Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Familjerätt

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord

Vi, ”Förnamn Efternamn”, ”pers nr”, och ”Förnamn Efternamn”, ”pers nr” avtalar härmed genom detta äktenskapsförord följande:

Alternativ 1: All egendom som var och en av oss nu äger liksom den egendom som vi skaffar i framtiden skall utgöra förvärvarens enskilda egendom i vilken make/maka saknar giftorätt.

Kommentar: Alternativ 1 ska användas om man önskar att all egendom som man äger då äktenskapet ingås samt all egendom som man införskaffar under äktenskapet, ska vara enskild egendom och inte utgöra giftorättsgods. Att det är enskild egendom innebär att denna egendom inte ingår i en bodelning vid skilsmässa.

Alternativ 2: All egendom som var och en av oss nu äger liksom den egendom som vi skaffar i framtiden skall utgöra giftorättsgods förutom följande egendom:

  1. Exempel: Makes eventuella ägandeskap i bolag ska vara den makens enskilda egendom vari den andra maken inte äger giftorätt.
  2. Exempel: Alla djur som vi äger eller som vi i framtiden kommer att skaffa ska vara respektive makes enskilda egendom. Den part som är registrerad som ägare ska också anses vara det.
  3. Exempel: Ett belopp om X kr som den ”datum månad år” sattes in på ”Förnamn Efternamn” konto: X i ”bank” ska utgöra hans/hennes enskilda egendom.

Kommentar: Alternativ 2 ska användas om man vill att viss egendom ska vara enskild men att resterande ska utgöra giftorättsgods (dvs. ska ingå i en bodelning vid skilsmässa). Väljer man detta alternativ så ska man lista den egendom som ska vara enskild egendom. Se exempel ovan.

Avkastning och substitut av enskild egendom ska även vara enskild egendom.

Kommentar: Detta innebär att om enskild egendom ökar i värde så ska även värdeökningen vara enskild egendom. Om enskild egendom säljs så ska pengarna för försäljningen vara enskild egendom. Om dessa pengar återinvesteras i ny egendom så ska även denna nya egendom vara enskild egendom.

Genom att underteckna detta avtal förklarar parterna sig även förstå innehållet i detta avtal.

Alla eventuella framtida tvister med anledning av äktenskapet ska lösas med tillämpning av svensk lag och i svensk domstol.

Ort/datum

Förnamn Efternamn

———————————–                                     

Förnamn Efternamn   

———————————–

Äktenskapsförord Läs mer »

Stämning vårdnad

”Tingsrätt”

Box X

”Postadress”

Ansökan om stämning

Kärande: ”Förnamn Efternamn”, ”pers nr 10 siffror”

             ”Adress”

”Postadress”

Svarande:  ”Förnamn Efternamn”, ”pers nr 10 siffror”

”Adress”

”Postadress”                                           

Saken:      Vårdnad om barn, barns boende m.m.

Forum:    X tingsrätt är behörig att handlägga tvisten med anledning av att barnen har sin hemvist inom tingsrättens domsaga, föräldrabalken 6 kap. 17 §.

Kommentar: Käranden är den som inkommer med en stämning, svaranden är den som blir stämd. Då denna mall är en stämningsansökan så upprättas den därför av käranden.

Då stämningen rör vårdnad och boende så utgör dessa två ”saken”.

Den tingsrätt som stämningsansökan skickas in till ska vara den tingsrätt som är knuten till det område där barnen är folkbokförda.

Yrkande

”Käranden” yrkar att tingsrätten förordnar om att vårdnaden om parternas              gemensamma barn skall tillkomma henne/honom ensam.

I det fallet att tingsrätten skulle komma fram till att gemensam vårdnad är det bästa för barnen yrkas att barnen ska ha sitt stadigvarande boende hos ”käranden”.

Yrkandena framställs även interimistiskt.

Kommentar: Under yrkanden skall anges vad käranden stämmer svarande för. Interimistiskt betyder att Tingsrätten ska fatta ett preliminärt beslut, vilket fattas vid muntliga förberedelsen. Ett sådant beslut fattar Tingsrätten först då de fått ett snabbyttrande från Socialtjänsten. Ett snabbyttrande är en kortare version av en vårdnadsutredning. Det kan se ut som i exemplet ovan.

      Grunder

Det är förenligt med barnens bästa att ”Käranden” anförtros ensam vårdnad om dem alternativt att de ska ha sitt stadigvarande boende hos henne/honom.

Kommentar: Under grunder skall käranden yrkanden motiveras. Det kan se ut som ovan.

  

   Omständigheter

Bakgrund

”Käranden” har fyra barn tillsammans med ”Svaranden” som alla omfattas av stämningsansökan vilka är:

”Förnamn Efternamn” ”pers nr 10 siffror”, ”Förnamn Efternamn” ”pers nr 10 siffror”, ”Förnamn Efternamn” ”pers nr 10 siffror” och ”Förnamn Efternamn” ”pers nr 10 siffror”.

”Käranden” och ”Svaranden” skilde sig för drygt 1 år sedan.

Sedan ”Käranden” och ”Svaranden” skilde sig har barnen haft sitt stadigvarande boende hemma hos ”Käranden”.

”Svaranden” har haft dagumgänge med barnen till och från.

Problemet som medför att ”Käranden” söker om ensam vårdnad är att det inte existerar något samarbete mellan henne/honom och ”Svaranden”.

”Svaranden” har umgänge och hämtar barnen när det passar henne/honom utan att kommunicera med ”Käranden” om saken.

På grund av deras dåliga samarbete har ”Käranden” tagit initiativ till att få till samarbetssamtal via Socialtjänsten. ”Svaranden” har dock inte svarat på hennes/hans förfrågan om samarbetssamtal varför hon/han har blivit tvungen att gå vidare till tingsrätten.

”Käranden” är positiv till att barnen har ett stort umgänge med ”Svaranden” men det måste bestämmas vilka dagar och mellan vilka tider som umgänget ska ske.

Kommentar: Under omständigheter så skall det redogöras för bakgrunden till att käranden inkommer med stämningen. Det kan se ut som ovan.

     Övrigt

Det begärs att tingsrätten inhämtar snabbyttrande och att tid för muntlig förberedelse sätts ut så snart som möjligt.

Kommentar: Ett snabbyttrande är en kortare version av en vårdnadsutredning som tingsrätten inhämtar från Socialtjänsten.

”Ort den datum månad år”

Niklas Niklasson

Stämning vårdnad Läs mer »

Skuldebrev

Skuldebrev

Låntagare

”Förnamn Efternamn”

Personnummer: XXXXXXXX-XXXX

”Adress”

”Postadress”

Långivare

”Förnamn Efternamn”

Personnummer: XXXXXXXX-XXXX

”Adress”

”Postadress”

§1 Lånebelopp

Långivaren lånar ut X kronor till låntagaren i enlighet med de villkor som anges i detta skuldebrev.

§2 Ränta

Lånet löper med en årsränta på X% över hos Riksbanken aktuell referensränta. Låntagaren ska betala räntan i efterskott och i anknytning till amortering.

§3 Amortering

Låntagaren ska amortera X kronor på lånet varje månad med start ”datum månad år” till dess att hela skulden är återbetald.  

§4 Betalningsvillkor

Låntagaren ska varje månad överföra amortering enligt §3 samt ränta enligt §2 som avser föregående månads kvarvarande skuld. Låntagaren ska överföra pengarna till det bankkonto som långivaren har uppgivit.

§5 Dröjsmålsränta

Betalas inte amortering och ränta i avtalad tid så tillkommer 12% i dröjsmålsränta på det belopp som ej till fullo betalats.

§6 Förtida inlösen

Låntagaren har rätt att helt eller delvis betala lånet i förtid.

§7 Övrigt

Det här skuldebrevet har upprättats i två exemplar varav parterna har tagit varsitt.

Underskrift

Ort och datum                                                               Förnamn Efternamn

                                                                                      Låntagare

Ort och datum                                                               Förnamn Efternamn

                                                                                      Långivare

Skuldebrev Läs mer »

Samägandeavtal

Samägandeavtal

Mellan NN med personnummer xxxxxx-xxxx hädanefter under benämningen ”Part 1”, och NN med personnummer xxxxxx-xxxx hädanefter under benämningen ”Part 2”, och NN med personnummer xxxxxx-xxxx hädanefter under benämningen ”Part 3” var och en hädanefter benämnda ”Part” och gemensamt benämnda ”Parterna” har följande avtal träffats.

Bilagor

Avtalet består av detta huvuddokument samt följande bilagor:

1. Skötsel och förvaltning

2. Schema

För det fall att handlingarnas innehåll inte överensstämmer har huvuddokumentet företräde framför bilagorna. Bilagorna har företräde enligt den ovanstående ordningen.

Definitioner

I Avtalet skall nedan angivna termer ha följande betydelse:

Med Avtalet avses detta huvuddokument och vid var tid gällande bilagor.

Med Fastigheten avses fastigheten X i X kommun.

Med Anskaffningsvärdet avses ett belopp om X.

1 Lagval

1.1

Villkoren i Avtalet skall ha företräde framför lagen (1904:48) om samäganderätt.

2 Köpeskilling

2.1

Parterna avser att förvärva Fastigheten för en högsta köpeskilling om x kronor. Avtalet förfaller i händelse av att Parterna inte lyckas köpa Fastigheten för detta pris. Part X har erhållit skriftlig fullmakt från Part X respektive Part X att köpa Fastigheten i samtliga Parters namn, till angivet pris och med de andelar som anges i punkt 3. Köpeskillingen skall betalas av Parterna i proportion till ägarandel.

3 Ägarandelar

3.1

Ägarandelarna till Fastigheten skall fördelas enligt följande:

Part 1                                 X (X) procent

Part 2                                 X (X) procent

Part 3                                 X (X) procent

4 Skötsel och underhåll

4.1

Parterna skall samråda med varandra vad avser skötsel och förvaltning av Fastigheten i enlighet med en av Parterna upprättad plan i bilaga 1. Om enighet inte kan uppnås skall beslut fattas med enkel majoritet, beräknat efter ägarandel i Fastigheten.

5 Kostnader

5.1

Samtliga kostnader för åtgärder som Parterna beslutat vidta enligt punkt 4 skall fördelas efter ägarandelarna i Fastigheten.

6 Försäkring

6.1

Fastigheten skall vara försäkrad till fullvärde. Det åligger Part X att upphandla försäkring och tillse att denna betalas.

7 Finansiering

7.1

Köpeskillingen för Fastigheten skall finansieras enligt punkt 7.2 och punkt 7.3.

7.2

Part X skall erlägga kontantinsatsen om X (X) kronor. Resterande X (X) kronor skall finansieras genom upptagande av fastighetslån i Svenska Banken.

7.3

Lånesumman om X (X) kronor skall upptagas genom tre (3) lån med nedan angivna låntagare och lånesumma på ett var av lånen:

Part 1                                 X (X) kronor

Part 2                                 X (X) kronor

Part 3                                 X (X) kronor

8 Lån

8.1

Envar låntagare skall ensamt svara för det lån som upptages.

9 Pantsättning

9.1

Parterna förbinder sig att medverka till att såväl ansöka om uttagande av pantbrev i Fastigheten som att pantförskriva Fastigheten som säkerhet för nämnda lån. Skall ytterligare pantbrev uttagas som säkerhet för nya fastighetslån måste samtliga parter vara överens därom.

10 Utlösen

10.1

Om någon av Parterna ej fullgör sitt låneåtagande gentemot bank i anledning av förvärvet av Fastigheten äger övriga parter rätt att förvärva dennes ägarandel i lika delar motsvarande sistnämndes kvarvarande fastighetslån mot att de samtidigt löser denne från banklånet antingen genom slutbetalning eller övertagande av skulden, under förutsättning att banken accepterar dessa som låntagare.

11 Kompensation för lånövertagande

11.1

För det fall någon Part tvingas infria annan Parts låneåtagande utan att ägarandel övergår till denne äger infriande Part rätt till ersättning av andre parten så snart denne begär det.

12 Försäljning/Överlåtelse

12.1

Part, som önskar överlåta sin ägarandel i Fastigheten, skall först erbjuda de övriga Parterna att förvärva andelen för en köpeskilling motsvarande då gällande taxeringsvärdet på andelen multiplicerat med 1,25. För det fall Part inte utnyttjar sin rätt att förvärva andelen ifråga, skall överlåtande Part vid försäljningen intaga som villkor att förvärvaren inträder som part i Avtalet.

13 Hembudsskyldighet

13.1

För det fall Part påkallar att hela Fastigheten skall överlåtas till tredje man utan att annan part vill medverka därtill, äger förstnämnda Part påfordra att vägrande Parter förvärvar dennes ägarandel för en köpeskilling motsvarande då gällande taxeringsvärdet på andelen multiplicerat med 1,25. Om så ej sker skall Fastigheten utbjudas till försäljning genom opartisk fastighetsmäklare.

14 Köpeskillingsfördelning

14.1

Om Fastigheten överlåtes till tredje man skall köpeskillingen fördelas efter ägarandelen med tillägg för Parts eventuellt gjorda kapitaltillskott, varvid envar Part förbinder sig att lösa sitt eget fastighetslån.

15 Realisationsförlust

15.1

För den händelse köpeskillingen är lägre än Anskaffningsvärdet med tillägg av eventuella kapitaltillskott och övriga avdragsgilla kostnader såsom mäklararvode skall den sammanlagda förlusten bäras proportionellt i förhållande till envar Parts ägarandel. Sålunda är Parterna medvetna om att de kan komma att bli betalningsskyldiga gentemot annan part efter det att Fastigheten överlåtits.

16 Ingen offentlig auktion

16.1

Ingendera Part äger ansöka om att fastigheten utbjudes till försäljning på offentlig auktion.

17 Vård av Fastigheten

17.1

Parterna skall efter bästa förmåga se till att hålla Fastigheten i väl vårdat skick och envar skall årligen utföra en arbetsinsats om X (X) timmar avseende yttre och inre underhåll såsom målning, byte av tegelpannor, rensning av hängrännor med mera. För det fall någon Part inte fullgör sin del av underhållet kan övriga parter utföra arbetet mot en ersättning om X (X) kronor per timme, vilket belopp endast kan användas till att avräknas mot Parts skyldighet att bekosta driftskostnader.

18 Nyttjanderätt

18.1

Parterna äger nyttja Fastigheten för egen räkning eller upplåta sin nyttjanderätt till annan som Part kan gå i god för. Part äger inte utan övriga Parters samtycke hyra ut Fastigheten mot ersättning. Nyttjande av Fastigheten skall ske enligt rullande schema i enlighet med bilaga 2.

19 Kostnadsfördelning

19.1

Parterna skall dela lika på samtliga driftskostnader som uppstår. Envar Part äger rätt att inhandla varor till Fastigheten såsom målarfärg, möbler och husgeråd med mera till ett årligt belopp om X (X) kronor. Vid kalenderårets slut skall Parterna sammanställa samtliga utlägg och kostnader samt nedlagt arbete enligt punkt 17 för inköp och dela dessa kostnader lika mellan sig.

20 Avtalsbrott

20.1

För det fall någon Part inte fullgör väsentlig skyldighet under Avtalet eller vid upprepade tillfällen bryter mot Avtalet kan övriga Parter begära att felande Part hembjuder sin andel till övriga parter, till en köpeskilling beräknad enligt punkt 13, med ett avdrag om tio (10) procent på köpeskillingen såsom normerat skadestånd.

21 Avtalstid

21.1

Avtalet skall äga giltighet så länge Fastigheten ägs av fler än en Part. Avlider Part under avtalets bestånd, inträder dennes dödsbo i dennes rättigheter och skyldigheter.

Avtalet har upprättats i tre (3) exemplar, av vilka Parterna tagit var sitt.

Ort/datum                                                                     Ort/datum                     

NN                                                                                  NN

Ort/datum  

NN                                     

Samägandeavtal Läs mer »

Samboavtal

Samboavtal

Vi, ”Förnamn Efternamn”, ”Pers nr”, och ”Förnamn Efternamn”, ”Pers nr” bestämmer härmed genom detta samboavtal att vid en upplösning av samboförhållandet på annat sätt än genom giftermål, skall parternas egendom inte fördelas i enlighet med sambolagen utan fördelas enligt följande:

Kommentar: Enligt sambolagen så ingår endast bostad och bohag i en bodelning efter ett samboskap och detta under förutsättning att bostaden och bohaget har införskaffats för gemensamt bruk d.v.s. för att användas gemensamt under förhållandet.

Syftet med att upprätta ett samboavtal är att frångå detta och därigenom se till att bostad och allt eller visst bohag tillhör den sambo som har betalat för bostaden eller bohaget. Nedan ska ni därför lista saker som ni önskar fördela på annat sätt än enligt sambolagens regler. Det kan exempelvis se ut såhär:

  • De fastigheter eller lägenheter som införskaffas för gemensamt bruk ska inte ingå i en bodelning mellan parterna utan vara respektive parts egendom. Avkastning och substitut av denna egendom ska inte fördelas enligt sambolagens regler.
  • Det bohag som införskaffas för gemensamt bruk ska inte ingå i en bodelning mellan parterna utan vara respektive parts egendom. Avkastning och substitut av denna egendom ska inte fördelas enligt sambolagens regler.

Kommentar: ”Avkastning och substitut av denna egendom ska inte fördelas enligt sambolagens regler” innebär att om denna egendom ökar i värde så ska inte heller denna värdeökning fördelas enligt sambolagens regler. Om egendomen säljs så ska inte heller pengarna för försäljningen fördelas enligt sambolagens regler. Om dessa pengar återinvesteras i ny egendom så ska inte heller denna nya egendom fördelas enligt sambolagens regler.

Alla eventuella framtida tvister med anledning av samboskapet ska lösas med tillämpning av svensk lag och i svensk domstol.

Genom att underteckna detta avtal förklarar parterna sig även förstå innehållet i detta avtal.

Ort år-månad-datum

Förnamn Efternamn                                                    Förnamn Efternamn

Ovanstående egenhändiga namnteckningar bevittnas

Ort och datum som ovan                                            Ort och datum som ovan

Förnamn Efternamn                                                    Förnamn Efternamn

Adress                                                                             Adress

Postadress                                                                    Postadress

Kommentar: Bevittning är inget formkrav för ett samboavtal och är därför inte nödvändigt för att samboavtalet ska vara giltigt. Det kan dock vara bra med bevittning om tvist skulle uppstå kring samboavtalet. Detta då det finns två vittnen som kan intyga att båda sambos egenhändigt skrivit under och därmed i samförstånd ingått ett bindande avtal.

Samboavtal Läs mer »

Gåvobrev

Gåvobrev

Gåvogivare:                                                                   ”Förnamn Efternamn”, ”pers nr”

Gåvotagare:                                             ”Förnamn Efternamn”, ”pers nr”

                                                                                       ”Förnamn Efternamn”, ”pers nr”

Gåvan:                                                      Gåvotagarna erhåller X kr vardera.

Kommentar: Skriv ner vad gåvan består av och hur den ska fördelas.

Gåvoförklaring: Gåvogivaren kommer som gåva de närmaste dagarna från undertecknande av detta gåvobrev att överlåta hela gåvan till gåvotagarna.

Kommentar: Skriv ner när gåvogivaren ska skänka gåvan till gåvotagaren/gåvotagarna.

Särskilda villkor: Den egendom, jämte avkastningen därav, som gåvotagarna erhåller enligt detta gåvobrev skall vara deras enskilda egendom. Detsamma skall gälla vad som kan komma att träda i dess ställe. De regler i äktenskapsbalken och i sambolagen beträffande makars respektive sambors bostad och bohag, som stadgar om samtycke och övertaganderätt, skall inte gälla vare sig den erhållna gåvan eller det som trätt i stället för gåvan.

Kommentar: Här ska redogöras för eventuella villkor knutna till gåvan. I exemplet ovan anges att gåvan som sådan, gåvans eventuella värdeökning, samt de pengar som inkommer om gåvan säljs skall utgöra enskild egendom för gåvotagaren/gåvotagarna. Om gåvan säljs så skall även den eventuella egendom som pengarna återinvesteras i utgöra enskild egendom för gåvotagaren/gåvotagarna.

Enskild egendom innebär att gåvan inte skall ingå i en bodelning efter äktenskap eller samboskap.

Envar gåvotagare äger genom äktenskapsförord eller vid samboförhållande rätt att genom skriftlig handling upphäva eller ändra nu angivna villkor. Gåvan ska ej utgöra förskott på arv.

Kommentar: Ovan anges att gåvotagaren/gåvotagarna, om de så önskar, kan frångå villkoren för gåvan genom att upprätta äktenskapsförord med sin make/maka eller upprätta handling med sambo och genom detta dela med sig av gåvan till sina respektive. Det anges även att gåvan inte är ett förtida arv.                      

Gåvobrevet har upprättats i två (2) exemplar där gåvotagarna har var sitt exemplar.

”Ort” den ”datum månad år”

Gåvogivarens underskrift                           Gåvan tas emot tacksamt

Förnamn Efternamn                  Förnamn Efternamn, Förnamn Efternamn

Ovanstående egenhändiga namnteckning bevittnas

Datum som ovan              

____________________________                     ____________________________

Namn: NN                                               Namn: NN

Pers.nummer: XXXXXX-XXXX           Pers.nummer: XXXXXX-XXXX

Kommentar: Bevittning är ett formkrav vid gåva av fastighet och bostadsrätt dock ej för övrig egendom. Vi rekommenderar ändå att handlingen bevittnas för att underlätta bevisning om gåvan skulle ifrågasättas.

Gåvobrev Läs mer »

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt

Med denna bemyndigas nedan angivna person (fullmaktstagaren) att fritt och obegränsat sköta och agera ombud för alla mina ekonomiska intressen.

Fullmaktstagaren ges härmed rätten att:

  • i mitt ställe fritt föra diskussioner med privatpersoner, företag och myndigheter
  • i mitt ställe ingå avtal, underteckna och mottaga tillgångar
  • i mitt ställe utföra alla de åtgärder och handlingar som jag själv med laga verkan kan utföra
  • i mitt ställe avyttra fast egendom samt bostadsrättslägenhet och för detta underteckna och mottaga köpesumma
  • i övrigt sköta om min person

Framtidsfullmakten slutar att gälla om den av mig återkallas skriftligen, återtas eller förstörs eller vid mitt frånfälle.

Fullmaktsgivare

——————————


Namn

——————————


Personnummer

——————————


Adress

——————————


Postnummer, ort

——————————


Telefon

Fullmaktstagare

——————————


Namn

——————————


Personnummer

——————————


Adress

——————————


Postnummer, ort

——————————


Telefon

I händelse av förhinder för fullmaktstagaren skall ”namn och personnummer” träda i fullmaktstagarens ställe.

Ort/datum/år

——————————-


Fullmaktsgivarens namnteckning

——————————


Namnförtydligande

Härmed intygar vi särskilt anmodade vittnen att ”Förnamn Efternamn”, ”pers nr” som vi båda är bekant med eller har styrkt identitet på, denna dag vid sunt och fullt förstånd samt av fri vilja i bådas vår samtidiga närvaro egenhändigt har undertecknat denna framtidsfullmakt.

Vittne 1

————————-                                                       ————————-

Namn                                                                             Namnförtydligande

————————-                                                       ————————-

Adress                                                                            Postnummer, ort                                      

————————-

Telefon

Vittne 2

————————-                                                       ————————-

Namn                                                                             Namnförtydligande

————————-                                                       ————————-

Adress                                                                              Postnummer, ort                                      

————————-

Telefon

Framtidsfullmakt Läs mer »

Bodelningsavtal Skilsmässa

Bodelningsavtal Skilsmässa

Följande tillgångar och skulder är i detta fall föremål för bodelning:

Kommentar: Nedan listas makarnas respektive tillgångar och skulder som i samförstånd makarna emellan ska ingå i bodelningen. Vad gäller tillgångar så kan det exempelvis handla om bankmedel, aktier och fonder alternativt fysiska tillgångar som exempelvis hus, bil, båt etc.

Make/maka 1:

”Förnamn Efternamn” tillgångar:

X

”Förnamn Efternamn” skulder:

X

Make/Maka 2:

”Förnamn Efternamn” tillgångar:

X

”Förnamn Efternamn” skulder:

X

Makarnas överenskomna fördelning av tillgångar och skulder:

Kommentar: Nedan nedskrives makarnas överenskomna fördelning av makarnas respektive tillgångar och skulder.

Make/maka 1:

”Förnamn Efternamn” får:

X

”Förnamn Efternamn” behåller betalningsansvar för:

X

Make/maka 2:

”Förnamn Efternamn” får:

X

”Förnamn Efternamn” behåller betalningsansvar för:

X

Bostad:

Kommentar: Nedan nedskrives hur makarna har för avsikt att fördela bostaden. Makarna kan enas om antingen försäljning eller övertagande.

Alternativ 1:

Härmed överenskommer vi att bostaden ska säljas samt att vi delar lika på vinst/förlust.

Alternativ 2:

Kommentar: Då en av makarna mot ersättning tar över bostaden (utköp i dagligt tal) så är praxis att mäklararvode och reavinstskatt tas med i beräkningen. Inga av dessa kostnader kommer att aktualiseras i samband med själva övertagandet. Poängen med att de ska med i beräkningen, enligt praxis, är att dessa kostnader kommer uppstå för den övertagande parten i händelse av att denna i framtiden säljer bostaden och att den övertagande parten därför ska kompenseras för dessa i samband med övertagandet.

Härmed överenskommer vi att ”förnamn efternamn” ska övertaga bostaden, d.v.s. tillskiftas 1/1 bostaden, från ”förnamn efternamn”. Beräkning av kostnad för övertagandet ska ske enligt följande:

Värderingssumma (marknadsvärde) –                 X kr
Mäklararvode 2% (av värderingssumma) –                 X kr
Renoveringskostnad –                 X kr
Anskaffningsvärde (köp av bostad) –                 X kr
Vinst –                 X kr
Skatt 22% –                 X kr
Värderingssumma (marknadsvärde)                    X kr
Skatt 22% –                  X kr
Mäklararvode 2% (av värderingssumma) –                  X kr
Summa –                 X kr
Lån –                 X kr
Kvar att dela på –                 X kr
Övertagande (50%)  –                 X kr

Kommentar: Nedan mening innebär att makarna på annat sätt än genom detta bodelningsavtal har kommit överens om hur den egendom som inte uttryckligen omnämns i bodelningsavtalet ska fördelas.

All övrig egendom som ej omnämnts i detta bodelningsavtal sämjedelas.

Kommentar: Nedan mening innebär att makarnas överenskommelse i detta bodelningsavtal är slutgiltig givet att inga direkta felaktigheter förekommit såsom exempelvis att någon av makarna undanhållit tillgångar.

Med denna bodelning förklarar vi oss härmed nöjda och har inga ytterligare anspråk att rikta gentemot varandra.

Detta bodelningsavtal har upprättats i två likalydande exemplar varav makarna har tagit varsitt.

”Ort, datum, månad, år”

——————————


Förnamn Efternamn

”Ort, datum, månad, år”

——————————


Förnamn Efternamn

Kommentar: Ett bodelningsavtal behöver inte bevittnas för att vara giltigt, det räcker med att båda makar undertecknar det. Skulle det däremot uppstå en tvist makarna emellan angående bodelningsavtalet så kan en bevittning vara bra ur bevishänseende. En bevittning kan se ut som nedan.

Att ”Förnamn Efternamn” och ”Förnamn Efternamn” denna dag vid sunt och fullt förstånd samt av fri vilja i bådas vår samtidiga närvaro förklarat att ovanstående bodelningsavtal utgör respektive makes fria vilja och att båda makar därunder egenhändigt skrivit sitt namn, intygas av oss särskilt anmodade vittnen.

Ort, datum, månad, år som ovan                                                 

Vittne 1:

——————————


Förnamn Efternamn

Vittne 2:

——————————


Förnamn Efternamn

Bodelningsavtal Skilsmässa Läs mer »

Bodelningsavtal Sambo

Bodelningsavtal Sambo

Följande tillgångar och skulder är i detta fall föremål för bodelning:

Kommentar: Nedan listas sambornas respektive tillgångar och skulder som i samförstånd samborna emellan ska ingå i bodelningen. Vad gäller tillgångar så handlar det vid ett samboskap enbart om gemensam bostad samt gemensamt bohag och eventuella skulder måste därför vara knutna till nån av dessa.

Sambo 1:

”Förnamn Efternamn” tillgångar:

X

”Förnamn Efternamn” skulder:

X

Sambo 2:

”Förnamn Efternamn” tillgångar:

X

”Förnamn Efternamn” skulder:

X

Sambornas överenskomna fördelning av tillgångar och skulder:

Kommentar: Nedan nedskrives sambornas överenskomna fördelning av sambornas respektive tillgångar och skulder.

Sambo 1:

”Förnamn Efternamn” får:

X

”Förnamn Efternamn” behåller betalningsansvar för:

X

Sambo 2:

”Förnamn Efternamn” får:

X

”Förnamn Efternamn” behåller betalningsansvar för:

X

Bostad:

Kommentar: Nedan nedskrives hur samborna har för avsikt att fördela bostaden. Samborna kan enas om antingen försäljning eller övertagande.

Alternativ 1:

Härmed överenskommer vi att bostaden ska säljas samt att vi delar lika på vinst/förlust.

Alternativ 2:

Kommentar: Då en av samborna mot ersättning tar över bostaden (utköp i dagligt tal) så är praxis att mäklararvode och reavinstskatt tas med i beräkningen. Inga av dessa kostnader kommer att aktualiseras i samband med själva övertagandet. Poängen med att de ska med i beräkningen, enligt praxis, är att dessa kostnader kommer uppstå för den övertagande sambon i händelse av att denna i framtiden säljer bostaden och att den övertagande sambon därför ska kompenseras för dessa i samband med övertagandet.

Härmed överenskommer vi att ”förnamn efternamn” ska övertaga bostaden, d.v.s. tillskiftas 1/1 bostaden, från ”förnamn efternamn”. Beräkning av kostnad för övertagandet ska ske enligt följande:

Värderingssumma (marknadsvärde) –                 X kr
Mäklararvode 2% (av värderingssumma) –                 X kr
Renoveringskostnad –                 X kr
Anskaffningsvärde (köp av bostad) –                 X kr
Vinst –                 X kr
Skatt 22% –                 X kr
Värderingssumma (marknadsvärde)                    X kr
Skatt 22% –                  X kr
Mäklararvode 2% (av värderingssumma) –                  X kr
Summa –                 X kr
Lån –                 X kr
Kvar att dela på –                 X kr
Övertagande (50%)  –                 X kr

Kommentar: Nedan mening innebär att samborna på annat sätt än genom detta bodelningsavtal har kommit överens om hur den egendom som inte uttryckligen omnämns i bodelningsavtalet ska fördelas.

All övrig egendom som ej omnämnts i detta bodelningsavtal sämjedelas.

Kommentar: Nedan mening innebär att sambornas överenskommelse i detta bodelningsavtal är slutgiltig givet att inga direkta felaktigheter förekommit såsom exempelvis att någon av samborna undanhållit tillgångar.

Med denna bodelning förklarar vi oss härmed nöjda och har inga ytterligare anspråk att rikta gentemot varandra.

Detta bodelningsavtal har upprättats i två likalydande exemplar varav samborna har tagit varsitt.

”Ort, datum, månad, år”

____________________


Förnamn Efternamn

”Ort, datum, månad, år”

____________________


Förnamn Efternamn

Kommentar: Ett bodelningsavtal behöver inte bevittnas för att vara giltigt, det räcker med att båda sambor undertecknar det. Skulle det däremot uppstå en tvist samborna emellan angående bodelningsavtalet så kan en bevittning vara bra ur bevishänseende. En bevittning kan se ut som nedan.

Att ”Förnamn Efternamn” och ”Förnamn Efternamn” denna dag vid sunt och fullt förstånd samt av fri vilja i bådas vår samtidiga närvaro förklarat att ovanstående bodelningsavtal utgör respektive sambos fria vilja och att båda sambos därunder egenhändigt skrivit sitt namn, intygas av oss särskilt anmodade vittnen.

Ort, datum, månad, år som ovan                                                 

Vittne 1:

——————————- 

Förnamn Efternamn 

Vittne 2:

——————————

Förnamn Efternamn

                                                  

Bodelningsavtal Sambo Läs mer »