Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Arbetsrätt

Handlingsplan – Medarbetarsamtal

Handlingsplan – Medarbetarsamtal

UNDERLAG KORRIGERINGSSAMTAL OCH UPPFÖLJNING

Närvarande:
Datum:
Tid:
Plats:

1. Inledning: (Varför arbetsgivaren har kallat till samtalet och vad arbetsgivaren vill uppnå)
2. Bakgrund: (Arbetsgivarens sammanfattning av händelseutvecklingen fram till tidpunkten för samtalet)
3. Konsekvenser: (Arbetsgivarens redogörelse för de konsekvenser och effekter som medarbetarens agerande anses ha haft/har på verksamheten respektive anställningsförhållandet)
4. Medarbetarens redogörelse och reflektioner: (Medarbetarens bild av händelseutveckling, beteende, handlingar och konsekvenser)
5. Gemensam sammanfattning: (Efter att båda parter har fått ge sin syn på situationen, är det något som förändrats? Hur ser respektive part på situationen?)
6. Framtid: Förändringar: utgå från vad som har kommit fram under samtalet, arbetsgivaren ska redogöra för de förändringar som önskas i medarbetarens beteende samt vilka förändringar (om sådana finns) som bedöms utgöra en nödvändig förutsättning för att anställningsförhållandet ska bestå.

Förändring:
Prioritet:
Varför:

7. Framtid: Handlingsplan: utifrån de förändringar som listats i punkten 6 ovan, vilka åtgärder krävs, vilka kritiska framgångsfaktorer finns för att åtgärderna ska lyckas, hur ska åtgärderna mätas och när ska det vara klart?

Åtgärd
När?
Mätas?
Anteckning

8. Uppföljning: (Inbokning av avstämningsmöte inom två till tre dagar för att följa upp eventuella oklarheter, frågor och funderingar avseende de frågor som avhandlades under medarbetarsamtalet)

Avstämningsmöte (inom två-tre dagar)

Datum:
Tid:
Plats:
Deltagare:

Uppföljningsmöte (tidpunkt avgörs utifrån uppställd handlingsplan)

Datum:
Tid:
Plats:
Deltagare:

Stockholm den______________ÅR____

ARBETSGIVARE

_________________________

Namn:

ARBETSTAGARE

_________________________

Namn:

EVENTUELLT FACKFÖRBUND

_________________________

_________________________

Namn:

AVSTÄMNING AV MEDARBETARSAMTALET DEN__________ÅR_____

Närvarande:
Datum:
Tid:
Plats:

1. Gemensam uppsummering av medarbetarsamtalet: redogörelse för respektive parts uppfattning om huvuddragen i samtalet samt gällande fokusfrågor framöver. Klargör eventuella oklarheter eller missförstånd.
Tillägg/Justeringar: ange eventuella tillägg/justeringar till protokollet från medarbetarsamtalet
Stockholm den______________ÅR____

ARBETSGIVARE

_________________________

Namn:

ARBETSTAGARE

_________________________

Namn:

EVENTUELLT FACKFÖRBUND

_________________________

_________________________

Namn:

UPPFÖLJNINGSMÖTE AVSEENDE MEDARBETARSAMTALET DEN__________ÅR______

Närvarande:
Datum:
Tid:
Plats:

1. Var står vi idag: Redogörelse för hur arbetsgivaren respektive medarbetaren ser på situationen idag, några förändringar sedan senaste medarbetarsamtalet? Vad har varit bra/mindre bra?
2. Uppföljning handlingsplan: Har åtgärderna i handlingsplanen genomförts, vad blev utfallet av genomförda åtgärder? Motsvarade effekterna av åtgärderna uppställda förväntningar? Om en eller flera åtgärder inte har blivit genomförda, vad är skälet till detta?

Åtgärd:
Genomförd ?:
Utfall:
Anteckning:

3. Komplettering av handlingsplan: Behöver handlingsplanen kompletteras med ytterligare åtgärder?

Ytterligare åtgärd:
När ?:
Mätas ?:
Anteckning:

4. Nästa steg: Hur ser planen ut framöver, vad blir nästa steg från arbetsgivarens respektive medarbetarens sida? Vad händer nu?
Stockholm den______________ÅR____

ARBETSGIVARE

_________________________

Namn:

ARBETSTAGARE

_________________________

Namn:

EVENTUELLT FACKFÖRBUND

_________________________

_________________________

Namn:

Uppsägning personliga skäl

Uppsägning – personliga skäl

Arbetsgivaren                                                               Den anställde

”X”                                                                                  ”X”                

Org.nr XXXXXX-XXXX                                                   Personnr XXXXXX-XXXX

Härmed sägs den anställde från den ”datum månad år” upp på grund av personliga skäl. Anställningen upphör vid utgången av den anställdes uppsägningstid, som är X månader, d.v.s. år?månad?datum.

Vill den anställde göra gällande att uppsägningen är ogiltig måste den anställde informera arbetsgivaren om detta inom två veckor efter det att den anställde tagit del av uppsägningen, och därefter stämma arbetsgivaren inom ytterligare två veckor räknat från det att tiden för underrättelse om ogiltighet gått ut. Har MBL-förhandlingar inletts räknas tiden istället från det att dessa avslutats.

Vill den anställde ha skadestånd, måste den anställde meddela detta inom fyra månader efter det att den anställde tagit del av uppsägningen, och därefter stämma arbetsgivaren inom ytterligare fyra månader räknat från det att tiden för underrättelse om skadestånd gått ut. Har MBL-förhandlingar inletts, räknas tiden istället från det att dessa avslutats.

Om den anställde inte följer dessa tidsfrister har den anställde förlorat möjligheten att få frågorna om uppsägningens giltighet och kravet på skadestånd prövade.

Vid frågor, kontakta arbetsgivarens kontaktperson: ”X”. ”telefonnr”.

Denna uppsägning har upprättats i två exemplar av vilka arbetsgivaren och den anställde tagit varsitt.

”Ort den datum månad år”

……………………………………….

Arbetsgivarens underskrift

OVANSTÅENDE UPPSÄGNING ÄR MOTTAGEN

”Ort den datum månad år”

……………………………………….

Arbetstagarens underskrift

Uppsägning arbetsbrist

Uppsägning – arbetsbrist

Arbetsgivaren                                                               Den anställde

”X”                                                                                  ”X”                

Org.nr XXXXXX-XXXX                                                   Personnr XXXXXX-XXXX

Härmed sägs den anställde från den ”datum månad år” upp på grund av arbetsbrist. Anställningen upphör vid utgången av den anställdes uppsägningstid, som är X månader, d.v.s. år?månad?datum.

Eftersom den anställde varit anställd i företaget mer än tolv månader/mindre än tolv månader under de senaste tre åren vid anställningstidens utgång, har den anställde företrädesrätt/ej företrädesrätt till ny anställning i den verksamhet där den anställde varit sysselsatt. Har den anställde varit anställd mer än tolv månader under de senaste tre åren och därmed har denna företrädesrätt så gäller den från det att den anställde anmält anspråk på företrädesrätt och under nio månader från det att anställningen har upphört.

Vill den anställde göra gällande att uppsägningen är ogiltig måste den anställde informera arbetsgivaren om detta inom två veckor efter det att den anställde tagit del av uppsägningen, och därefter stämma arbetsgivaren inom ytterligare två veckor räknat från det att tiden för underrättelse om ogiltighet gått ut. Har MBL-förhandlingar inletts räknas tiden istället från det att dessa avslutats.

Vill den anställde ha skadestånd, måste den anställde meddela detta inom fyra månader efter det att den anställde tagit del av uppsägningen, och därefter stämma arbetsgivaren inom ytterligare fyra månader räknat från det att tiden för underrättelse om skadestånd gått ut. Har MBL-förhandlingar inletts, räknas tiden istället från det att dessa avslutats.

Om den anställde inte följer dessa tidsfrister har den anställde förlorat möjligheten att få frågorna om uppsägningens giltighet och kravet på skadestånd prövade.

Vid frågor, kontakta arbetsgivarens kontaktperson: ”X”. ”telefonnr”.

Denna uppsägning har upprättats i två exemplar av vilka arbetsgivaren och den anställde tagit varsitt.

”Ort den datum månad år”

……………………………………….

Arbetsgivarens underskrift

OVANSTÅENDE UPPSÄGNING ÄR MOTTAGEN

”Ort den datum månad år”

……………………………………….

Arbetstagarens underskrift

Stämning lönefordran

”Ort datum månad år”                                                                       ”Tingsrätt”                                                                                                                     Box X

”Postadress”                     

Ansökan om stämning ”mål nr”

Kärande:                            ”Förnamn Efternamn”, ”pers. nr 10 siffror”  

                                            ”Adress”

”Postadress”

Svarande:                           ”Företagsnamn”, ”org. nr”

”Adress”

Postadress”

Ombud:                              Okänt

Saken:                                 Lönefordran.

Forum:                               X tingsrätt är behörig att handlägga tvisten med anledning av att svaranden har sitt säte inom tingsrättens domsaga.

Kommentar: Käranden är den som inkommer med en stämning, svaranden är den som blir stämd. Då denna mall är en stämningsansökan så upprättas den därför av käranden.

Då stämningen rör lönefordran så utgör detta ”saken”.

Den tingsrätt som stämningsansökan skickas in till ska vara den tingsrätt som är knuten till det område där svaranden bedriver sin verksamhet.

I arbetstvister kan man även skicka stämningen till den Tingsrätt som man själv (käranden) tillhör.

1.            Yrkanden

 1. Lönefordran om X kr jämte ränta enligt 3 och 6 §§ räntelagen från och med den ”datum månad år” fram till dess att betalning sker.
  1. Lönefordran om X kr jämte ränta enligt 3 och 6 §§ räntelagen från och med den ”datum månad år” fram till dess att betalning sker.
  1. Lönefordran om X kr jämte ränta enligt 3 och 6 §§ räntelagen från och med den ”datum månad år” fram till dess att betalning sker.
  1. Semesterersättning om X kr jämte ränta enligt 3 och 6 §§ räntelagen från och med den ”datum månad år” fram till dess att betalning sker.

Kommentar: Under yrkanden skall anges vad käranden stämmer svaranden för. I detta fall så rör det sig om obetald lön samt semestersättning. Samtliga fordringar ska listas under yrkanden vilket kan se ut som ovan i och med att lönefordringarna kan vara från flera olika månader. Detta görs för att ränteberäkningen för varje punkt skall göras från den dag då den lönen skulle ha betalats ut.

2.            Omständigheter till stöd för talan

2.1.                Yrkandena grundar sig på att ”Käranden” ingick ett avtal under ”månad år” om en anställning hos ”Svaranden” mot en månadslön om X kr. ”Käranden” har utfört arbete från och med den ”datum månad år” till den ”datum månad år” då han blev uppsagd och inte var välkommen tillbaka till arbete.

2.2.                ”Käranden” har under sin tid som anställd upparbetat X semesterdagar som han inte har fått ut varför han/hon senast 30 dagar efter att anställningen upphör har rätt att enligt semesterlagen erhålla semesterdagarna i form av semesterersättning.

Kommentar: Under omständigheter till stöd för talan så ska Käranden förklara bakgrunden till att Käranden inkommer med sin stämning och i detta fall motivera varför Käranden kräver Svaranden på pengar. Det kan se ut som ovan.

3.            Utveckling av omständigheter till stöd för talan

3.1.                Lönefordringarna är uträknade enligt följande uträkning:

3.1.1.             Då ”Käranden” påbörjade sin anställning den ”datum månad år” arbetade han X dagar i ”månad år” utav X arbetsdagar vilket ger en uträkning X kr/X= X kr X X = X kr. Ränta ska utgå från ”datum månad år” då betalning sker i efterskott.

3.1.2.             ”Käranden” arbetade samtliga arbetsdagar i ”månad år” varför lön om X kr ska utgå. Ränta ska utgå från ”datum månad år” då betalning sker i efterskott.

3.1.3.             ”Käranden” arbetade X dagar i ”månad år” utav X arbetsdagar vilket ger en uträkning X kr /X = X =X. Ränta ska utgå från ”datum månad år” då betalning sker i efterskott.

3.2.                Eftersom ”Käranden” inte fått någon semesterlön ska istället semestersättning utgå enligt semesterlagen. ”Käranden” hade enligt lag och avtal en semesterrätt om 25 dagar per år. Med bakgrund av att han arbetade från den ”datum månad år” till den ”datum månad år” hann ”Käranden” tjäna ihop X semesterdagar.

3.2.1.             Semesterersättningen ska räknas ut enligt följande uppställning:

Lön per arbetsdag X kr/X= X kr

Semestertillägg X kr X 0,43% X kr

Semesterlön per dag X kr + X kr = X kr

X intjänade semesterdagar = X kr

3.3.                Då arbetsgivaren har bestritt betalningsansvar och parterna inte lyckats nå någon överenskommelse skickas denna stämning till tingsrätten.

Kommentar: Under Utveckling av omständigheter till stöd för talan så ska Käranden ange hur hon/han har beräknat sina fordringar alltså dem pengar som Käranden kräver av Svaranden. Det kan se ut som ovan.

4.            Preliminär bevisuppgift

4.1.           Skriftlig bevisning

4.2.1.             Anställningsavtal till styrkande av att ”Kärandens” månadslön hos arbetsgivaren uppgick till X kr.

4.2.2.             Uppsägningsbesked till styrkande av att ”Käranden” blev uppsagd den ”datum månad år” och inte var välkommen att arbeta under någon uppsägningstid.

Kommentar: Under Preliminär bevisuppgift så ska Käranden redogöra för den bevisning som finns vid tidpunkten för stämningsansökan och som Käranden tänker åberopa i målet. Det kan se ut som ovan.

5.            Övrigt

5.1.                Reg bevis för svaranden

5.2.                Skriftlig bevisning

Ansökan om stämning inlämnas i två exemplar till tingsrätten.

Niklas Niklasson

Skriftlig varning

Varning

Arbetsgivaren                                                               Den anställde

”X”                                                                                  ”X”                

Org.nr XXXXXX-XXXX                                                   Personnr XXXXXX-XXXX

Du har åsidosatt dina skyldigheter gentemot ”Arbetsgivaren” genom att:

”Redogör för den anställdes misskötsamhet”

”Arbetsgivaren” ser allvarligt på det inträffade. Vi vill därför genom denna varning påminna dig om de skyldigheter du har med anledning av din anställning och gentemot ”arbetsgivaren”.  

”Arbetsgivaren” vill också uppmärksamma dig på att upprepad misskötsamhet från din sida kan leda till en uppsägning i enlighet med lagen om anställningsskydd. 

Vid frågor, kontakta arbetsgivarens kontaktperson: ”X”. ”telefonnr”.

Denna varning har upprättats i två exemplar av vilka arbetsgivaren och den anställde tagit varsitt.

”Ort den datum månad år”

……………………………………….

Arbetsgivarens underskrift

OVANSTÅENDE VARNING ÄR MOTTAGEN

”Ort den datum månad år”

……………………………………….

Arbetstagarens underskrift

Employment Agreement

Employment Agreement

(“Professional title”)

between

“Company name”, “Corporate identity number”

”Address”, ”Postal Address”

and

”Employee name” (the “Employee”, xxxxxx-xxxx)

Address: ”Address”, ”Postal Address”

1                    THE EMPLOYMENT

1.1                 This agreement shall become effective on [date] “Effective Date” and supersedes any previous agreements between the Company and the Employee.

1.2                 The Employee shall in his capacity as the Internal Sales Manager – Nordics and in accordance and report directly to Northern European Sales Manager and Area Sales Manager.

1.3                 The Employee’s terms of employment are exhaustively regulated in this agreement.

2                    GENERALLY REGARDING THE EMPLOYMENT

2.1                 The Employee is employed with six (6) months’ of probation.

2.1.1              If the employer or the employee does not wish the employment to continue after the trial period has expired, both parties have a mutual responsibility to inform the other party no later than at the end of the probationary period. If this is not done, the probationary period automatically turns into a permanent employment until further notice. (Sw. tillsvidareanställning).

2.2                 The Employee shall work full time for the Company. Full time is normally forty (40) hours per week. The Employee is not entitled to overtime compensation.

2.3                 The Employee shall conduct his work at the Company’s office(s) or other places in accordance with business needs. The Company is entitled to instruct the Employee to work for shorter periods of time at the Company’s offices on other locations, if the assignments so require. The employment may require business travel.

2.4                 The Employee does not without the prior written consent from the Company’s Board of Directors have the right to hold employment or directly or indirectly hold or undertake assignments from others, or in any other way be engaged in any other business operations.

3                    SALARY, BENEFITS, PENSION, INSURANCE and REDUNDANCY SUPPORT

3.1                 The monthly salary is SEK X (X) to be paid out monthly in arrears on the 25th of each month.

3.2                 Travel expenses will be reimbursed in accordance with the Company’s from time to time applicable policy.

3.3                 The Employee is entitled to other benefits in accordance with the Company’s from time to time applicable policies. Any commission received is understood to include Swedish vacation pay following Swedish law, no additional vacation compensation will be remunerated on these amounts.

3.4                 The employee is entitled to insurance and pension benefits according to Company Pension Policies. Supplementary pension and other benefits are granted on your annual gross salary while there is no supplementary pension or other benefits upon commission received.

4                    VACATION

                      The Employee shall be entitled to twenty five (25) vacation days per year. The vacation shall in all other aspects be regulated in accordance with the Swedish Annual Leave Act (Sw. Semesterlagen). The Company applies vacation earning and taking year to be coincident, any used not earned vacation may be deducted from the regular pay at employment end. 

5                    INTELLECTUAL PROPERTY

5.1                 The Employee transfers all intellectual property rights to all results. The transfer includes the right for the Company to freely transfer such rights to any third party as well as change the results. The Company also reserves the right to inventions by the Employee in accordance with the Act on the Right to an Employee’s Inventions (1949:345) (Sw. Lag om rätten till arbetstagares uppfinningar), unless such invention is obviously unrelated to the Company and its business activities.

5.2                 The Employee also agrees that any format developed in his line of work, even if not directly covered by any intellectual property protection, shall vest in the Company.

6                    CONFIDENTIALITY

6.1                 The Employee obligates himself from the date of this Agreement and in perpetuity not to disclose to third parties information concerning the Company’s formats, products, business relationships or other matters which are not meant to be known by third parties. The Employee is made aware of the fact that the Act on the Protection of Trade Secrets (1990:409) (Sw. Lag om företagshemligheter) applies.

6.2                 If the Employee leaves the employment, the Employee is obliged to immediately return all products, prototypes or business documentation owned by or related to the Company or its activities of whatever type it may be which have been provided to the Employee or which the Employee in some other manner has had access to. The Employee does not have any right to obtain copies of such documentation.

7                    TERMINATION

7.1                 When the employment is permanent (Sw. tillsvidareanställning), this agreement remains in force until further notice with a termination period of three (3) months on behalf of the Company and three (3) months on behalf of the Employee.

8                    TO BE OBSERVED WHEN THE EMPLOYMENT IS TERMINATED

                      The Employee shall immediately when the employment is terminated hand over all Company products such as keys, credit cards, and all material, irrespective of the fact that the Company do or do not own the material, including all copies of such material, and all other Company property that the Employee has due to his employment with the Company.

9                    DAMAGES

9.1                 If the Employee, with intent or by gross negligence, violates the prohibitions in Sections 5.1, 6.1, and/or 8 above, the Employee shall for each violation to the Company pay an amount of three (3) months net salary.

9.2                 The right to receive damages according to Section 10.1 shall not affect the Company’s right to maintain other sanctions against the Employee and claim additional damages, if the actual damage due to the breach of the agreement is higher than the damages according to Section 10.1.

10                 ALTERATIONS

                      Alterations and/or amendments to this agreement shall, to be valid, be made in writing and be signed by both parties.

11                 GOVERNING LAW AND ARBITRATION

11.1              This agreement shall be governed by Swedish law.

11.2              Any dispute, controversy or claim under this agreement shall be finally settled through arbitration in accordance with the Rules for Expedited Arbitration of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce. The proceedings shall be conducted in English.

This agreement has been drawn up in two identical copies of which each party has taken one.

Place: ——————————

Date: ——————————-

Name: —————————–

Place: ——————————

Date: ——————————-

Name: —————————–

Besked om avskedande

Avskedande

Arbetsgivaren

”X”

Org.nr XXXXXX-XXXX

Den anställde

”X”

Personnr XXXXXX-XXXX

Härmed avskedas den anställde från den ”datum månad år”. Om den anställde önskar muntlig eller skriftlig motivering för avskedandet skall den anställde snarast meddela detta till arbetsgivaren.

Vill den anställde göra gällande att avskedandet är ogiltigt måste den anställde informera arbetsgivaren om detta inom två veckor efter det att den anställde tagit del av avskedandet, och därefter stämma arbetsgivaren inom ytterligare två veckor räknat från det att tiden för underrättelse om ogiltighet gått ut. Har MBL-förhandlingar inletts räknas tiden istället från det att dessa avslutats.

Vill den anställde ha skadestånd, måste den anställde meddela detta inom fyra månader efter det att den anställde tagit del av avskedandet, och därefter stämma arbetsgivaren inom ytterligare fyra månader räknat från det att tiden för underrättelse om skadestånd gått ut. Har MBL-förhandlingar inletts, räknas tiden istället från det att dessa avslutats.

Om den anställde inte följer dessa tidsfrister har den anställde förlorat möjligheten att få frågorna om avskedandets giltighet och kravet på skadestånd prövade.

Vid frågor, kontakta arbetsgivarens kontaktperson:

”X”

”kontaktuppgifter”

Detta avskedande har upprättats i två exemplar av vilka arbetsgivaren och den anställde tagit varsitt. Om beskedet översänts till den anställde per rekommenderat brev anses mottagandet ha skett senast tio dagar efter det att brevet lämnades till posten.

”Ort den datum månad år”

……………………………………….

Arbetsgivarens underskrift

OVANSTÅENDE UPPSÄGNING ÄR MOTTAGEN

”Ort den datum månad år”

……………………………………….

Arbetstagarens underskrift

Avslutande av provanställning

Avslutande av provanställning

Arbetsgivaren                                                             Den anställde

”X”                                                                                  ”X”                

Org.nr XXXXXX-XXXX                                                Personnr XXXXXX-XXXX

Härmed informeras du om att din provanställning avslutas.

Alt 1: Din provanställning avslutas och kommer därmed inte att övergå till en tillsvidareanställning.

Alt 2: Din provanställning avslutas i förtid.

Din sista anställningsdag är ”datum månad år”.

Om provanställningen avslutas i förtid och om den anställde är medlem i facket alternativt att det finns ett kollektivavtal knutet till arbetsplatsen så råder det förhandlingsskyldighet enligt MBL.

De anställde har enligt LAS rätt till 14 dagars skriftligt varsel innan dess att provanställningen upphör.

Vid frågor, kontakta arbetsgivarens kontaktperson: ”X”. ”telefonnr”.

Detta besked har upprättats i två exemplar av vilka arbetsgivaren och den anställde tagit varsitt.

”Ort den datum månad år”

……………………………………….

Arbetsgivarens underskrift

OVANSTÅENDE BESKED ÄR MOTTAGET

”Ort den datum månad år”

……………………………………….

Arbetstagarens underskrift

Anställningsavtal

Anställningsavtal

Mellan NN XXXXXX-XXXX, nedan kallat arbetsgivaren, och NN, nedan kallad arbetstagaren, med personnummer XXXXXX-XXXX har följande avtal träffats.

1 § Befattning och arbetsuppgifter

Arbetstagaren anställs som X.

Arbetstagaren skall i arbetsgivarens namn och för dennes räkning utföra X. Arbetstagaren skall även i övrigt utföra de arbetsuppgifter som verksamheten kräver i enlighet med arbetsgivarens instruktioner. Arbetstagaren skall följa gällande lagstiftning och praxis inom området.

Arbetsgivaren ska medverka till att arbetstagaren i rimlig omfattning löpande vidareutbildas och tillse att han deltar i all sådan utbildnings- och kursverksamhet som arbetsuppgifterna kräver.

Anställningsförhållandet grundar sig på ömsesidig lojalitet och förtroende. Arbetstagaren skall utföra sitt arbete så att maximalt förtroende och goodwill tillskapas för arbetsgivarens verksamhet.

2 § Anställningsform

Alternativ:

 • Anställningen utgör en visstidsanställning fr. o m 2018-MM-DD tom 2018-MM-DD

Eller:

 • Anställningen utgör en tillsvidareanställning

Eller:

 • Anställningen utgör en provanställning fr. o m 2018-MM-DD tom 2018-MM-DD

Vill inte bolaget eller arbetstagaren att anställningen skall fortsätta efter det prövotiden har löpt ut, skall besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång. Sker det ej, övergår provanställningen till en tillsvidareanställning. Provanställningen får utan angivande av skäl avbrytas även före prövotidens utgång. I sådant fall skall motparten underrättas senast 14 dagar i förväg.

3 § Lön

Ersättningen för arbete utgår med X kr per månad/X kr per timme/med X % provision.

4 § Semester

För anställningen utgår lagstadgad semester om f n 25 semesterdagar per semesterår. Löpande kalenderår räknas som kvalifikations- och semesterår (s.k. löpande intjänande).

5 § Arbetstid

Ordinarie arbetstid för anställningen är 40 timmar/vecka men arbetstiden är oreglerad. Det förutsätts att arbetstagaren förlägger sina arbetstider i enlighet med verksamhetens krav, vilket kan innebära kvällar.

6 § Sjuklön

I fråga om sjuklön tillämpas bestämmelserna enligt vid varje tidpunkt gällande svensk lagstiftning på området.

7 § Pensioner och försäkringar

Arbetsgivaren bekostar erforderliga försäkringar och avgifter som är nödvändiga för arbetstagarens verksamhet. Tjänstepension och andra typer av försäkringar tecknas efter särskild överenskommelse med arbetsgivaren.

8 § Uppsägningstider

För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av 1 månad. Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av

 • 2 månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst 2 år men kortare än 4 år.
 • 3 månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst 4 år men kortare än 6 år.
 • 4 månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst 6 år men kortare än 8 år.
 • 5 månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst 8 år men kortare än 10 år.
 • 6 månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst 10 år.

9 § Resekostnader

Vid resor i tjänsten i övrigt utgår ersättning för de faktiska kostnaderna. Den anställde är skyldig att skriftligt verifiera sina resekostnader. Restidsersättning och traktamente utgår ej.

10 § Bisysslor

Arbetstagaren har endast rätt att inneha sådan bisyssla som uttryckligen godkänts av arbetsgivaren.

11 § Tystnadsplikt och konkurrens

Arbetstagaren förbinder sig att vare sig under eller efter anställningen för utomstående röja uppgifter som i något avseende kan skada arbetsgivaren. Arbetstagaren skall följaktligen iakttaga diskretion rörande exempelvis arbetsmetoder, affärsrelationer, marknadsföring, anställningsvillkor, kundkontakter m.m.

Arbetstagaren är också in förstådd med att han, om anställningen upphör, ej har rätt att ta över arbetsgivarens kunder eller tidigare kunder, till ett med arbetsgivaren konkurrerande företag. Arbetstagaren är tvärtom skyldig att avstå från arbetsgivarens kunder eller tidigare kunder och skall aktivt verka för att dessa återgår till arbetsgivaren.

Iakttages inte dessa regler skall arbetstagaren ersätta arbetsgivaren för uppkommen ekonomisk skada. Kan den ekonomiska skadan inte närmare fastställas, utgår som lägsta skadeståndsbelopp tre (3) basbelopp enligt lagen om allmän försäkring.

Av detta anställningsavtal, som är upprättat i två exemplar, har parterna erhållit var sitt exemplar. Detta avtal ersätter alla tidigare skrivna avtal mellan nedanstående arbetsgivare och arbetstagare.

Ort/datum                                                                     Ort/datum                                        

NN  (Arbetstagare)                                                      NN  (Arbetsgivare)

Allmänt uppdragsavtal

Allmänt uppdragsavtal

PARTER

Mellan å ena sidan [företag/organisation], [organisationsnummer], [adress] (”Leverantören”) och å andra sidan [företag/organisation], [organisationsnummer], [adress] (”Kunden”) träffas härmed följande uppdragsavtal (”Avtalet”). Kunden och Leverantören kallas nedan var för sig som ”Part” och gemensamt som ”Parterna”.

1        BAKGRUND OCH AVTALET

1.1         Kunden önskar på detta Avtals villkor anlita Leverantören för utförande av i Avtalet närmare angivet uppdrag vilket Leverantören förklarat sig villig att utföra på i Avtalet angivna villkor.

Det till detta huvuddokument bifogade bilagorna utgör en integrerad del av Avtalet. Om handlingarna innehåller motstridiga uppgifter ska detta huvuddokument ha företräde framför bilagorna, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat.

Bilaga [#] Specifikation och bemanning

Bilaga [#] Ersättning och betalningsvillkor

Bilaga [#] Sekretessförbindelse

2        DEFINITIONER

2.1         Med Avtalad leveransdag avses den dag då Resultatet ska motsvara Specifikation. Avtalad leveransdag anges i Specifikation.

Med Godkännandedag avses den dag som anges i klausul ”Avtalad leveransdag och godkännandedag”.

Med Resultatet avses det som Leverantören ska utveckla och leverera enligt Specifikation.

Med Specifikation avses en detaljerad skriftlig beskrivning över det Resultat som Leverantören ska utveckla under Avtalet, bilaga [#].

Med Uppdraget avses den tjänst som ska utföras av Leverantören för att utveckla och leverera Resultatet enligt Specifikation.

3        UPPDRAGET

3.1      Leverantören får genom detta Avtal i uppdrag av Kunden att utveckla och leverera [beskrivning]. Av Specifikation, bilaga [#], framgår vad som överenskommits och inom vilken tid Resultatet ska utvecklas med den bemanning som framgår av klausul ”Uppdragets bemanning”.

4        UPPDRAGETS BEMANNING

4.1      Leverantören ska utföra Uppdraget med för ändamålet passande medarbetare med anställning hos Leverantören som har adekvat kompetens och erfarenhet för att kunna utföra Uppdraget på ett avtalsenligt sätt. Leverantören har rätt att, efter samråd med Kunden, byta ut medarbetare som deltar i Uppdraget under förutsättning att bytet sker till medarbetare med ovan angiven kompetens och erfarenhet.

Om byte av medarbetare sker under Uppdraget har Leverantören att svara för de merkostnader och förekommande förseningar som ett sådant byte medför.

Leverantören får, efter samråd med Kunden, anlita underleverantör för utförande av Uppdraget. Sådan underleverantör ska uppfylla de krav på kompetens och erfarenhet som Kunden har ställt på Leverantören. Om Leverantören anlitar underleverantör ansvarar Leverantören för underleverantörs arbete så som för sitt eget och ansvarar för att underleverantören iakttar samtliga bestämmelser i Avtalet.

4.1         Leverantörsvänligt alt. [Ej personbundet]
Leverantören ska utföra Uppdraget med enligt Leverantörens rimliga uppfattning för ändamålet passande medarbetare. Leverantören har rätt att, efter det att Kunden skriftligen informerats härom, fritt byta ut medarbetare som deltar i utförandet av Uppdraget.

Leverantören får, efter det att Kunden skriftligen informerats härom, anlita underleverantör för utförande av Uppdraget. Sådan underleverantör ska uppfylla de krav på kompetens och erfarenhet som Kunden har ställt på Leverantören. Om Leverantören anlitar underleverantör ansvarar Leverantören för underleverantörs arbete så som för sitt eget och ansvarar för att underleverantören iakttar samtliga bestämmelser i Avtalet.

4.1      Alt. klausul [Ej personbundet – Kund styr bemanning]
Leverantören ska utföra Uppdraget med för ändamålet passande medarbetare med anställning hos Leverantören som har adekvat kompetens och erfarenhet för att kunna utföra Uppdraget på ett avtalsenligt sätt. Kunden ska godkänna Leverantörens medarbetare i samband med Avtalets tecknande, samt även skriftligen i förväg om medarbetare som deltar i Uppdragets utförande byts ut under avtalstiden. Leverantören förbinder sig också att byta ut medarbetare som deltar i utförandet av Uppdraget om Kunden framställer en sådan begäran och har sakliga skäl härför.

Om byte av medarbetare sker under Uppdraget ska Leverantören svara för de merkostnader och förekommande förseningar som ett sådant byte medför.

Leverantören har inte rätt att anlita underleverantör utan att först inhämta Kundens skriftliga medgivande. Utses underleverantör med Kundens medgivande ska sådan underleverantör uppfylla de krav på kompetens och erfarenhet som Kunden har ställt på Leverantören. Om Leverantören anlitar underleverantör ansvarar Leverantören för underleverantörs arbete så som för sitt eget och ansvarar för att underleverantören iakttar samtliga bestämmelser i Avtalet.

4.1      Alt. klausul [Ej personbundet – Kund styr bemanning (Sakliga skäl)]
Leverantören ska utföra Uppdraget med för ändamålet passande medarbetare med anställning hos Leverantören som har adekvat kompetens och erfarenhet för att kunna utföra Uppdraget på ett avtalsenligt sätt. Kunden ska godkänna Leverantörens medarbetare i samband med Avtalets tecknande, samt även skriftligen i förväg om medarbetare som deltar i Uppdragets utförande byts ut under avtalstiden. Sådana medgivanden får inte förvägras utan sakliga skäl. Leverantören ska byta ut medarbetare som deltar i utförandet av Uppdraget om Kunden framställer en sådan begäran och har skälig grund härför.

Om byte av medarbetare sker under Uppdraget ska Leverantören svara för de merkostnader och förekommande förseningar som ett sådant byte medför.

Leverantören har inte rätt att anlita underleverantör utan att först inhämta Kundens skriftliga medgivande. Sådant medgivande får inte förvägras av Kunden utan sakliga skäl. Utses underleverantör med Kundens medgivande ska sådan underleverantör ska uppfylla de krav på kompetens och erfarenhet som Kunden har ställt på Leverantören. Om Leverantören anlitar underleverantör ansvarar Leverantören för underleverantörs arbete så som för sitt eget och ansvarar för att underleverantören iakttar samtliga bestämmelser i Avtalet.

4.1      Alt. klausul [Personbundet (”Nyckelmedarbetare”)]
Leverantören får endast utföra Uppdraget med i bilaga [#], Specifikation och bemanning, namngivna medarbetare med anställning hos Leverantören (”Nyckelmedarbetare”). Leverantören äger inte byta ut sådan Nyckelmedarbetare utan att dessförinnan inhämta skriftligt samtycke från Kunden.

Övriga medarbetare med anställning hos Leverantören ska ha adekvat kompetens och erfarenhet för att kunna utföra Uppdraget på ett avtalsenligt sätt. Leverantören har rätt att, efter det att Kunden skriftligen informerats härom byta ut medarbetare som arbetar i Uppdraget och som inte är Nyckelmedarbetare, under förutsättning att bytet sker till medarbetare med ovan angiven kompetens och erfarenhet.

Parterna är överens om att i bilaga [#], Specifikation och bemanning, angiven Nyckelmedarbetares arbete är en väsentlig förutsättning för Uppdragets utförande. För det fallet att en sådan Nyckelmedarbetare upphör att utföra tjänster för Leverantören eller för Uppdragets utförande under en längre period än [tidsperiod] har Kunden rätt att efter eget val omedelbart säga upp detta Avtal till upphörande utan iakttagande av uppsägningstid. Sådan uppsägning ska ske skriftligen.

Leverantören har inte rätt att anlita underleverantör utan att först inhämta Kundens skriftliga medgivande. Utses underleverantör med Kundens medgivande ska sådan underleverantör ska uppfylla de krav på kompetens som Kunden har ställt på Leverantören. Om Leverantören anlitar underleverantör ansvarar Leverantören för underleverantörs arbete så som för sitt eget och ansvarar för att underleverantören iakttar samtliga bestämmelser i Avtalet.

5        PARTERNAS SAMARBETE UNDER UPPDRAGET

5.1      Parterna ska fortlöpande lojalt samarbeta med varandra avseende samtliga frågor som uppkommer vid Uppdragets genomförande. Parterna har därför utsett var sin kontaktperson angivna i klausul ”Kontaktpersoner” som har ansvar för samarbetet under Avtalet. All kommunikation under Avtalet och inom Uppdraget ska ske på det svenska språket om Parterna inte kommer överens om att annat språk ska användas.

Part som får kännedom om förhållande som kan medföra ändringar till tidplanen för Uppdragets genomförande, ska snarast möjligt underrätta motparten därom.

5.1      Kundvänligt alt. [Kund styr samarbetet]
Parterna ska fortlöpande lojalt samarbeta med varandra avseende samtliga frågor som uppkommer vid Uppdragets genomförande. Parterna har därför utsett var sin kontaktperson angivna i klausul ”Kontaktpersoner” som har ansvar för samarbetet under Avtalet. Leverantören ska därtill följa de skäliga instruktioner och riktlinjer som från tid till annan lämnas av Kunden angående Uppdragets genomförande.

All kommunikation under Avtalet och Uppdraget ska ske på det svenska språket om Parterna inte kommer överens om annat.

Leverantören ska löpande och omedelbart efter begäran av Kunden informera om Uppdragets utförande enligt Kundens närmare instruktioner och riktlinjer och på begäran från Kunden vid behov delta på möten med Kunden angående Uppdragets genomförande omfattande såväl avstämning av redan utfört arbete som planering av framtida arbete inom ramen för Uppdraget.

Part ska utan dröjsmål meddela motparten sedan denne fått kännedom om förhållande som har väsentlig betydelse för Uppdragets genomförande.

6        GENERELLA KRAV FÖR UPPDRAGETS GENOMFÖRANDE

6.1         Leverantören ska utföra Uppdraget, i enlighet med villkoren i Avtalet, på ett fackmannamässigt sätt. Leverantören ska vidare följa samtliga lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som kan bli tillämpliga i anledning av Leverantörens tillhandahållande av tjänster inom ramen för Uppdraget samt även i övrigt följa samtliga generella riktlinjer och förhållningsregler som Kunden tillämpar om och i den utsträckning Leverantören skriftligen vid Avtalets tecknande särskilt åtagit sig att tillämpa sådana vid Uppdragets utförande.

6.1      Kundvänligt alt. [Leverantören åtar sig att även följa kundens riktlinjer och förhållningsregler]
Leverantören ska utföra det arbete som krävs för att uppfylla Specifikation, i enlighet med villkoren i Avtalet, på ett sådant fackmannamässigt sätt som skäligen kan förväntas av en ledande aktör inom de områden som omfattas av Uppdraget. Leverantören ska vidare:

 1. utföra Uppdraget lojalt och i enlighet med Kundens intressen;
 2. följa samtliga lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som kan bli tillämpliga i anledning av Leverantörens tillhandahållande av tjänster inom ramen för Uppdraget;
 3. följa god sedvänja i branschen;
 4. följa samtliga generella riktlinjer och förhållningsregler som Kunden tillämpar och skriftligen presenterar för Leverantören inklusive men inte begränsat till eventuellt förekommande certifieringsstandarder, uppförandekoder och miljöpolicys.

6.1      Leverantörsvänligt alt. [Avtalet och specifikationen styr leverantörens arbete]
Leverantören ska med iakttagande av villkoren i Avtalet, utföra det arbete som krävs för att uppfylla Specifikation.

7        KUNDENS ALLMÄNNA SKYLDIGHETER

7.1         Kunden ska lämna Leverantören tillgång till lokaler, utrustning och underlag som krävs för Uppdragets genomförande.

7.1         Kundvänligt alt. [Åtagande för kund att vidta åtgärder]
Kunden ska lämna Leverantören tillgång till lokaler, utrustning och underlag som är nödvändiga för Uppdragets genomförande. Kunden ska även vidta de åtgärder som krävs av Leverantören, såsom att granska handlingar eller fatta beslut, för att möjliggöra för Leverantören att utföra Uppdraget.

8        ÄNDRING AV UPPDRAGET

8.1      Kunden får ändra Specifikation närhelst under Uppdraget. I så fall ska Kunden framställa sådant önskemål till Leverantören. Leverantören ska tillmötesgå Kundens önskemål om ändring såvida Leverantören inte kan visa sakliga skäl för varför sådan ändring inte kan vidtas.

Kunden ska inom [tidsperiod] från framställd begäran om ändring från Leverantören motta skriftligt besked om huruvida ändringen accepteras samt vilken påverkan ändringen kommer medföra för Uppdraget avsatta resurser, avtalad ersättning och/eller tidplan samt Avtalad leveransdag. Överenskommelse om ändringen ska vara undertecknad av båda Parter som tillägg till Avtalet.

8.1      Leverantörsvänligt alt. [Leverantören har ingen skyldighet att acceptera ändring]
Om Kunden önskar ändra Specifikation ska Kunden framställa sådant önskemål till Leverantören. Leverantören har ingen skyldighet att acceptera en sådan ändring. Leverantören ska inom [tidsperiod] från Kundens begäran om ändring ge skriftligt besked om ändringen accepteras.

9        AVBESTÄLLNING AV UPPDRAGET

9.1      Kunden kan utan att ange skäl säga upp Avtalet såvitt avser del av Uppdraget som inte är genomfört.

Kunden ska vid avbeställning erlägga ersättning för Leverantörens utförda arbete och styrkta kostnader. Kunden ska även utge ersättning för den förlust som åsamkas Leverantören på grund av avbeställningen såvida inte avbeställningen föranleds av omständigheter som anges i klausul ”Befriande omständigheter”.

9.1      Leverantörsvänligt alt. [Kund ska utge ersättning för leverantörens förlust]
Kunden kan utan att ange skäl säga upp Avtalet såvitt avser del av Uppdraget som inte är genomförd.

Kunden ska vid avbeställning erlägga ersättning för Leverantörens utförda arbete och styrkta kostnader. Kunden ska även utge ersättning för den förlust som åsamkas Leverantören på grund av avbeställningen såvida inte avbeställningen föranleds av omständigheter som anges i klausul ”Befriande omständigheter”.

10      AVTALAD LEVERANSDAG OCH GODKÄNNANDEDAG

10.1    Avtalad leveransdag är den dag då Resultatet ska uppfylla Specifikation. Detta ska kontrolleras av Kunden genom leveranskontroll av Resultatet. I Specifikation ska anges Avtalad leveransdag, tid för leveranskontroll, leveranskontrollperiodens längd, innehåll och omfattning.

10.2    Godkännandedag är den dag

 1. Kunden skriftligen har godkänt Resultatet, eller
 2. leveranskontrollperioden, om leveranskontroll genomförs, upphör, utan att Kunden skriftligen gjort befogad anmärkning på Resultatet, eller
 3. Resultatet uppfyller Specifikation efter det att Kunden gjort befogad anmärkning på Resultatet, en ny leveranskontroll kunnat genomföras samt Kunden skriftligen har godkänt att Resultatet uppfyller Specifikation.

10.2    Leverantörsvänligt alt. [Godkännandedag inträder då resultatet nyttjas i verksamhet utan medgivande]
Godkännandedag är den dag

 1. Kunden skriftligen har godkänt Resultatet, eller
 2. leveranskontrollperioden, om leveranskontroll genomförs, upphör, utan att Kunden skriftligen gjort befogad anmärkning på Resultatet, eller
 3. Resultatet uppfyller Specifikation efter det att Kunden gjort befogad anmärkning på Resultatet, en ny leveranskontroll kunnat genomföras samt Kunden skriftligen har godkänt att Resultatet uppfyller Specifikation, eller
 4. Kunden nyttjar Resultatet i sin verksamhet utan Leverantörens skriftliga medgivande, efter att leveranskontrollperioden upphört och innan Godkännandedag har inträtt.

11      LEVERANTÖRENS FÖRSENING

11.1    Leverantörens försening inträffar om Godkännandedag inträder efter Avtalad leveransdag med den eventuella tidsförlängning som följer av denna klausul.

Om Leverantören finner det sannolikt eller befarar att försening kommer att inträffa, ska Leverantören snarast underrätta Kunden om detta. Leverantören ska samtidigt underrätta Kunden om anledning till förseningen och när Resultatet kan levereras. Underlåter Leverantören att lämna sådant meddelande har Kunden rätt till ersättning för den skada som kunde ha undvikits om meddelandet lämnats i tid.

Vid försening som beror på något förhållande på Kundens sida eller sådana omständigheter som anges i klausul ”Ändring av uppdraget” eller klausul ”Befriande omständigheter”, ska Leverantören ha rätt till skälig tidsförlängning.

Vid försening som beror på Leverantören eller något förhållande på Leverantörens sida ger Kunden rätt till vite per påbörjad vecka med [procentsats] procent av avtalat arvode för Uppdraget. Vitet utgår för varje påbörjad vecka så länge som förseningen varar. Det sammanlagda vitet kan dock inte överstiga [procentsats] procent av avtalat arvode för Uppdraget.

För att Kunden ska ha rätt till vite eller annan ersättning till följd av försening måste Kunden framställa krav senast [tidsperiod] månader efter Godkännandedag.

Förutom vad som anges i denna klausul kan Kunden även utkräva skadestånd på grund av Leverantörens försening med den begränsning som följer av klausul ”Befriande omständigheter”.

11.1    Leverantörsvänligt alt. [Leverantörens ansvar begränsat om inte uppsåt eller grov oaktsamhet föreligger]
Leverantörens försening inträffar om Godkännandedag inträder efter Avtalad leveransdag med den eventuella tidsförlängning som följer av denna klausul.

Om Leverantören finner det sannolikt eller befarar att försening kommer att inträffa, ska Leverantören snarast underrätta Kunden om detta. Leverantören ska samtidigt underrätta Kunden om anledning till förseningen och när Resultatet kan levereras. Underlåter Leverantören att lämna sådant meddelande har Kunden rätt till ersättning för den skada som kunde ha undvikits om meddelandet lämnats i tid.

Vid försening som beror på något förhållande på Kundens sida eller sådana omständigheter som anges i klausul ” Ändring av uppdraget” eller klausul ”Befriande omständigheter”, ska Leverantören ha rätt till skälig tidsförlängning.

Vid försening som beror på Leverantören eller något förhållande på Leverantörens sida ger Kunden rätt till vite per påbörjad vecka med [procentsats] procent av avtalat arvode för Uppdraget. Vitet utgår för varje påbörjad vecka så länge som förseningen varar. Det sammanlagda vitet kan dock inte överstiga [procentsats] procent av avtalat arvode för Uppdraget.

För att Kunden ska ha rätt till vite eller annan ersättning till följd av försening måste Kunden framställa krav senast [tidsperiod] efter Godkännandedag.

Leverantörens ansvar för försening är begränsat till vad som stadgas i denna klausul och klausul ”Kundens rätt att säga upp avtalet vid leverantörens försening”, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger.

12      KUNDENS RÄTT ATT SÄGA UPP AVTALET VID LEVERANTÖRENS FÖRSENING

12.1    Om Leverantörens försening enligt klausul ”Leverantörens försening” pågått mer än [tidsperiod], har Kunden rätt att säga upp Avtalet till upphörande under förutsättning att Kunden givit Leverantören en slutlig och skälig frist om när Godkännandedag ska ha inträtt och Leverantören även efter fristens utgång är försenad enligt klausul ”Leverantörens försening”.

Uppsägning ska ske skriftligen för att äga giltighet.

12.1    Kundvänligt alt. [Uppsägning utan föregående frist]
Om Leverantörens försening enligt klausul ”Leverantörens försening” pågått mer än [tidsperiod], har Kunden rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

Uppsägning ska ske skriftligen för att äga giltighet.

13      KUNDENS FÖRSENING

13.1    Om Kunden förorsakar försening så att Leverantören inte kan utnyttja avdelade resurser i Uppdraget har Leverantören rätt att debitera Kunden för den avdelade tiden som inte kan utnyttjas. Detta gäller dock efter att Leverantören har meddelat Kundens kontaktperson därom och i den utsträckning Leverantören inte kan belägga för Uppdraget avsatta resurser med annat arbete.

För att Leverantören ska ha rätt till ersättning på grund av att Leverantören inte kan utnyttja för Uppdraget avsatta resurser ska Leverantören framställa krav senast [tidsperiod] efter det att försening inträtt.

14      LEVERANTÖRENS RÄTT ATT SÄGA UPP AVTALET VID KUNDENS FÖRSENING

14.1    Kunden till Leverantören utge ersättning för utfört arbete och styrkt nödvändig kostnad.

Vid Leverantörs uppsägning på grund av att Kunden väsentligen har försenat Uppdraget ska Kunden även utge ersättning för förlust som drabbar Leverantören till följd av att Leverantören lämnar uppdraget, såvida Kundens försening inte föranleds av omständigheter som anges i klausul ”Befriande omständigheter”.

Detsamma gäller om Leverantören har sagt upp Avtalet med stöd av klausul ”Avtalets förtida upphörande”.

Uppsägning ska ske skriftligen för att äga giltighet.

15      AVTALETS FÖRTIDA UPPHÖRANDE

15.1    Avtalet kan sägas upp till omedelbart upphörande av endera Part

 1. om den andra Parten väsentligt bryter mot sina åtaganden enligt Avtalet och inte vidtar rättelse inom [tidsperiod] från det att Parten skriftligen har uppmanats att vidta sådan rättelse, eller
 2. om den andra Parten försatts i konkurs eller i likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för företagsrekonstruktion eller ackord, inställt sina betalningar eller annars är eller skäligen kan förväntas komma på obestånd.

Uppsägning ska ske skriftligen för att äga giltighet.

16      EFFEKT AV AVTALETS FÖRTIDA UPPHÖRANDE

16.1    Leverantören är skyldig att senast då Kunden erlägger betalning redovisa och överlämna Resultatet av utfört arbete ifall Avtalet upphör enligt klausul ”Avbeställning av uppdraget” eller klausul ”Leverantörens rätt att säga upp avtalet vid kundens försening”, eller om Leverantören har sagt upp det med stöd av klausul ”Avtalets förtida upphörande”. Denna skyldighet föreligger omedelbart efter Avtalets upphörande om Avtalet upphör på grund av Kundens uppsägning med stöd av klausul ”Kundens rätt att säga upp avtalet vid leverantörens försening” eller klausul ”Avtalets förtida upphörande”.

Om Kunden säger upp Avtalet med stöd av klausul ”Kundens rätt att säga upp avtalet vid leverantörens försening” eller klausul ”Avtalets förtida upphörande” ska Leverantören till Kunden återbetala erlagd ersättning för Leverantörens arbete i den utsträckning som Resultatet av Uppdraget inte har motsvarande värde för Kunden.

Kunden har även rätt till vite enligt klausul ”Leverantörens försening” vid uppsägning av Avtalet på grund av försening.

Kunden har, sedan betalning erlagts i enlighet med denna klausul, rätt att nyttja Resultatet som om Uppdraget fullföljts.

Vid Avtalets upphörande ska Leverantören på begäran av Kunden i erforderlig omfattning samarbeta med Kunden och i förekommande fall Kundens nya leverantör av de tjänster som Uppdraget berör. Leverantören har en skyldighet att utan dröjsmål utföra de åtgärder som är nödvändiga för en kostnadseffektiv och smidig övergång av Uppdraget till ny leverantör av ifrågavarande tjänster.

Klausul ”Äganderätt och rättigheter till resultatet”, klausul ”Leverantörens ansvar vid intrång i immateriella rättigheter”, klausul ”Andra uppdrag m.m.”, klausul ”Skadeståndsansvar”, klausul ”Försäkring”, klausul ”Sekretess” och klausul ”Lagval och tvistelösning” samt sådana övriga villkor som uppenbarligen är avsedda att överleva Avtalets upphörande ska äga tillämplighet även efter Avtalets upphörande.

17      FEL OCH FELAVHJÄLPANDE

17.1    Fel föreligger om Resultatet inte uppfyller Specifikation.

Det är Leverantörens ansvar att avhjälpa fel i Resultatet som dokumenterats vid leveranskontrollen eller fel i Resultatet som inte borde ha upptäckts under leveranskontrollen men som påtalats inom [tidsperiod] månader efter Godkännandedagen. Fel ska avhjälpas kostnadsfritt, under förutsättning att Leverantören tidigare erhållit ersättning för det felaktigt utförda arbetet, och med den skyndsamhet omständigheterna kräver.

17.2    Leverantörens ansvar för fel omfattar inte

 1. fel som förorsakats av Kundens ändringar i Resultatet, eller
 2. fel som förorsakats genom Kundens användning av Resultatet med annan utrustning, tillbehör eller systemprogramvara än den som föreskrivits eller tillhandahållits av Leverantören.

17.2    Leverantörsvänligt alt. [Felansvaret omfattar inte fel som beror på att kunden lämnat felaktiga uppgifter]
Leverantörens ansvar för fel omfattar inte

 1. fel som förorsakats av Kundens ändringar i Resultatet, eller
 2. fel som förorsakats genom Kundens användning av Resultatet med annan utrustning, tillbehör eller systemprogramvara än den som föreskrivits eller tillhandahållits av Leverantören, eller
 3. fel som beror på att Kunden uppgivit felaktiga eller bristfälliga uppgifter som påverkat Resultatet.

18      ÄGANDERÄTT OCH RÄTTIGHETER TILL RESULTATET

18.1    Leverantören innehar äganderätten samt samtliga immateriella rättigheter och know-how (och alla andra liknande rättigheter som existerar eller i framtiden kan komma att existera på något territorium) till Resultatet innefattandes källkod och objektskod samt annat material och övrig dokumentation som framkommer vid utförandet av Uppdraget, inklusive men inte begränsat till promemorior, information och liknande som tillkommit/tillkommer genom Uppdragets utförande.

Leverantören upplåter till Kunden genom detta Avtal en oåterkallelig och till tid och territorium obegränsad vederlagsfri icke exklusiv licens att nyttja samt ändra och vidareutveckla hela eller delar av Resultatet i Kundens framtida verksamhet för de ändamål för vilka det tillhandahållits.

18.1    Alt. klausul [Överlåtelse]
Leverantören överlåter till Kunden genom detta Avtal, i den takt de uppkommer, hela äganderätten samt samtliga immateriella rättigheter och know-how (och alla andra liknande rättigheter som existerar eller i framtiden kan komma att existera på något territorium) till Resultat innefattandes källkod och objektskod samt allt material och övrig dokumentation som framkommer vid utförandet av Uppdraget, inklusive men inte begränsat till promemorior, information och liknande som tillkommit/tillkommer genom Uppdragets utförande. All upphovsrätt liksom eventuell patenträtt eller annan immateriell rätt och know-how hänförlig till Resultatet utgör Kundens exklusiva egendom. Detta innebär bland annat att Kunden fritt och utan begränsning har rätt att kommersiellt exploatera och ändra i och/eller vidareöverlåta hela eller delar av Resultatet. Leverantören har inte någon kvarvarande rätt att utnyttja Resultatet i sin fortsatta verksamhet.

Leverantören ska utan ytterligare ersättning på begäran underteckna avtal, överlåtelsebekräftelser eller andra handlingar eller vidta de andra åtgärder som erfordras för att Kunden fullt ut ska kunna kommersiellt exploatera de rättigheter till Resultatet som har överlåtits genom Avtalet. Vid sådana rättigheter, inklusive men inte begränsat till patenträtt, som är beroende av anmälan, registrering e.d., förbinder sig Leverantören att avge alla förklaringar och underteckna alla dokument som behövs för att uppfylla sådana krav respektive att underteckna till annat språk översatta versioner av detta Avtal.

Leverantören garanterar att denne har förvärvat samtliga immateriella rättigheter och know-how (och alla andra liknande rättigheter som existerar eller i framtiden kan komma att existera på något territorium) från sina medarbetare (och i förekommande fall underleverantörer och att Leverantören har rätt att göra i detta Avtal angivna rättighetsöverlåtelser till Kunden.

19      LEVERANTÖRENS ANSVAR VID INTRÅNG I IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

19.1    Leverantören garanterar och ansvarar för att Kunden genom användningen av de rättigheter till Resultatet som övergått till Kunden enligt detta Avtal inte gör intrång i annans rätt.

Leverantören ska hålla Kunden skadelös avseende intrång eller påstådda intrång i tredje mans immateriella rättigheter genom användningen av Resultatet. Leverantören ska därför bland annat försvara Kunden om krav riktas mot denne med påstående om intrång på grund av nyttjande av Resultatet, och ersätta Kunden för kostnader och skadestånd som uppstår vid sådana krav genom exempelvis förlikning eller dom. Till undvikande av tvivel förklarar sig Leverantören beredd att ensamt löpande bekosta sådana kostnader som uppstår fram till den tidpunkt då slutlig dom eller förlikning inträder.

Leverantörens skyldighet att ersätta Kunden gäller under förutsättning att

 1. Leverantören underrättas av Kunden avseende de krav som framförts i anledning av det påstådda intrånget, och
 2. Leverantören ensam får bestämma över hur bemötandet av intrånget ska ske.

20      ANDRA UPPDRAG M.M.

20.1    Under avtalstiden förbinder sig Leverantören att inte åta sig uppdrag för någon näringsidkare som bedriver med Kunden direkt konkurrerande verksamhet.

20.1    Leverantörsvänligt alt. [Konkurrensbegränsning och rekryteringsförbud]
Uppdragen hindrar inte någon mån Leverantören att åta sig uppdrag till andra kunder verksamma inom samma bransch som Kunden.

Kunden förbinder sig att inte, under en period om [tidsperiod] månader räknat från avtalstidens slut, rekrytera eller anställa någon som är anställd i eller utför uppdrag åt Leverantören samt inte heller aktivt försöka rekrytera och/eller anställa eller ge uppdrag åt någon som är anställd i eller utför uppdrag åt Leverantören i den utsträckning dessa personer deltar eller har deltagit vid utförandet av Uppdraget.

21      SKADESTÅNDSANSVAR

21.1    Part ansvarar, med i Avtalet angivna begränsningar, för skada som uppstår på grund av Partens avtalsbrott eller fel, oaktat oaktsamhet.

Parts rätt till ersättning från den andra Parten för brott mot Avtalet är begränsad till ersättning för direkt skada och förlust och således inte i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust.

Respektive Parts totala ansvar under Avtalet ska vara begränsat till ett belopp om [belopp]. Ansvarsbegränsningen omfattar dock inte ansvar för skador i anledning av brott mot klausul ”Äganderätt och rättigheter till resultatet”, klausul ”Leverantörens ansvar vid intrång i immateriella rättigheter” och klausul ”Sekretess”.

Angivna ansvarsbegränsningar gäller inte om skada har orsakats med uppsåt eller av grov oaktsamhet.

21.1    Leverantörsvänligt alt. [Oaktsamhet och beloppsbegränsning]
Part ansvarar, med i Avtalet angivna begränsningar, för skada som uppstår på grund av Partens oaktsamhet under Avtalet.

Parts rätt till ersättning från den andra Parten för brott mot Avtalet är begränsad till ersättning för direkt skada och förlust och således inte i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust.

Respektive Parts totala ansvar under Avtalet ska vara begränsat till ett belopp om [belopp]. Ansvarsbegränsningen omfattar dock inte ansvar för skador i anledning av brott mot klausul ”Äganderätt och rättigheter till resultatet”, klausul ”Leverantörens ansvar vid intrång i immateriella rättigheter” och klausul ”Sekretess”.

Angivna ansvarsbegränsningar gäller inte om skada har orsakats med uppsåt eller av grov oaktsamhet.

21.1    Kundvänligt alt. [Oaktat oaktsamhet utan försumlighet utan beloppsbegränsning]
Part ansvarar, med i Avtalet angivna begränsningar, för skada som uppstår på grund av Partens avtalsbrott eller fel, oaktat oaksamhet.

Parts rätt till ersättning från den andra Parten för brott mot Avtalet är begränsad till ersättning för direkt skada och förlust och således inte i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust.

Ansvarsbegränsningen ovan omfattar inte ansvar för skador i anledning av brott mot klausul ”Äganderätt och rättigheter till resultatet”, klausul ”Leverantörens ansvar vid intrång i immateriella rättigheter” och klausul ”Sekretess”.

Angivna ansvarsbegränsningar gäller inte om skada har orsakats med uppsåt eller av grov oaktsamhet.

22      ERSÄTTNING

22.1    Leverantörens ersättning för utförande av Uppdraget framgår av bilaga [#], Ersättning och betalningsvillkor. Leverantören ska inneha F-skattsedel samt vara registrerad för mervärdeskatt. Leverantören ska senast vid undertecknandet av detta Avtal förevisa F-skattesedel samt bevis på momsregistrering.

Leverantörens ersättning som framgår av bilaga [#], Ersättning och betalningsvillkor, är angiven exklusive moms men inklusive alla andra skatter och avgifter.

I Leverantörens ersättning ingår ersättning för samtliga omkostnader och utlägg om inte annat särskilt har överenskommits mellan Parterna.

Leverantören har inte rätt till ersättning för rese- och traktamentskostnader eller ersättning för restid, om inte annat uttryckligen framgår av bilaga [#], Ersättning och betalningsvillkor, eller annars godkänts skriftligen av Kunden.

Endast sådana utlägg som i förväg har godkänts av Kunden har Leverantören rätt att få ersättning för. Sådan ersättning ska motsvara Leverantörens faktiska kostnader utan några pålägg på gjorda utlägg.

Om inte annat uttryckligen framgår av bilaga [#], Ersättning och betalningsvillkor, har Leverantören varken rätt att debitera någon fakturaavgift eller någon annan tillkommande avgift.

22.1    Leverantörsvänligt alt. [Administrativt pålägg]
Leverantörens ersättning för utförande av Uppdraget framgår av bilaga [#], Ersättning och betalningsvillkor.

Arvoden är angivna exklusive moms och andra efter Avtalets träffande fastställda tillkommande skatter på Leverantörens tjänster.

Om inte annat uttryckligen framgår av bilaga [#], Ersättning och betalningsvillkor, ska Kunden ersätta Leverantören för de skäliga rese- och traktamentskostnader som har uppstått inom ramen för Uppdraget. Ersättningen ska motsvara Leverantörens faktiska kostnader med ett administrativt pålägg om [procentsats] procent.

23      BETALNINGSVILLKOR

23.1    Kunden ska erlägga ersättning för Uppdraget enligt avtalad betalningsplan som framgår av bilaga [#], Ersättning och betalningsvillkor.

23.1    Alt. klausul [Pris och betalningsplan och fakturering]
Leverantören har rätt att fakturera ersättning enligt klausul ”Ersättning” månadsvis i efterskott till i bilaga [#], Ersättning och betalningsvillkor, angiven fakturaadress.

Kunden ska betala faktura senast [tidsperiod] dagar efter fakturadatum.

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagens (1975:635) bestämmelser.

23.1    Alt. klausul [Pris och betalningsplan och krav på faktura]
Leverantören har rätt att fakturera ersättning enligt klausul ”Ersättning” månadsvis i efterskott till i bilaga [#], Ersättning och betalningsvillkor, angiven fakturaadress.

Leverantören har att tillse att fakturan uppfyller de krav som uppställs på innehåll för avdragsrätt för mervärdeskatt samt att den innehåller tillräckliga uppgifter för att kunna bedöma ersättningens överenstämmelse med avtalade villkor. Till fakturan ska fogas de underlag som Kunden skäligen begär.

Kunden ska betala faktura senast [tidsperiod] dagar från den dag då Kunden mottagit korrekt faktura.

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagens (1975:635) bestämmelser.

Kunden har rätt att själv eller genom godkänd eller auktoriserad revisor ta del av allt underlag som erfordras för en korrekt bedömning av Leverantörens fakturering under Avtalet.

24      KUNDENS FÖRHÅLLANDE TILL LEVERANTÖREN

24.1    Leverantören, som är helt självständig i förhållande till Kunden, har ingen behörighet att företräda eller vidta åtgärd som i något avseende förpliktigar Kunden i förhållande till tredje man.

Part har inte någon rätt att använda den andra Partens näringskännetecken vid sin egen marknadsföring eller göra något offentligt uttalande med anledning av Avtalet, utan att i förväg inhämta särskilt skriftligt samtycke härför från den andra Parten.

25      FÖRSÄKRING

25.1    Leverantören ska på egen bekostnad teckna och under hela Avtalets giltighetstid och [tidsperiod] därefter vidmakthålla sedvanlig ansvarsförsäkring med betryggande ansvarsbelopp med hänsyn till Uppdraget.

På begäran av Kunden ska Leverantören uppvisa kopia av gällande försäkringsbrev samt bevis på att försäkringspremie har erlagts i enlighet med försäkringsvillkoren.

26      SEKRETESS

26.1    [Ömsesidig utan begränsning i tid]
Parterna förbinder sig härmed att iaktta sekretess i enlighet med vad som anges angående hanteringen av Konfidentiell information (definierat nedan). I denna klausul angivna bestämmelser angående sekretess gäller såvida inte Parterna har tecknat ett separat sekretessavtal som innebär att ett längre gående sekretessåtagande ska gälla mellan Parterna.

Med Konfidentiell information avses varje upplysning – teknisk, kommersiell, administrativ oavsett slag – som Part får tillgång till och erhåller eller tidigare har erhållit från Part, andra bolag och enheter inom Parts koncern eller dess representanter och/eller rådgivare oavsett om upplysningen dokumenterats eller icke, inklusive men inte begränsat till uppgifter om information om [exempel] inklusive därtill förknippad know-how, avtal med samarbetspartners, affärsplaner, priser, försäljningsstatistik, utvecklingsarbete eller annan information oavsett typ vars yppande eller otillbörliga användande kan komma att skada den andra Parten (”Konfidentiell information”). Som Konfidentiell information ska inte anses information som utgörs av:

 1. upplysning som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från Parts sida mot innehållet i detta Avtal, eller
 2. upplysning som Part kan visa att denne redan kände till när den mottogs från den andra Parten, eller
 3. upplysning som Part kan visa att denne har mottagit från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne, eller
 4. upplysning som den andra Parten skriftligen har medgivit får avslöjas.

Part förbinder sig att behandla all Konfidentiell information strikt konfidentiellt och inte röja den för någon annan person än den eller de personer hos Part som behöver Kommersiell information för genomförande av sina åtaganden enligt Uppdraget och garanterar att dessa personer kommer att behandla Kommersiell information i enlighet med vad som anges i denna klausul. Part ska tillse att personer som tar del av Konfidentiell information är bundna av individuella sekretessåtaganden som motsvarar innehållet i denna klausul samt ansvarar gentemot den andra Parten för eventuellt brott häremot från enskild person.

Part förbinder sig att endast använda Konfidentiell information i den omfattning som är nödvändigt för att fullgöra Avtalet och således inte på annat sätt, för annat ändamål eller vid annan tidpunkt använda den andra Partens Konfidentiella information i egen eller annans verksamhet.

Part får inte kopiera, skriva av hela eller delar av material som innehåller eller kan avslöja Konfidentiell information eller på annat sätt dokumentera sådan Konfidentiell information oavsett metod om sådana förfaranden inte är nödvändiga för att fullgöra Avtalet och då endast till den som enligt ovan är behörig att få tillgång till sådan Konfidentiell information.

Konfidentiell information som finns dokumenterad ska efter det att Uppdraget slutförts, på Parts skriftliga begäran snarast, dock senast tre (3) dagar från mottagandet av en sådan begäran, (i) återlämnas till den andra Parten eller, om begärande Part så önskar, (ii) permanent utplåna sådan Konfidentiell information.

Samtliga skyldigheter enligt detta Avtal avseende Konfidentiell information gäller utan begränsning i tid. Förpliktelserna enligt vad som framgår av detta Avtal angående Konfidentiell information ska således bestå även efter Avtalets upphörande oavsett anledning härtill.

De förpliktelser som följer av detta Avtal avseende Konfidentiell information ska inte förhindra Part från att avslöja eller utlämna information om och i den utsträckning Part har en skyldighet att lämna ut denna enligt tvingande lag, dom, myndighetsbeslut eller enligt avtal med börs eller annan marknadsplats som Part har att följa eller för att tillvarataga sina intressen i tvist enligt bestämmelserna i detta Avtal om tvist uppkommer.

26.1    Alt. klausul [Sekretessavtal separat]
Parterna förbinder sig härmed att iaktta sekretess beträffande Konfidentiell information i enlighet med vad som närmare framgår av särskilt upprättat sekretessavtal, bilaga [#]. Parterna ska underteckna angivet sekretessavtal i samband med ingåendet av Avtalet.

26.1    Kundvänligt alt. [Ensidig utan begränsning i tid]
Leverantören förbinder sig härmed att iaktta sekretess i enlighet med vad som närmare framgår beträffande Konfidentiell information (definierat nedan). I denna klausul angivna åtaganden avseende sekretess gäller såvida det inte ingåtts en sekretessförbindelse som innebär ett längre gående sekretessåtagande för Leverantören.

Med Konfidentiell information avses varje upplysning – teknisk, kommersiell, administrativ oavsett slag – som Leverantören får tillgång till och erhåller eller tidigare har erhållit från Kunden, andra bolag och enheter inom Kundens koncern eller dess representanter och/eller rådgivare oavsett om upplysningen dokumenterats eller icke, inklusive men inte begränsat till uppgifter om information om [exempel] inklusive därtill förknippad know-how, avtal med samarbetspartners, affärsplaner, priser, försäljningsstatistik, utvecklingsarbete eller annan information oavsett typ om Kunden vars yppande eller otillbörliga användande kan komma att skada Kunden (”Konfidentiell information”). Som Konfidentiell information ska inte anses information som utgörs av:

 1. upplysning som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från Leverantörens sida mot innehållet i detta Avtal, eller
 2. upplysning som Leverantören kan visa att denne redan kände till när den mottogs från Kunden, eller
 3. upplysning som Leverantören kan visa att denne har mottagit från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.

Leverantören förbinder sig att behandla all Konfidentiell information strikt konfidentiellt och inte röja den för någon annan person än den eller de personer hos Leverantören som behöver Konfidentiell information för genomförande av de åtaganden som följer av Uppdraget och garanterar att dessa personer kommer att behandla Konfidentiell information i enlighet med vad som anges i denna klausul. Leverantören ska tillse att personer som tar del av Konfidentiell information är bundna av individuella sekretessåtaganden som motsvarar innehållet i denna klausul samt ansvarar gentemot Kunden för eventuellt brott häremot från enskild person.

Leverantören förbinder sig att endast använda Konfidentiell information i den omfattning som är nödvändigt för genomförande av Uppdraget och under den tid som Uppdraget pågår och således inte på annat sätt, för annat ändamål eller vid annan tidpunkt använda den Konfidentiella informationen i egen eller annans verksamhet.

Leverantören får inte kopiera, skriva av hela eller delar av material som innehåller eller kan avslöja Konfidentiell information eller på annat sätt dokumentera sådan Konfidentiell information oavsett metod om sådana förfaranden inte är nödvändiga för Uppdragets utförande och då endast till de som enligt ovan är behöriga att få tillgång till sådan Konfidentiell information.

Leverantören ska även i övrigt vidtaga alla erforderliga åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst till/användning av Konfidentiell information och därtill följa från tid till annan av Kunden meddelade föreskrifter om informationshantering avseende Konfidentiell information.

Leverantören förbinder sig att omedelbart skriftligen underrätta Kunden om någon har eller befaras ha använt/avslöjat information i strid mot villkoren i denna klausul.

Vid Uppdragets upphörande oavsett anledning härtill och/eller på Kundens skriftliga begäran ska Leverantören snarast, dock senast tre (3) dagar från mottagandet av en sådan begäran, (i) återlämna allt material som innehåller eller kan avslöja Konfidentiell information oavsett om materialet har tillhandahållits av Kunden dess närstående bolag eller dess representanter och/eller rådgivare eller utgör digitala och/eller analoga kopior eller andra avskrifter av sådant material eller, om Kunden så önskar (ii) permanent utplåna sådan Konfidentiell information som anges i föregående moment (i).

Samtliga skyldigheter enligt Avtalet avseende Konfidentiell information gäller utan begränsning i tid. Förpliktelserna enligt vad som framgår av Avtalet angående Konfidentiell information ska således bestå även efter Avtalets upphörande oavsett anledning härtill.

De förpliktelser som följer av Avtalet avseende Konfidentiell information ska inte förhindra Part från att avslöja eller utlämna information om och i den utsträckning Part har en skyldighet att lämna ut denna enligt tvingande lag, dom, myndighetsbeslut eller enligt avtal med börs eller annan marknadsplats som Part har att följa eller för att tillvarataga sina intressen i tvist enligt bestämmelserna i detta Avtal om tvist uppkommer.

26.1    Alt. klausul [Ensidig tidsbegränsad]
Leverantören förbinder sig härmed att iaktta sekretess i enlighet med vad som närmare framgår beträffande Konfidentiell information (definierat nedan). I denna klausul angivna åtaganden avseende sekretess gäller såvida det inte ingåtts en sekretessförbindelse som innebär ett längre gående sekretessåtagande för Leverantören.

Med Konfidentiell information avses varje upplysning – teknisk, kommersiell, administrativ oavsett slag – som Leverantören får tillgång till och erhåller eller tidigare har erhållit från Kunden, andra bolag och enheter inom Kundens koncern eller dess representanter och/eller rådgivare oavsett om upplysningen dokumenterats eller icke, inklusive men inte begränsat till uppgifter om information om [exempel] inklusive därtill förknippad know-how, avtal med samarbetspartners, affärsplaner, priser, försäljningsstatistik, utvecklingsarbete eller annan information oavsett typ om Kunden vars yppande eller otillbörliga användande kan komma att skada Kunden (”Konfidentiell information”). Som Konfidentiell information ska inte anses information som utgörs av:

 1. upplysning som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från Leverantörens sida mot innehållet i detta Avtal, eller
 2. upplysning som Leverantören kan visa att denne redan kände till när den mottogs från Kunden, eller
 3. upplysning som Leverantören kan visa att denne har mottagit från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.

Leverantören förbinder sig att behandla all Konfidentiell information strikt konfidentiellt och inte röja den för någon annan person än den eller de personer hos Leverantören som behöver Konfidentiell information för genomförande av de åtaganden som följer av Uppdraget och garanterar att dessa personer kommer att behandla Konfidentiell information i enlighet med vad som anges i denna klausul. Leverantören ska tillse att personer som tar del av Konfidentiell information är bundna av individuella sekretessåtaganden som motsvarar innehållet i denna klausul samt ansvarar gentemot Kunden för eventuellt brott häremot från enskild person.

Leverantören förbinder sig att endast använda Konfidentiell information i den omfattning som är nödvändigt för genomförande av Uppdraget och under den tid som Uppdraget pågår och således inte på annat sätt, för annat ändamål eller vid annan tidpunkt använda den Konfidentiella informationen i egen eller annans verksamhet.

Leverantören får inte kopiera, skriva av hela eller delar av material som innehåller eller kan avslöja Konfidentiell information eller på annat sätt dokumentera sådan Konfidentiell information oavsett metod om sådana förfaranden inte är nödvändiga för Uppdragets utförande och då endast till de som enligt ovan är behöriga att få tillgång till sådan Konfidentiell information.

Leverantören ska även i övrigt vidtaga alla erforderliga åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst till/användning av Konfidentiell information och därtill följa från tid till annan av Kunden meddelade föreskrifter om informationshantering avseende Konfidentiell information.

Leverantören förbinder sig att omedelbart skriftligen underrätta Kunden om någon har eller befaras ha använt/avslöjat informationen i strid mot villkoren i denna klausul.

Vid Uppdragets upphörande oavsett anledning härtill och/eller på Kundens skriftliga begäran ska Leverantören snarast, dock senast tre (3) dagar från mottagandet av en sådan begäran, (i) återlämna allt material som innehåller eller kan avslöja Konfidentiell information oavsett om materialet har tillhandahållits av Kunden, dess närstående bolag eller dess representanter och/eller rådgivare eller utgör digitala och/eller analoga kopior eller andra avskrifter av sådant material eller, om Kunden så önskar (ii) permanent utplåna sådan Konfidentiell information som anges i föregående moment (i).

Samtliga skyldigheter enligt Avtalet avseende Konfidentiell information gäller under Avtalets löptid och under en tid av [tidsperiod] därefter.

De förpliktelser som följer av detta Avtal avseende Konfidentiell information ska inte förhindra Part från att avslöja eller utlämna information om och i den utsträckning Part har en skyldighet att lämna ut denna enligt tvingande lag, dom, myndighetsbeslut eller enligt avtal med börs eller annan marknadsplats som Part har att följa eller för att tillvarataga sina intressen i tvist enligt bestämmelserna i detta Avtal om tvist uppkommer.

26.1    Alt. klausul [Ömsesidig tidsbegränsad]
Parterna förbinder sig härmed att iaktta sekretess i enlighet med vad som anges angående hanteringen av Konfidentiell information (definierat nedan). I denna klausul angivna bestämmelser angående sekretess gäller såvida inte Parterna har tecknat ett separat sekretessavtal som innebär att ett längre gående sekretessåtagande ska gälla mellan Parterna.

Med Konfidentiell information avses varje upplysning – teknisk, kommersiell, administrativ oavsett slag – som Part får tillgång till och erhåller eller tidigare har erhållit från Part, andra bolag och enheter inom Parts koncern eller dess representanter och/eller rådgivare oavsett om upplysningen dokumenterats eller icke, inklusive men inte begränsat till uppgifter om information om [exempel] inklusive därtill förknippad know-how, avtal med samarbetspartners, affärsplaner, priser, försäljningsstatistik, utvecklingsarbete eller annan information oavsett typ vars yppande eller otillbörliga användande kan komma att skada den andra Parten (”Konfidentiell information”). Som Konfidentiell information ska inte anses information som utgörs av:

 1. upplysning som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från Parts sida mot innehållet i detta Avtal,
 2. upplysning som Part kan visa att denne redan kände till när den mottogs från den andra Parten,
 3. upplysning som Part kan visa att denne har mottagit från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.

Part förbinder sig att behandla all Konfidentiell information strikt konfidentiellt och inte röja den för någon annan person än den eller de personer hos Part som behöver Konfidentiell information för genomförande av sina åtaganden enligt Uppdraget och garanterar att dessa personer kommer att behandla Konfidentiell information i enlighet med vad som anges i denna klausul. Part ska tillse att personer som tar del av Konfidentiell information är bundna av individuella sekretessåtaganden som motsvarar innehållet i denna klausul samt ansvarar gentemot den andra Parten för eventuellt brott häremot från enskild person.

Part förbinder sig att endast använda Konfidentiell information i den omfattning som är nödvändig för att fullgöra Avtalet och således inte på annat sätt, för annat ändamål eller vid annan tidpunkt använda den andra Partens Konfidentiella information i egen eller annans verksamhet.

Part får inte kopiera, skriva av hela eller delar av material som innehåller eller kan avslöja Konfidentiell information eller på annat sätt dokumentera sådan Konfidentiell information oavsett metod om sådana förfaranden inte är nödvändiga för att fullgöra Avtalet och då endast till den som enligt ovan är behörig att få tillgång till sådan Konfidentiell information.

Samtliga skyldigheter enligt Avtalet avseende Konfidentiell information gäller under Avtalets löptid och under en tid av [tidsperiod] därefter.

De förpliktelser som följer av detta Avtal avseende Konfidentiell information ska inte förhindra Part från att avslöja eller utlämna information om och i den utsträckning Part har en skyldighet att lämna ut denna enligt tvingande lag, dom, myndighetsbeslut eller enligt avtal med börs eller annan marknadsplats som Part har att följa eller för att tillvarataga sina intressen i tvist enligt bestämmelserna i Avtalet om tvist uppkommer.

26.1    Leverantörsvänligt alt. [Kort version]
Parterna förbinder sig att iaktta sekretess och därmed inte för utomstående, under avtalstiden och under en tid av [antal] år därefter, obehörigen röja sådana uppgifter om den andra partens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet. Som affärs- eller yrkeshemlighet ska alltid betraktas information som Part angivit vara konfidentiell vid utlämnandet. Parterna förbinder sig att endast använda sådana affärs- eller yrkeshemligheter i den utsträckning som är nödvändigt för att fullgöra Avtalet.

Sekretessåtagandet enligt föregående stycke gäller inte:

 1. sådan information som Part kan visa blivit känd för honom på annat sätt än genom eller i samband med fullgörandet av Uppdraget; eller
 2. Information som är allmänt känd eller blir allmänt känd utom genom brott mot sekretessåtagandet i Avtalet; eller
 3. information som Part enligt lag är skyldig att lämna ut.

27      BEFRIANDE OMSTÄNDIGHETER

27.1    Om Parts möjligheter att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet förhindras på grund av omständigheter utom dennes kontroll, inklusive men inte begränsat till krig, naturkatastrof, strömavbrott, brand och strejk (”Befriande omständighet”) ska den Part som drabbats av sådan omständighet vara befriad från att fullgöra sina skyldigheter och från påföljd för underlåtenhet att fullfölja viss förpliktelse. För att få sådan befrielse ska Part som påkallar befrielse enligt denna klausul omedelbart underrätta den andra Parten härom.

För det fall en Befriande omständighet föreligger under en längre tid än [tidsperiod] månader äger Part rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

27.1    Leverantörsvänligt alt. [Tillräckligt med att fullgörande försvåras]
Om Parts möjligheter att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet förhindras eller väsentligen försvåras på grund av omständigheter utom dennes kontroll, inklusive men inte begränsat till krig, naturkatastrof, strömavbrott, brand och strejk (”Befriande omständighet”) ska den Part som drabbats av sådan omständighet vara befriad från att fullgöra sina skyldigheter och från påföljd för underlåtenhet att fullfölja viss förpliktelse. Part som påkallar befrielse enligt denna klasusul ska omedelbart underrätta den andra Parten härom.

För det fall en Befriande omständighet föreligger under en längre tid än [tidsperiod] månader har Part rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

28      MEDDELANDEN

28.1    Samtliga meddelanden, krav eller annan kommunikation mellan Parterna under detta Avtal ska ske på det svenska språket och översändas till i ingressen angivna adresser alternativt till Parternas kontaktpersoner på adress som anges i klausul ”Kontaktpersoner”.

Meddelandet anses ha kommit mottagaren tillhanda vid de tidpunkter som anges i det följande.

 1. Om avsänt med rekommenderat brev; fem (5) vardagar efter avlämnande för postbefordran inom Sverige.
 2. Om avlämnat med bud; dagen för avlämnandet.
 3. Om avsänt per e-post vid bekräftelse av den andra Parten att mottagande skett.

29      KONTAKTPERSONER

29.1    Parterna ska utse ett ombud vardera, vilka fortlöpande ska rådgöra i frågor rörande Uppdraget. Ombuden har behörighet att företräda Part i alla frågor som rör Parternas samarbete inom ramen för Uppdraget. Ombuden har dock inte rätt att göra ändringar eller tillägg till innehållet i Avtalet. Part har rätt att när som helst byta ut sitt ombud. Den andra Parten ska utan dröjsmål och skriftligen underrättas om sådant utbyte.

Parterna har utsett följande personer till representanter:

För Leverantören: [namn, telefonnummer och e-postadress].

För Kunden: [namn, telefonnummer och e-postadress].

30      ÖVERLÅTELSE

30.1    Avtalet och därmed följande rättigheter och skyldigheter får inte, helt eller delvis, överlåtas av Part utan att den andra Parten har lämnat sitt skriftliga medgivande till sådan överlåtelse.

30.1    Alt. klausul [Koncernundantag]
Avtalet och därmed följande rättigheter och skyldigheter får inte, helt eller delvis, överlåtas av Part utan att den andra Parten har lämnat sitt skriftliga medgivande till sådan överlåtelse. Utan hinder av föregående stycke har Part rätt att utan ett sådant särskilt medgivande överlåta samtliga sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal genom ett skriftligt meddelande härom till annat bolag som, enligt koncerndefinitionen i Aktiebolagslagen (2005:551), ingår i samma koncern som den överlåtande Parten.

30.1    Alt. klausul [Koncernundantag garanti]
Avtalet och därmed följande rättigheter och skyldigheter får inte, helt eller delvis, överlåtas av Part utan att den andra Parten har lämnat sitt skriftliga medgivande till sådan överlåtelse.

Utan hinder av föregående stycke har Part rätt att utan ett sådant särskilt medgivande överlåta samtliga sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal genom ett skriftligt meddelande härom till annat bolag som, enligt koncerndefinitionen i Aktiebolagslagen (2005:551), ingår i samma koncern som den överlåtande Parten. Överlåtande Part svarar dock alltjämt för detta Avtals rätta fullgörande.

31      FULLSTÄNDIG REGLERING

31.1    Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering och träder istället för och ersätter tidigare muntliga eller skriftliga åtaganden och utfästelser i alla frågor detta Avtal berör.

Ändringar och tillägg till detta Avtal ska vara skriftligen avfattade och undertecknade av behöriga företrädare för båda Parter för att äga giltighet.

32      LAGVAL OCH TVISTELÖSNING

32.1    Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska bestå av [tre skiljemän/en skiljeman]. Skiljeförfarandets säte ska vara [ort]. Språket för förfarandet ska vara [språk]. [Land]´s lag ska tillämpas på tvisten.

Parterna förbinder sig, utan begränsningar i tiden, att inte utan tvingande skäl avslöja:

 1. förekomsten av, eller innehållet i, skiljedom i anledning av Avtalet,
 2. information om förhandlingar, skiljeförfarande eller medling i anledning av Avtalet,
 3. beslut eller dom som avges av skiljenämnd i anledning av Avtalet.

32.1    Alt. klausul [Allmän domstol]
På detta Avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska svensk materiell rätt tillämpas. Tvist angående tolkning eller tillämpning av Avtalet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk allmän domstol.

32.1    Alt. klausul [Regler för förenklat skiljeförfarande]
Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara [ort]. Språket för förfarandet ska vara [språk]. [Land]´s lag ska tillämpas på tvisten.

Parterna förbinder sig, utan begränsningar i tiden, att inte utan tvingande skäl avslöja:

 1. förekomsten av, eller innehållet i, skiljedom i anledning av Avtalet,
 2. information om förhandlingar, skiljeförfarande eller medling i anledning av Avtalet,
 3. beslut eller dom som avges av skiljenämnd i anledning av Avtalet.

33      UNDERTECKNANDE

33.1    Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka Parterna erhållit var sitt.

[Ort och datum] [Ort och datum]
[Kunden] [Leverantören]
[namn] [namn]