenbarligen är avsedda att överleva Avtalets upphörande ska äga tillämplighet även efter Avtalets upphörande.

17      FEL OCH FELAVHJÄLPANDE

17.1    Fel föreligger om Resultatet inte uppfyller Specifikation.

Det är Leverantörens ansvar att avhjälpa fel i Resultatet som dokumenterats vid leveranskontrollen eller fel i Resultatet som inte borde ha upptäckts under leveranskontrollen men som påtalats inom [tidsperiod] månader efter Godkännandedagen. Fel ska avhjälpas kostnadsfritt, under förutsättning att Leverantören tidigare erhållit ersättning för det felaktigt utförda arbetet, och med den skyndsamhet omständigheterna kräver.

17.2    Leverantörens ansvar för fel omfattar inte

 1. fel som förorsakats av Kundens ändringar i Resultatet, eller
 2. fel som förorsakats genom Kundens användning av Resultatet med annan utrustning, tillbehör eller systemprogramvara än den som föreskrivits eller tillhandahållits av Leverantören.

17.2    Leverantörsvänligt alt. [Felansvaret omfattar inte fel som beror på att kunden lämnat felaktiga uppgifter]
Leverantörens ansvar för fel omfattar inte

 1. fel som förorsakats av Kundens ändringar i Resultatet, eller
 2. fel som förorsakats genom Kundens användning av Resultatet med annan utrustning, tillbehör eller systemprogramvara än den som föreskrivits eller tillhandahållits av Leverantören, eller
 3. fel som beror på att Kunden uppgivit felaktiga eller bristfälliga uppgifter som påverkat Resultatet.

18      ÄGANDERÄTT OCH RÄTTIGHETER TILL RESULTATET

18.1    Leverantören innehar äganderätten samt samtliga immateriella rättigheter och know-how (och alla andra liknande rättigheter som existerar eller i framtiden kan komma att existera på något territorium) till Resultatet innefattandes källkod och objektskod samt annat material och övrig dokumentation som framkommer vid utförandet av Uppdraget, inklusive men inte begränsat till promemorior, information och liknande som tillkommit/tillkommer genom Uppdragets utförande.

Leverantören upplåter till Kunden genom detta Avtal en oåterkallelig och till tid och territorium obegränsad vederlagsfri icke exklusiv licens att nyttja samt ändra och vidareutveckla hela eller delar av Resultatet i Kundens framtida verksamhet för de ändamål för vilka det tillhandahållits.

18.1    Alt. klausul [Överlåtelse]
Leverantören överlåter till Kunden genom detta Avtal, i den takt de uppkommer, hela äganderätten samt samtliga immateriella rättigheter och know-how (och alla andra liknande rättigheter som existerar eller i framtiden kan komma att existera på något territorium) till Resultat innefattandes källkod och objektskod samt allt material och övrig dokumentation som framkommer vid utförandet av Uppdraget, inklusive men inte begränsat till promemorior, information och liknande som tillkommit/tillkommer genom Uppdragets utförande. All upphovsrätt liksom eventuell patenträtt eller annan immateriell rätt och know-how hänförlig till Resultatet utgör Kundens exklusiva egendom. Detta innebär bland annat att Kunden fritt och utan begränsning har rätt att kommersiellt exploatera och ändra i och/eller vidareöverlåta hela eller delar av Resultatet. Leverantören har inte någon kvarvarande rätt att utnyttja Resultatet i sin fortsatta verksamhet.

Leverantören ska utan ytterligare ersättning på begäran underteckna avtal, överlåtelsebekräftelser eller andra handlingar eller vidta de andra åtgärder som erfordras för att Kunden fullt ut ska kunna kommersiellt exploatera de rättigheter till Resultatet som har överlåtits genom Avtalet. Vid sådana rättigheter, inklusive men inte begränsat till patenträtt, som är beroende av anmälan, registrering e.d., förbinder sig Leverantören att avge alla förklaringar och underteckna alla dokument som behövs för att uppfylla sådana krav respektive att underteckna till annat språk översatta versioner av detta Avtal.

Leverantören garanterar att denne har förvärvat samtliga immateriella rättigheter och know-how (och alla andra liknande rättigheter som existerar eller i framtiden kan komma att existera på något territorium) från sina medarbetare (och i förekommande fall underleverantörer och att Leverantören har rätt att göra i detta Avtal angivna rättighetsöverlåtelser till Kunden.

19      LEVERANTÖRENS ANSVAR VID INTRÅNG I IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

19.1    Leverantören garanterar och ansvarar för att Kunden genom användningen av de rättigheter till Resultatet som övergått till Kunden enligt detta Avtal inte gör intrång i annans rätt.

Leverantören ska hålla Kunden skadelös avseende intrång eller påstådda intrång i tredje mans immateriella rättigheter genom användningen av Resultatet. Leverantören ska därför bland annat försvara Kunden om krav riktas mot denne med påstående om intrång på grund av nyttjande av Resultatet, och ersätta Kunden för kostnader och skadestånd som uppstår vid sådana krav genom exempelvis förlikning eller dom. Till undvikande av tvivel förklarar sig Leverantören beredd att ensamt löpande bekosta sådana kostnader som uppstår fram till den tidpunkt då slutlig dom eller förlikning inträder.

Leverantörens skyldighet att ersätta Kunden gäller under förutsättning att

 1. Leverantören underrättas av Kunden avseende de krav som framförts i anledning av det påstådda intrånget, och
 2. Leverantören ensam får bestämma över hur bemötandet av intrånget ska ske.

20      ANDRA UPPDRAG M.M.

20.1    Under avtalstiden förbinder sig Leverantören att inte åta sig uppdrag för någon näringsidkare som bedriver med Kunden direkt konkurrerande verksamhet.

20.1    Leverantörsvänligt alt. [Konkurrensbegränsning och rekryteringsförbud]
Uppdragen hindrar inte någon mån Leverantören att åta sig uppdrag till andra kunder verksamma inom samma bransch som Kunden.

Kunden förbinder sig att inte, under en period om [tidsperiod] månader räknat från avtalstidens slut, rekrytera eller anställa någon som är anställd i eller utför uppdrag åt Leverantören samt inte heller aktivt försöka rekrytera och/eller anställa eller ge uppdrag åt någon som är anställd i eller utför uppdrag åt Leverantören i den utsträckning dessa personer deltar eller har deltagit vid utförandet av Uppdraget.

21      SKADESTÅNDSANSVAR

21.1    Part ansvarar, med i Avtalet angivna begränsningar, för skada som uppstår på grund av Partens avtalsbrott eller fel, oaktat oaktsamhet.

Parts rätt till ersättning från den andra Parten för brott mot Avtalet är begränsad till ersättning för direkt skada och förlust och således inte i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust.

Respektive Parts totala ansvar under Avtalet ska vara begränsat till ett belopp om [belopp]. Ansvarsbegränsningen omfattar dock inte ansvar för skador i anledning av brott mot klausul ”Äganderätt och rättigheter till resultatet”, klausul ”Leverantörens ansvar vid intrång i immateriella rättigheter” och klausul ”Sekretess”.

Angivna ansvarsbegränsningar gäller inte om skada har orsakats med uppsåt eller av grov oaktsamhet.

21.1    Leverantörsvänligt alt. [Oaktsamhet och beloppsbegränsning]
Part ansvarar, med i Avtalet angivna begränsningar, för skada som uppstår på grund av Partens oaktsamhet under Avtalet.

Parts rätt till ersättning från den andra Parten för brott mot Avtalet är begränsad till ersättning för direkt skada och förlust och således inte i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust.

Respektive Parts totala ansvar under Avtalet ska vara begränsat till ett belopp om [belopp]. Ansvarsbegränsningen omfattar dock inte ansvar för skador i anledning av brott mot klausul ”Äganderätt och rättigheter till resultatet”, klausul ”Leverantörens ansvar vid intrång i immateriella rättigheter” och klausul ”Sekretess”.

Angivna ansvarsbegränsningar gäller inte om skada har orsakats med uppsåt eller av grov oaktsamhet.

21.1    Kundvänligt alt. [Oaktat oaktsamhet utan försumlighet utan beloppsbegränsning]
Part ansvarar, med i Avtalet angivna begränsningar, för skada som uppstår på grund av Partens avtalsbrott eller fel, oaktat oaksamhet.

Parts rätt till ersättning från den andra Parten för brott mot Avtalet är begränsad till ersättning för direkt skada och förlust och således inte i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust.

Ansvarsbegränsningen ovan omfattar inte ansvar för skador i anledning av brott mot klausul ”Äganderätt och rättigheter till resultatet”, klausul ”Leverantörens ansvar vid intrång i immateriella rättigheter” och klausul ”Sekretess”.

Angivna ansvarsbegränsningar gäller inte om skada har orsakats med uppsåt eller av grov oaktsamhet.

22      ERSÄTTNING

22.1    Leverantörens ersättning för utförande av Uppdraget framgår av bilaga [#], Ersättning och betalningsvillkor. Leverantören ska inneha F-skattsedel samt vara registrerad för mervärdeskatt. Leverantören ska senast vid undertecknandet av detta Avtal förevisa F-skattesedel samt bevis på momsregistrering.

Leverantörens ersättning som framgår av bilaga [#], Ersättning och betalningsvillkor, är angiven exklusive moms men inklusive alla andra skatter och avgifter.

I Leverantörens ersättning ingår ersättning för samtliga omkostnader och utlägg om inte annat särskilt har överenskommits mellan Parterna.

Leverantören har inte rätt till ersättning för rese- och traktamentskostnader eller ersättning för restid, om inte annat uttryckligen framgår av bilaga [#], Ersättning och betalningsvillkor, eller annars godkänts skriftligen av Kunden.

Endast sådana utlägg som i förväg har godkänts av Kunden har Leverantören rätt att få ersättning för. Sådan ersättning ska motsvara Leverantörens faktiska kostnader utan några pålägg på gjorda utlägg.

Om inte annat uttryckligen framgår av bilaga [#], Ersättning och betalningsvillkor, har Leverantören varken rätt att debitera någon fakturaavgift eller någon annan tillkommande avgift.

22.1    Leverantörsvänligt alt. [Administrativt pålägg]
Leverantörens ersättning för utförande av Uppdraget framgår av bilaga [#], Ersättning och betalningsvillkor.

Arvoden är angivna exklusive moms och andra efter Avtalets träffande fastställda tillkommande skatter på Leverantörens tjänster.

Om inte annat uttryckligen framgår av bilaga [#], Ersättning och betalningsvillkor, ska Kunden ersätta Leverantören för de skäliga rese- och traktamentskostnader som har uppstått inom ramen för Uppdraget. Ersättningen ska motsvara Leverantörens faktiska kostnader med ett administrativt pålägg om [procentsats] procent.

23      BETALNINGSVILLKOR

23.1    Kunden ska erlägga ersättning för Uppdraget enligt avtalad betalningsplan som framgår av bilaga [#], Ersättning och betalningsvillkor.

23.1    Alt. klausul [Pris och betalningsplan och fakturering]
Leverantören har rätt att fakturera ersättning enligt klausul ”Ersättning” månadsvis i efterskott till i bilaga [#], Ersättning och betalningsvillkor, angiven fakturaadress.

Kunden ska betala faktura senast [tidsperiod] dagar efter fakturadatum.

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagens (1975:635) bestämmelser.

23.1    Alt. klausul [Pris och betalningsplan och krav på faktura]
Leverantören har rätt att fakturera ersättning enligt klausul ”Ersättning” månadsvis i efterskott till i bilaga [#], Ersättning och betalningsvillkor, angiven fakturaadress.

Leverantören har att tillse att fakturan uppfyller de krav som uppställs på innehåll för avdragsrätt för mervärdeskatt samt att den innehåller tillräckliga uppgifter för att kunna bedöma ersättningens överenstämmelse med avtalade villkor. Till fakturan ska fogas de underlag som Kunden skäligen begär.

Kunden ska betala faktura senast [tidsperiod] dagar från den dag då Kunden mottagit korrekt faktura.

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagens (1975:635) bestämmelser.

Kunden har rätt att själv eller genom godkänd eller auktoriserad revisor ta del av allt underlag som erfordras för en korrekt bedömning av Leverantörens fakturering under Avtalet.

24      KUNDENS FÖRHÅLLANDE TILL LEVERANTÖREN

24.1    Leverantören, som är helt självständig i förhållande till Kunden, har ingen behörighet att företräda eller vidta åtgärd som i något avseende förpliktigar Kunden i förhållande till tredje man.

Part har inte någon rätt att använda den andra Partens näringskännetecken vid sin egen marknadsföring eller göra något offentligt uttalande med anledning av Avtalet, utan att i förväg inhämta särskilt skriftligt samtycke härför från den andra Parten.

25      FÖRSÄKRING

25.1    Leverantören ska på egen bekostnad teckna och under hela Avtalets giltighetstid och [tidsperiod] därefter vidmakthålla sedvanlig ansvarsförsäkring med betryggande ansvarsbelopp med hänsyn till Uppdraget.

På begäran av Kunden ska Leverantören uppvisa kopia av gällande försäkringsbrev samt bevis på att försäkringspremie har erlagts i enlighet med försäkringsvillkoren.

26      SEKRETESS

26.1    [Ömsesidig utan begränsning i tid]
Parterna förbinder sig härmed att iaktta sekretess i enlighet med vad som anges angående hanteringen av Konfidentiell information (definierat nedan). I denna klausul angivna bestämmelser angående sekretess gäller såvida inte Parterna har tecknat ett separat sekretessavtal som innebär att ett längre gående sekretessåtagande ska gälla mellan Parterna.

Med Konfidentiell information avses varje upplysning – teknisk, kommersiell, administrativ oavsett slag – som Part får tillgång till och erhåller eller tidigare har erhållit från Part, andra bolag och enheter inom Parts koncern eller dess representanter och/eller rådgivare oavsett om upplysningen dokumenterats eller icke, inklusive men inte begränsat till uppgifter om information om [exempel] inklusive därtill förknippad know-how, avtal med samarbetspartners, affärsplaner, priser, försäljningsstatistik, utvecklingsarbete eller annan information oavsett typ vars yppande eller otillbörliga användande kan komma att skada den andra Parten (”Konfidentiell information”). Som Konfidentiell information ska inte anses information som utgörs av:

 1. upplysning som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från Parts sida mot innehållet i detta Avtal, eller
 2. upplysning som Part kan visa att denne redan kände till när den mottogs från den andra Parten, eller
 3. upplysning som Part kan visa att denne har mottagit från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne, eller
 4. upplysning som den andra Parten skriftligen har medgivit får avslöjas.

Part förbinder sig att behandla all Konfidentiell information strikt konfidentiellt och inte röja den för någon annan person än den eller de personer hos Part som behöver Kommersiell information för genomförande av sina åtaganden enligt Uppdraget och garanterar att dessa personer kommer att behandla Kommersiell information i enlighet med vad som anges i denna klausul. Part ska tillse att personer som tar del av Konfidentiell information är bundna av individuella sekretessåtaganden som motsvarar innehållet i denna klausul samt ansvarar gentemot den andra Parten för eventuellt brott häremot från enskild person.

Part förbinder sig att endast använda Konfidentiell information i den omfattning som är nödvändigt för att fullgöra Avtalet och således inte på annat sätt, för annat ändamål eller vid annan tidpunkt använda den andra Partens Konfidentiella information i egen eller annans verksamhet.

Part får inte kopiera, skriva av hela eller delar av material som innehåller eller kan avslöja Konfidentiell information eller på annat sätt dokumentera sådan Konfidentiell information oavsett metod om sådana förfaranden inte är nödvändiga för att fullgöra Avtalet och då endast till den som enligt ovan är behörig att få tillgång till sådan Konfidentiell information.

Konfidentiell information som finns dokumenterad ska efter det att Uppdraget slutförts, på Parts skriftliga begäran snarast, dock senast tre (3) dagar från mottagandet av en sådan begäran, (i) återlämnas till den andra Parten eller, om begärande Part så önskar, (ii) permanent utplåna sådan Konfidentiell information.

Samtliga skyldigheter enligt detta Avtal avseende Konfidentiell information gäller utan begränsning i tid. Förpliktelserna enligt vad som framgår av detta Avtal angående Konfidentiell information ska således bestå även efter Avtalets upphörande oavsett anledning härtill.

De förpliktelser som följer av detta Avtal avseende Konfidentiell information ska inte förhindra Part från att avslöja eller utlämna information om och i den utsträckning Part har en skyldighet att lämna ut denna enligt tvingande lag, dom, myndighetsbeslut eller enligt avtal med börs eller annan marknadsplats som Part har att följa eller för att tillvarataga sina intressen i tvist enligt bestämmelserna i detta Avtal om tvist uppkommer.

26.1    Alt. klausul [Sekretessavtal separat]
Parterna förbinder sig härmed att iaktta sekretess beträffande Konfidentiell information i enlighet med vad som närmare framgår av särskilt upprättat sekretessavtal, bilaga [#]. Parterna ska underteckna angivet sekretessavtal i samband med ingåendet av Avtalet.

26.1    Kundvänligt alt. [Ensidig utan begränsning i tid]
Leverantören förbinder sig härmed att iaktta sekretess i enlighet med vad som närmare framgår beträffande Konfidentiell information (definierat nedan). I denna klausul angivna åtaganden avseende sekretess gäller såvida det inte ingåtts en sekretessförbindelse som innebär ett längre gående sekretessåtagande för Leverantören.

Med Konfidentiell information avses varje upplysning – teknisk, kommersiell, administrativ oavsett slag – som Leverantören får tillgång till och erhåller eller tidigare har erhållit från Kunden, andra bolag och enheter inom Kundens koncern eller dess representanter och/eller rådgivare oavsett om upplysningen dokumenterats eller icke, inklusive men inte begränsat till uppgifter om information om [exempel] inklusive därtill förknippad know-how, avtal med samarbetspartners, affärsplaner, priser, försäljningsstatistik, utvecklingsarbete eller annan information oavsett typ om Kunden vars yppande eller otillbörliga användande kan komma att skada Kunden (”Konfidentiell information”). Som Konfidentiell information ska inte anses information som utgörs av:

 1. upplysning som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från Leverantörens sida mot innehållet i detta Avtal, eller
 2. upplysning som Leverantören kan visa att denne redan kände till när den mottogs från Kunden, eller
 3. upplysning som Leverantören kan visa att denne har mottagit från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.

Leverantören förbinder sig att behandla all Konfidentiell information strikt konfidentiellt och inte röja den för någon annan person än den eller de personer hos Leverantören som behöver Konfidentiell information för genomförande av de åtaganden som följer av Uppdraget och garanterar att dessa personer kommer att behandla Konfidentiell information i enlighet med vad som anges i denna klausul. Leverantören ska tillse att personer som tar del av Konfidentiell information är bundna av individuella sekretessåtaganden som motsvarar innehållet i denna klausul samt ansvarar gentemot Kunden för eventuellt brott häremot från enskild person.

Leverantören förbinder sig att endast använda Konfidentiell information i den omfattning som är nödvändigt för genomförande av Uppdraget och under den tid som Uppdraget pågår och således inte på annat sätt, för annat ändamål eller vid annan tidpunkt använda den Konfidentiella informationen i egen eller annans verksamhet.

Leverantören får inte kopiera, skriva av hela eller delar av material som innehåller eller kan avslöja Konfidentiell information eller på annat sätt dokumentera sådan Konfidentiell information oavsett metod om sådana förfaranden inte är nödvändiga för Uppdragets utförande och då endast till de som enligt ovan är behöriga att få tillgång till sådan Konfidentiell information.

Leverantören ska även i övrigt vidtaga alla erforderliga åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst till/användning av Konfidentiell information och därtill följa från tid till annan av Kunden meddelade föreskrifter om informationshantering avseende Konfidentiell information.

Leverantören förbinder sig att omedelbart skriftligen underrätta Kunden om någon har eller befaras ha använt/avslöjat information i strid mot villkoren i denna klausul.

Vid Uppdragets upphörande oavsett anledning härtill och/eller på Kundens skriftliga begäran ska Leverantören snarast, dock senast tre (3) dagar från mottagandet av en sådan begäran, (i) återlämna allt material som innehåller eller kan avslöja Konfidentiell information oavsett om materialet har tillhandahållits av Kunden dess närstående bolag eller dess representanter och/eller rådgivare eller utgör digitala och/eller analoga kopior eller andra avskrifter av sådant material eller, om Kunden så önskar (ii) permanent utplåna sådan Konfidentiell information som anges i föregående moment (i).

Samtliga skyldigheter enligt Avtalet avseende Konfidentiell information gäller utan begränsning i tid. Förpliktelserna enligt vad som framgår av Avtalet angående Konfidentiell information ska således bestå även efter Avtalets upphörande oavsett anledning härtill.

De förpliktelser som följer av Avtalet avseende Konfidentiell information ska inte förhindra Part från att avslöja eller utlämna information om och i den utsträckning Part har en skyldighet att lämna ut denna enligt tvingande lag, dom, myndighetsbeslut eller enligt avtal med börs eller annan marknadsplats som Part har att följa eller för att tillvarataga sina intressen i tvist enligt bestämmelserna i detta Avtal om tvist uppkommer.

26.1    Alt. klausul [Ensidig tidsbegränsad]
Leverantören förbinder sig härmed att iaktta sekretess i enlighet med vad som närmare framgår beträffande Konfidentiell information (definierat nedan). I denna klausul angivna åtaganden avseende sekretess gäller såvida det inte ingåtts en sekretessförbindelse som innebär ett längre gående sekretessåtagande för Leverantören.

Med Konfidentiell information avses varje upplysning – teknisk, kommersiell, administrativ oavsett slag – som Leverantören får tillgång till och erhåller eller tidigare har erhållit från Kunden, andra bolag och enheter inom Kundens koncern eller dess representanter och/eller rådgivare oavsett om upplysningen dokumenterats eller icke, inklusive men inte begränsat till uppgifter om information om [exempel] inklusive därtill förknippad know-how, avtal med samarbetspartners, affärsplaner, priser, försäljningsstatistik, utvecklingsarbete eller annan information oavsett typ om Kunden vars yppande eller otillbörliga användande kan komma att skada Kunden (”Konfidentiell information”). Som Konfidentiell information ska inte anses information som utgörs av:

 1. upplysning som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från Leverantörens sida mot innehållet i detta Avtal, eller
 2. upplysning som Leverantören kan visa att denne redan kände till när den mottogs från Kunden, eller
 3. upplysning som Leverantören kan visa att denne har mottagit från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.

Leverantören förbinder sig att behandla all Konfidentiell information strikt konfidentiellt och inte röja den för någon annan person än den eller de personer hos Leverantören som behöver Konfidentiell information för genomförande av de åtaganden som följer av Uppdraget och garanterar att dessa personer kommer att behandla Konfidentiell information i enlighet med vad som anges i denna klausul. Leverantören ska tillse att personer som tar del av Konfidentiell information är bundna av individuella sekretessåtaganden som motsvarar innehållet i denna klausul samt ansvarar gentemot Kunden för eventuellt brott häremot från enskild person.

Leverantören förbinder sig att endast använda Konfidentiell information i den omfattning som är nödvändigt för genomförande av Uppdraget och under den tid som Uppdraget pågår och således inte på annat sätt, för annat ändamål eller vid annan tidpunkt använda den Konfidentiella informationen i egen eller annans verksamhet.

Leverantören får inte kopiera, skriva av hela eller delar av material som innehåller eller kan avslöja Konfidentiell information eller på annat sätt dokumentera sådan Konfidentiell information oavsett metod om sådana förfaranden inte är nödvändiga för Uppdragets utförande och då endast till de som enligt ovan är behöriga att få tillgång till sådan Konfidentiell information.

Leverantören ska även i övrigt vidtaga alla erforderliga åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst till/användning av Konfidentiell information och därtill följa från tid till annan av Kunden meddelade föreskrifter om informationshantering avseende Konfidentiell information.

Leverantören förbinder sig att omedelbart skriftligen underrätta Kunden om någon har eller befaras ha använt/avslöjat informationen i strid mot villkoren i denna klausul.

Vid Uppdragets upphörande oavsett anledning härtill och/eller på Kundens skriftliga begäran ska Leverantören snarast, dock senast tre (3) dagar från mottagandet av en sådan begäran, (i) återlämna allt material som innehåller eller kan avslöja Konfidentiell information oavsett om materialet har tillhandahållits av Kunden, dess närstående bolag eller dess representanter och/eller rådgivare eller utgör digitala och/eller analoga kopior eller andra avskrifter av sådant material eller, om Kunden så önskar (ii) permanent utplåna sådan Konfidentiell information som anges i föregående moment (i).

Samtliga skyldigheter enligt Avtalet avseende Konfidentiell information gäller under Avtalets löptid och under en tid av [tidsperiod] därefter.

De förpliktelser som följer av detta Avtal avseende Konfidentiell information ska inte förhindra Part från att avslöja eller utlämna information om och i den utsträckning Part har en skyldighet att lämna ut denna enligt tvingande lag, dom, myndighetsbeslut eller enligt avtal med börs eller annan marknadsplats som Part har att följa eller för att tillvarataga sina intressen i tvist enligt bestämmelserna i detta Avtal om tvist uppkommer.

26.1    Alt. klausul [Ömsesidig tidsbegränsad]
Parterna förbinder sig härmed att iaktta sekretess i enlighet med vad som anges angående hanteringen av Konfidentiell information (definierat nedan). I denna klausul angivna bestämmelser angående sekretess gäller såvida inte Parterna har tecknat ett separat sekretessavtal som innebär att ett längre gående sekretessåtagande ska gälla mellan Parterna.

Med Konfidentiell information avses varje upplysning – teknisk, kommersiell, administrativ oavsett slag – som Part får tillgång till och erhåller eller tidigare har erhållit från Part, andra bolag och enheter inom Parts koncern eller dess representanter och/eller rådgivare oavsett om upplysningen dokumenterats eller icke, inklusive men inte begränsat till uppgifter om information om [exempel] inklusive därtill förknippad know-how, avtal med samarbetspartners, affärsplaner, priser, försäljningsstatistik, utvecklingsarbete eller annan information oavsett typ vars yppande eller otillbörliga användande kan komma att skada den andra Parten (”Konfidentiell information”). Som Konfidentiell information ska inte anses information som utgörs av:

 1. upplysning som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från Parts sida mot innehållet i detta Avtal,
 2. upplysning som Part kan visa att denne redan kände till när den mottogs från den andra Parten,
 3. upplysning som Part kan visa att denne har mottagit från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.

Part förbinder sig att behandla all Konfidentiell information strikt konfidentiellt och inte röja den för någon annan person än den eller de personer hos Part som behöver Konfidentiell information för genomförande av sina åtaganden enligt Uppdraget och garanterar att dessa personer kommer att behandla Konfidentiell information i enlighet med vad som anges i denna klausul. Part ska tillse att personer som tar del av Konfidentiell information är bundna av individuella sekretessåtaganden som motsvarar innehållet i denna klausul samt ansvarar gentemot den andra Parten för eventuellt brott häremot från enskild person.

Part förbinder sig att endast använda Konfidentiell information i den omfattning som är nödvändig för att fullgöra Avtalet och således inte på annat sätt, för annat ändamål eller vid annan tidpunkt använda den andra Partens Konfidentiella information i egen eller annans verksamhet.

Part får inte kopiera, skriva av hela eller delar av material som innehåller eller kan avslöja Konfidentiell information eller på annat sätt dokumentera sådan Konfidentiell information oavsett metod om sådana förfaranden inte är nödvändiga för att fullgöra Avtalet och då endast till den som enligt ovan är behörig att få tillgång till sådan Konfidentiell information.

Samtliga skyldigheter enligt Avtalet avseende Konfidentiell information gäller under Avtalets löptid och under en tid av [tidsperiod] därefter.

De förpliktelser som följer av detta Avtal avseende Konfidentiell information ska inte förhindra Part från att avslöja eller utlämna information om och i den utsträckning Part har en skyldighet att lämna ut denna enligt tvingande lag, dom, myndighetsbeslut eller enligt avtal med börs eller annan marknadsplats som Part har att följa eller för att tillvarataga sina intressen i tvist enligt bestämmelserna i Avtalet om tvist uppkommer.

26.1    Leverantörsvänligt alt. [Kort version]
Parterna förbinder sig att iaktta sekretess och därmed inte för utomstående, under avtalstiden och under en tid av [antal] år därefter, obehörigen röja sådana uppgifter om den andra partens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet. Som affärs- eller yrkeshemlighet ska alltid betraktas information som Part angivit vara konfidentiell vid utlämnandet. Parterna förbinder sig att endast använda sådana affärs- eller yrkeshemligheter i den utsträckning som är nödvändigt för att fullgöra Avtalet.

Sekretessåtagandet enligt föregående stycke gäller inte:

 1. sådan information som Part kan visa blivit känd för honom på annat sätt än genom eller i samband med fullgörandet av Uppdraget; eller
 2. Information som är allmänt känd eller blir allmänt känd utom genom brott mot sekretessåtagandet i Avtalet; eller
 3. information som Part enligt lag är skyldig att lämna ut.

27      BEFRIANDE OMSTÄNDIGHETER

27.1    Om Parts möjligheter att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet förhindras på grund av omständigheter utom dennes kontroll, inklusive men inte begränsat till krig, naturkatastrof, strömavbrott, brand och strejk (”Befriande omständighet”) ska den Part som drabbats av sådan omständighet vara befriad från att fullgöra sina skyldigheter och från påföljd för underlåtenhet att fullfölja viss förpliktelse. För att få sådan befrielse ska Part som påkallar befrielse enligt denna klausul omedelbart underrätta den andra Parten härom.

För det fall en Befriande omständighet föreligger under en längre tid än [tidsperiod] månader äger Part rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

27.1    Leverantörsvänligt alt. [Tillräckligt med att fullgörande försvåras]
Om Parts möjligheter att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet förhindras eller väsentligen försvåras på grund av omständigheter utom dennes kontroll, inklusive men inte begränsat till krig, naturkatastrof, strömavbrott, brand och strejk (”Befriande omständighet”) ska den Part som drabbats av sådan omständighet vara befriad från att fullgöra sina skyldigheter och från påföljd för underlåtenhet att fullfölja viss förpliktelse. Part som påkallar befrielse enligt denna klasusul ska omedelbart underrätta den andra Parten härom.

För det fall en Befriande omständighet föreligger under en längre tid än [tidsperiod] månader har Part rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

28      MEDDELANDEN

28.1    Samtliga meddelanden, krav eller annan kommunikation mellan Parterna under detta Avtal ska ske på det svenska språket och översändas till i ingressen angivna adresser alternativt till Parternas kontaktpersoner på adress som anges i klausul ”Kontaktpersoner”.

Meddelandet anses ha kommit mottagaren tillhanda vid de tidpunkter som anges i det följande.

 1. Om avsänt med rekommenderat brev; fem (5) vardagar efter avlämnande för postbefordran inom Sverige.
 2. Om avlämnat med bud; dagen för avlämnandet.
 3. Om avsänt per e-post vid bekräftelse av den andra Parten att mottagande skett.

29      KONTAKTPERSONER

29.1    Parterna ska utse ett ombud vardera, vilka fortlöpande ska rådgöra i frågor rörande Uppdraget. Ombuden har behörighet att företräda Part i alla frågor som rör Parternas samarbete inom ramen för Uppdraget. Ombuden har dock inte rätt att göra ändringar eller tillägg till innehållet i Avtalet. Part har rätt att när som helst byta ut sitt ombud. Den andra Parten ska utan dröjsmål och skriftligen underrättas om sådant utbyte.

Parterna har utsett följande personer till representanter:

För Leverantören: [namn, telefonnummer och e-postadress].

För Kunden: [namn, telefonnummer och e-postadress].

30      ÖVERLÅTELSE

30.1    Avtalet och därmed följande rättigheter och skyldigheter får inte, helt eller delvis, överlåtas av Part utan att den andra Parten har lämnat sitt skriftliga medgivande till sådan överlåtelse.

30.1    Alt. klausul [Koncernundantag]
Avtalet och därmed följande rättigheter och skyldigheter får inte, helt eller delvis, överlåtas av Part utan att den andra Parten har lämnat sitt skriftliga medgivande till sådan överlåtelse. Utan hinder av föregående stycke har Part rätt att utan ett sådant särskilt medgivande överlåta samtliga sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal genom ett skriftligt meddelande härom till annat bolag som, enligt koncerndefinitionen i Aktiebolagslagen (2005:551), ingår i samma koncern som den överlåtande Parten.

30.1    Alt. klausul [Koncernundantag garanti]
Avtalet och därmed följande rättigheter och skyldigheter får inte, helt eller delvis, överlåtas av Part utan att den andra Parten har lämnat sitt skriftliga medgivande till sådan överlåtelse.

Utan hinder av föregående stycke har Part rätt att utan ett sådant särskilt medgivande överlåta samtliga sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal genom ett skriftligt meddelande härom till annat bolag som, enligt koncerndefinitionen i Aktiebolagslagen (2005:551), ingår i samma koncern som den överlåtande Parten. Överlåtande Part svarar dock alltjämt för detta Avtals rätta fullgörande.

31      FULLSTÄNDIG REGLERING

31.1    Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering och träder istället för och ersätter tidigare muntliga eller skriftliga åtaganden och utfästelser i alla frågor detta Avtal berör.

Ändringar och tillägg till detta Avtal ska vara skriftligen avfattade och undertecknade av behöriga företrädare för båda Parter för att äga giltighet.

32      LAGVAL OCH TVISTELÖSNING

32.1    Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska bestå av [tre skiljemän/en skiljeman]. Skiljeförfarandets säte ska vara [ort]. Språket för förfarandet ska vara [språk]. [Land]´s lag ska tillämpas på tvisten.

Parterna förbinder sig, utan begränsningar i tiden, att inte utan tvingande skäl avslöja:

 1. förekomsten av, eller innehållet i, skiljedom i anledning av Avtalet,
 2. information om förhandlingar, skiljeförfarande eller medling i anledning av Avtalet,
 3. beslut eller dom som avges av skiljenämnd i anledning av Avtalet.

32.1    Alt. klausul [Allmän domstol]
På detta Avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska svensk materiell rätt tillämpas. Tvist angående tolkning eller tillämpning av Avtalet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk allmän domstol.

32.1    Alt. klausul [Regler för förenklat skiljeförfarande]
Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara [ort]. Språket för förfarandet ska vara [språk]. [Land]´s lag ska tillämpas på tvisten.

Parterna förbinder sig, utan begränsningar i tiden, att inte utan tvingande skäl avslöja:

 1. förekomsten av, eller innehållet i, skiljedom i anledning av Avtalet,
 2. information om förhandlingar, skiljeförfarande eller medling i anledning av Avtalet,
 3. beslut eller dom som avges av skiljenämnd i anledning av Avtalet.

33      UNDERTECKNANDE

33.1    Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka Parterna erhållit var sitt.

[Ort och datum] [Ort och datum]
[Kunden] [Leverantören]
[namn] [namn]

Aktieöverlåtelseavtal

Aktieöverlåtelseavtal

Mellan

Förnamn Efternamn”, ”pers nr” (Säljaren)

Och

Förnamn Efternamn”, ”pers nr” (Köparen)

Beträffande

Bolagsnamn”, Org.nummer: XXXXXX-XXXX

ingånget den

[ÅÅÅÅMMDD]

1        BAKGRUND

1.1        ”Bolagsnamn”, XXXXXX-XXXX (”Bolaget”), är ett svenskt aktiebolag som har ett registrerat aktiekapital om X kronor fördelat på X aktier. Säljaren äger X av Aktierna i Bolaget.

1.2        Säljaren önskar sälja X av aktierna och Köparen önskar köpa X av aktierna och Parterna träffar därför följande avtal.

2        DEFINITIONER

I detta Avtal skall nedan angivna termer ha följande betydelse:

Aktierna har den betydelse som anges i punkt 1.1.

Arbetsdagar avser sådan dag då affärsbanker i ”Stad” håller öppet för allmänheten och erbjuder banktjänster (utöver internetbanktjänster).

Avtal avser detta avtal

Avtalsdagen avser den dag båda parterna har undertecknat avtalet.

Bolaget har den betydelse som anges i punkt 1.1.

Parter avser Säljaren och Köparen gemensamt och Part en av dem.

Tillträdesdagen har den betydelse som anges i punkt 5.1.1.

3        ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING

3.1        Säljaren överlåter härmed till Köparen och Köparen förvärvar härmed från Säljaren Aktierna på de villkor som anges i detta Avtal.

4        KÖPESKILLING

4.1       Köpeskilling

4.1.1     Köpeskillingen för Aktierna skall vara X svenska kronor (”Köpeskillingen”).

4.1.2     Köpeskillingen skall erläggas till Säljarens konto [kontonummer] i [bankens namn] före kl. 11:00 svensk tid på Tillträdesdagen.

5        TILLTRÄDE

5.1       Tid och plats för tillträde

5.1.1     Tillträde skall äga rum vid undertecknandet av detta Avtal.

6        SÄLJARENS GARANTIER

6.1       Bolagsfrågor

6.1.1     Aktierna utgör en X av samtliga av Bolagets utgivna aktier och aktiekapitalet är till fullo inbetalt.

6.1.2     Säljaren äger Aktierna och Aktierna är fria från optionsrätt, liksom från panträtt och andra sakrätter.

6.2       Förhållande till Säljaren

6.2.1     Per Tillträdesdagen

 1. har varken Säljaren eller Säljaren Närstående några fordringar på Bolaget förutom Köpesskillingen.

7        ÖVRIGT

7.1        Fullständig reglering
Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som Avtalet berör och ersätter samtliga skriftliga och muntliga avtal och åtaganden och utfästelser som föregått detsamma.

7.2        Ändringar och tillägg
Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av behöriga företrädare för Parterna.

8        TVISTELÖSNING

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Skiljenämnden ska bestå av en skiljeman och skall, om inte skiljedomsinstitutet bestämmer något annat, hanteras som ett förenklat förfarande.

Skiljeförfarandet ska äga rum i ”Stad”. 

Ort/datum Ort/datum
NN NN
 

Aktieägaravtal

Aktieägaravtal

 1. Avtalets omfattning

Avtalet avser att reglera parternas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra på grund av innehavda aktier i ”Bolagsnamn” AB (XXXXXX-XXXX), ”Bolaget”. De parter som berörs av aktieägaravtalet anges i punkt 2, ”Parter”.

 • Parter

Namn                                                       Personnummer

”Namn”                                              XXXXXX – XXXX

”Namn”                                              XXXXXX – XXXX

”Namn”                                              XXXXXX – XXXX

”Namn”                                              XXXXXX – XXXX

”Namn”                                             XXXXXX – XXXX

”Namn”                                             XXXXXX – XXXX

”Namn”                                              XXXXXX – XXXX

 • Bolagets ändamål

Bolagets verksamhet är att erbjuda X inom X samt därmed förenlig verksamhet. Syftet är att skapa långsiktigt tillväxt i Bolaget och eftersträva en god lönsamhet.

 • Röstvärden

Beslut finns sedan tidigare om att röstvärden för aktier är enligt följande:

X

 • Vinstutdelning

Uppkommer vinst av Bolagets verksamhet skall denna disponeras enligt följande.

Utdelning till aktieägare skall inte ske så länge Bolagets likvida medel understiger X (X) kronor. Överstiger likviditeten detta belopp äger vardera part påfordra att utdelning sker med högst 20% av överstigande belopp. Summan kan ändras vid bolagsstämma.

Med likvida medel avses summan av Bolagets tillgängliga kontanta medel exklusive främmandekapital, såsom kortfristiga krediter och långfristiga låneskulder.

Vinstdispositioner skall behandlas på styrelsesammanträde i anslutning till årsbokslut.

Vinst fördelas proportionerligt i förhållande till vardera parts aktieinnehav.

Kommentar: Om bolaget går med vinst så ska här regleras hur stor del som ska ges ut till aktieägare kontra återinvesteras i bolaget.

 • Konkurrens och Sekretess

Parterna förbinder sig att inte bedriva eller på annat sätt främja eller stödja annan verksamhet som konkurrerar med den verksamhet som skall bedrivas av Bolaget. Ovanstående konkurrensförbud gäller för part så länge part är aktieägare i Bolaget. Om part blir ensam innehavare av alla aktier i Bolaget eller om avtalet upphör att gälla på grund av den andra partens obestånd eller kontraktsbrott skall dock konkurrensförbudet upphöra för den förstnämndaparten så snart endera av dessa omständigheter inträffar. Upphör avtalet till följd av parts kontraktsbrott skall konkurrensförbudet dock fortsätta att gälla för den felande parten två (2) år efter avtalets upphörande. Skulle part bryta mot detta utgår ett vite motsvarande 10% av bolagets senaste årsomsättning.

Part förbinder sig att inte utan de andra parternas samtycke, för utomstående avslöja information och kunskap om Bolaget, som inte är eller blir allmänt känd på annat sätt än genom brott mot detta avtal. Ovanstående sekretessförbindelse gäller även efter det att part avhänt sig sina aktier i Bolaget och efter det att avtalet upphört att gälla. Om part blir ensam innehavare av alla aktier i Bolaget eller om detta avtal upphör att gälla på grund av den andra partens obestånd eller kontraktsbrott skall dock sekretessåtagandet upphöra att gälla för den förstnämnda parten så snart endera av dessa omständigheter inträffar. Skulle part bryta mot detta utgår ett vite motsvarande 10% av bolagets senaste årsomsättning.

 • Överlåtelser av aktier

Med undantag för uttryckliga bestämmelser i detta avtal får Part inte till tredje man överlåta eller pantsätta sina aktier i Bolaget utan övriga Parters skriftliga medgivande.

 • Hembud

Övergår aktie på annat sätt än genom bodelning, arv eller testamente till någon, som inte förut är införd i aktieboken som aktieägare i Bolaget, har övriga Parter rätt att lösa aktien.

Förvärvas flera aktier genom samma fång får lösningsrätt utövas beträffande ett mindre antal aktier än det som fånget omfattar.

Har det skett en övergång enligt första stycket, ska förvärvaren genast skriftligen anmäla sitt fång till Bolaget och erbjuda aktieägarna att lösa aktien.

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till aktieägarna. Meddelandet ska innehålla en förklaring om att den som önskar nyttja sin lösningsrätt ska anmäla det till Bolaget senast en månad från dagen för anmälningen hos Bolaget om aktieövergången.


Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska samtliga aktier som ingår i fånget fördelas i förhållande till tidigare aktieinnehav.

Har aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag, ska lösenbeloppet motsvara vederlaget, om inte särskilda skäl föranleder annat. Kan överlåtaren och förvärvaren inte komma överens om lösenbeloppet skall en värdering göras av Bolagets aktier enligt värderingsreglerna i punkt 20 och lösenbeloppet bestämmas till värdet av aktierna.

Lösen ska erläggas senast en månad räknat från den dag då lösenbeloppet blev bestämt genom överenskommelse mellan parterna eller genom skiljedom.

Part som lever i äktenskap eller registrerat partnerskap skall omedelbart se till att dennes aktier utgör Parts enskilda egendom.

Kommentar: Hembud innebär att om någon av delägarnas aktier har övergått till någon annan, t.ex. genom försäljning, så ska de övriga aktieägarna äga rätt att återköpa dessa.

Fång innebär att förvärva äganderätten till något.

Vederlag är en ersättning för en prestation. Denna ersättning behöver inte nödvändigtvis vara ekonomisk.

Det är praktiskt svårt att tvinga delägare att skriva äktenskapsförord varför vi förordar att bolaget skaffar en kompanjonsförsäkring som kan lösa ut tredje man vid t ex bodelning.

 • Inlösen av aktier vid Parts kontraktsbrott och obestånd

Delägare har rätt att på nedanstående villkor inlösa berörd Delägares aktier om berörd Delägare bryter mot bestämmelse i detta Avtal eller dess bilagor samt rättelse inte vidtas inom trettio (30) dagar efter anmaning.

Vid oenighet om ett kontraktsbrott är för handen ska endera Delägaren lösa ut berörd Delägare eller om ingen av Delägarna vill överta aktierna enligt bestämmelsen ska Bolaget likvideras. Delägarna är vid vite om 300 000 kronor skyldiga att vid den situationen att Bolaget ska likvideras, lojalt medverka till att så sker. Avtalsbrytande Delägare ska således till övriga delägare utge avtalsvitet att fördelas mellan övriga Delägare i proportion till dessas aktieinnehav.

 1. Inlösen vid dödsfall, bodelning m.m.

Vid Parts dödsfall äger övriga parter inlösa den förstnämndes aktier i enlighet med de inlösenregler som gäller vid Parts kontraktsbrott.

Rätt till inlösen med tillämpning av reglerna i första stycket föreligger också om Parts aktier frånhändes denne genom bodelning.

 1. Inlösen av aktier – oavsett skäl

Delägare X (initierade Delägare) får genom skriftligt meddelande till annan Delägare (mottagande Delägare) erbjuda sig att, för ett i erbjudandet angivet pris per aktie, antingen:

 1. köpa mottagande Delägares samtliga aktier i Bolaget eller
 2. sälja samtliga sina egna aktier i Bolaget till mottagande Delägare.

Mottagande Delägare måste inom två (2) månader från mottagandet av erbjudandet (acceptfristen) skriftligen till initierade Delägare meddela om denne accepterar någondera av alternativen a. och b. ovan. Har sådant meddelande inte kommit initierade Delägare tillhanda inom acceptfristen ska mottagande Delägare anses ha accepterat försäljning av sina aktier. Avsändandet av såväl erbjudandet som svaret, sker på avsändarens risk. Delägarna är medvetna om Delägares rätt att påkalla Bolagets likvidation enligt föreskrifter härom nedan.

 1. Vite

Bryter Delägare mot annan bestämmelse än de bestämmelser som särskilt innefattar en vitesföreskrift under ovan, i detta Avtal och är avtalsbrottet inte av ringa betydelse ska denne vid anfordran till övriga Delägare utge ett avtalsvite om 100 000 kronor att fördelas mellan övriga Delägare i proportion till dessas aktieinnehav.

Delägare har dock rätt att i stället för vite begära skadestånd motsvarande de verkliga skadan utom i de fall skadestånd uttryckligen i detta Avtal är uteslutet. Utgivande av vite eller skadestånd inverkar inte på Delägares rätt att göra andra påföljder gällande i anledning av kontraktsbrottet.

 1. Värdering

Ska värderingen av aktier ske enligt bestämmelse i detta Avtal ska delägarna första hand enas om värdet på Bolaget. Delägarna ska därvid senast den 31 mars varje år bestämma värdet varvid överenskommelsen ska dokumenteras skriftligen. Värderingen ska göras i enlighet med dels den s.k. substansvärdemetoden., dvs. Bolagets justerade egna kapital i enlighet med god svensk redovisningssed, delat med antalet aktier varvid värdet per aktie erhålls och dels i enlighet med avkastningsmetoden, dvs. en prognos för samtliga framtida avkastning under de kommande fem (5) räkenskapsåren inklusive det år som värderingen görs. Beräkningen ska inte innefatta finansiella betalningar. Bolagets och därmed aktiernas värde beräknas som ett nuvärde av sagda framtida avkastning. Det högsta av dessa två värden ska användas vid tillämpning av föreskrifterna om lösen, innefattande hembud och förköp) enligt detta Avtal.

 1.  Försäljningsskyldighet (”drag along”)

Om tredje man (”Köparen”) efter den ……………. erbjuder sig att köpa samtliga aktier i Bolaget och om aktieägare representerande mer än ……………. procent av Bolagets aktier och röster accepterar erbjudandet, är övriga aktieägare skyldiga att överlåta sina aktier i Bolaget till Köparen på de erbjudna villkoren.

Avser Köparens erbjudande inkråmet i Bolaget ska motsvarande regler gälla och ska samtliga aktieägare verka för att försäljningen kan komma till stånd. Efter en sådan försäljning ska Bolaget likvideras.

 1.  Försäljningsrätt (”tag along”)

Om tredje man (”Köparen”) efter den …………… erbjuder sig att köpa minst …………… procent av aktierna i Bolaget och även aktieägare vars aktier inte omfattas av budet vill sälja sina aktier till Köparen får försäljning av aktier till Köparen ske endast i enlighet med följande.

Om köparen inte är villig att förvärva samtliga intresserade aktieägares aktier i bolaget på samma villkor som gällde i det ursprungliga budet, ska de intresserade inklusive de aktieägare till vilka det ursprungliga budet riktade sig, ha rätt att sälja sina aktier till Köparen i proportion till deras aktieinnehav i Bolaget.

 1.  Konkurs, inleder ackordsförhandling, betalningsinställelse, obestånd

Delägare äger inlösa berörd Delägares aktier i enlighet med de inlösenregler som gäller vid Delägares kontraktsbrott ovan om berörd Delägare försätts i konkurs, inleder ackordsförhandling, ställer in betalningarna eller eljest måste anses ha kommit på obestånd. Värdet på aktierna ska dock fastställas enligt de särskilda värderingsregler som återfinns i punkten 13 i detta Avtal utan kompensation för liden skada men med en värdereducering om 30 procent.

 1.  Delägare som är juridisk person – Förändringar avseende Delägares styrelse eller ägarkrets

Sker en förändring utan övriga Delägares samtycke rörande ägarförhållandena ska kontraktsbrott anses vara för handen.

Övriga Delägare ska därvid vara berättigad att lösa in kontraktsbrytande Delägares aktier i Bolaget i enlighet med vad som föreskrivits om kontraktsbrott i detta avtal.

Vad som föreskrivs i respektive Delägares och Bolagets samt detta Avtals föreskrifter rörande hembud och förköp ska därvid inte utgöra hinder för sådan inlösen.

 1.  Överlåtelse av avtalet

Parts rättigheter och skyldigheter till följd av detta avtal får ej pantsättas eller överlåtas utan såväl samtidig överlåtelse av de aktier som omfattas av avtalet som övriga Parters godkännande.

 1.  Likvidation

Utöver vad som ovan föreskrivits om likvidation gäller för det fall delägarna är oeniga om hur Bolagets verksamhet ska bedrivas eller av annan anledning inte längre vill verka tillsammans i Bolaget, utan av delägarna vill förvärva den andres/övrigas Delägare(n)s aktier, ska Bolaget likvideras och eventuellt överskott fördelas mellan Delägare i proportion till var och ens aktieinnehav i Bolaget.

 •  Skadestånd och andra rättsmedel samt talerätt som tillkommer Bolaget

Delägarna överenskommer därför om att envar Delägare i detta Avtal, ska vara oförhindrad att väcka talan i eget namn mot en avtalsbrytande part, om skadestånd eller annan ekonomisk kompensation eller vidta andra rättsliga åtgärder mot den avtalsbrytande parten, oavsett dessas natur och oavsett om denna rätt formellt endast tillkommer Bolaget. Bolaget å sin sida godkänner detta.

 • Avtalstid

Detta aktieägaravtal gäller från och med undertecknandet tills vidare.

 •  Avtalets upphörande

Detta Avtal gäller för Delägare så länge denne är aktieägare i Bolaget, dock längst under 10 räkenskapsår innefattande det år då detta Avtal ingås mellan Delägarna. Därefter upphör Avtalet att gälla om inte samtliga Delägare, innan avtalstidens utgång, skriftligen avtalar om förlängning av Avtalet.

 •  Ny eller nya Delägare

Ny Delägare som biträder detta Avtal omfattas därmed av bestämmelserna om inlösen, hembud, förköp m.m i detta Avtal ska tillämpas procentuellt i förhållande till respektive Delägares andel av Bolagets aktiekapital när så är tillämpligt, t.ex. vid hembud. Vid ojämna procent ska avrundning ske nedåt till närmaste heltal upp till och med fem (5) hundradelsdecimal och uppåt till närmaste heltal från fem (5) hundradelsdecimal.

 • Ändringar

Ändringar av och tillägg till detta avtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av Parterna.

 • Tvist

Om överenskommelse inte kan nås skall tvisten slutligt avgöras enligt Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Skiljeråds regler för förenklat skiljeförfarande där svensk lag skall tillämpas.

Skiljenämnden ska bestå av en skiljeman och skall, om inte skiljedomsinstitutet bestämmer något annat, hanteras som ett förenklat förfarande.

Skiljeförfarandet ska äga rum i ”Ort, Stad”.

Detta aktieägaravtal har upprättats i sju (7) likalydande original varav respektive Part har tagit ett vardera.
                                                                                            

Ort den

——————————

Namn