Okategoriserade

Arbetsdomstolen oenig om FMI-anställdas skyldighet att flytta till Karlstad

En oenig Arbetsdomstol slår fast att anställda på Fastighetsmäklarinspektionen är skyldiga att flytta med till Karlstad efter regeringens beslut att omlokalisera myndigheten dit från Stockholm. Sex av de anställda ville göra gällande att någon sådan skyldighet inte fanns utan att de istället skulle sägas upp på grund av arbetsbrist om de valde att inte flytta med. Staten ansåg dock att de fick säga upp sig själva om de valde att inte flytta med.

De anställda hävdade att det, i och med att Fastighetsmäklarinspektionen flyttade från Stockholm till Karlstad, uppstod arbetsbrist i Stockholm. Fastighetsmäklarinspektionen hävdade å sin sida att det ej var tal om arbetsbrist utan att tjänsterna fanns kvar,

Då Arbetsdomstolen prövade ärendet så kom de fram till att mot bakgrund av tidigare myndighetsflyttar samt mot bakgrund av avtals- och rättsutveckling, så har anställda på myndigheter att välja mellan att antingen flytta med myndigheten till den nya orten alternativt att säga upp sig själva. Detta synsätt grundar sig i 1965 års tjänstemannalag samt i förarbeten till lag om offentlig anställning både 1976 och 1994. I dessa framkommer att statligt anställdas skyldighet att flytta med berörd myndighet ska grunda sig i vad som tidigare gällt i motsvarande fall och det som gällt i tidigare motsvarande fall är att de anställda fått välja mellan att antingen flytta med eller att säga upp sig själva. Mot bakgrund av detta nämnda så fann Arbetsdomstolen att de anställda var skyldiga att flytta med och avslog därmed de anställdas talan.

Arbetsdomstolen var dock oenig. Två ledamöter ansåg att då Fastighetsmäklarinspektionens verksamhet uteslutande bedrivits från Stockholm samt att ingen annan ort varit på tal då de anställda anställdes så utgör denna flytt en kraftigt utökad arbetsskyldighet gentemot vad som i övrigt gäller på arbetsmarknaden. Vidare så ställde sig dessa två ledamöter tveksamma till den uttalade branschpraxisen. Detta då tidigare liknande fall löst sig genom utomrättsliga förhandlingar parterna emellan och inte genom domstolsförhandlingar. De två ledamöterna gick därför på de sex arbetstagarnas linje.

Om du som anställd hamnar i tvist med din arbetsgivare eller om du som arbetsgivare hamnar i tvist med en anställd så är du välkommen att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.

 

  

Arbetsdomstolen anser konkurrensklausul vara oskälig

En person blev stämd av sin före detta arbetsgivare då arbetsgivaren ansåg att personen brutit mot en konkurrensklausul i sitt anställningsavtal. Denna klausul innebar att personen under pågående anställning samt under en period av två år efter avslutad anställning inte fick bedriva konkurrerande verksamhet. Då ärendet prövats av Arbetsdomstolen så kom dock denna fram till att klausulen var oskälig.

Konkurrensklausulen togs in i anställningsavtalet då personen bytte tjänst från distrikts- till regionchef. Personen avslutade efter en tid sin anställning och startade kort därefter ett konkurrerande bolag. Den tidigare arbetsgivaren såg ej på detta med blida ögon och tog ärendet till Uddevalla tingsrätt.

Uddevalla tingsrätt gick på den tidigare arbetsgivarens linje. De ansåg att klausulen om två års konkurrensförbud var rätt och riktig och fattade beslut om konkurrensförbud för personen och dennes bolag och dömde därutöver personen att betala 300 000 kronor i vite.

Personen fann sig inte i detta utan valde att överklaga domen till Arbetsdomstolen.

Arbetsdomstolen gjorde en helt annan bedömning än Uddevalla Tingsrätt och ansåg att konkurrensklausulen ”närmast syftar till att hindra marknadskonkurrens”. De menade att konkurrensklausulen var mer omfattande än vad som är nödvändigt för att slå vakt om företagshemligheter, unik kunskap samt befintliga kundrelationer.

Arbetsdomstolen ansåg därutöver att konkurrensklausulen medförde ”en inte obetydlig begränsning” av personens möjligheter att bedriva yrkesverksamhet. Detta mot bakgrund av att personen var kring 60 år när anställningen avslutades samt att personen vid detta tillfälle inte jobbat i någon annan bransch under en period av fem år vilket av Arbetsdomstolen bedömdes vara ”en relativt lång tid”.

Det faktum att personen ej heller fick någon ersättning under konkurrensklausulens varaktighet samt att anställningsvillkor i övrigt förblev opåverkade var också faktorer som Arbetsdomstolen tog hänsyn till vid sin bedömning.

Arbetsdomstolens bedömning blev därför – tvärtemot Uddevalla tingsrätts – att konkurrensklausulen inte var skälig och därför inte kan göras gällande. Bolaget som stämde personen får avslag på både sin talan om konkurrensförbud och vite och blev istället tilldömt att ersätta personens rättegångskostnader om 185 000 kronor.

Om du som anställd hamnar i tvist med din arbetsgivare eller om du som arbetsgivare hamnar i tvist med en anställd så är du välkommen att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.

 

 

 

 

 

Arbetsdomstolen anser personliga skäl irrelevanta vid arbetsbrist

Den uppsagda personen menar att uppsägningen hade sin grund i en konflikt mellan dennes far som tidigare ägde asylboendet och de nya ägarna. De nya ägarna menar att uppsägningen hade sin grund i att ett bemanningsföretag skulle överta driften av asylboendet. Tingsrätten menade att det ej fanns saklig grund för uppsägningen men det menar Arbetsdomstolen däremot att det gjorde. 

Då asylboendet Carlslund Hotell bytt ägare så uppstod en tvist mellan de förra och de nya ägarna. I snar anslutning till denna tvist så sades sonen till den förra ägaren upp. Sonen menade att det ej fanns saklig grund för uppsägningen utan att han blev uppsagd på grund av konflikten mellan hans far och de nya ägarna. De nya ägarna hävdade att så inte var fallet. Det hela utmynnade i att sonen väckte talan mot bolaget som försvarade sig med att de innan uppsägningen planerat att låta ett bemanningsföretag överta driften av Carlslund Hotell och att det därför rörde sig om arbetsbrist.

När ärendet togs upp i Tingsrätten så ansåg denna att grunden till uppsägningen var personliga skäl då de menade att det med önskvärd tydlighet framgick att de nya ägarna inte ville ha kvar sonen i verksamheten. Tingsrätten ansåg utöver detta att det att bolaget anlitat ett bemanningsföretag för driften var en efterhandskonstruktion. Mot bakgrund av dessa två omständigheter så fann Tingsrätten att uppsägningen skulle ogiltigförklaras samt sonen skulle ha rätt till både ekonomiskt- och allmänt skadestånd.

Carlslund Hotell överklagade domen till Arbetsdomstolen som gick emot Tingsrättens dom. Arbetsdomstolen ansåg att det fanns saklig grund för uppsägningen då de ansåg att det förelåg arbetsbrist med anledning av att bemanningsföretaget anlitats för driften. Arbetsdomstolen ansåg också att Carlslund hotell varken brutit mot omplacerings- eller turordningsregler. Därutöver så ansåg Arbetsdomstolen att det inte var relevant huruvida det förelåg personliga skäl eller ej då det de facto rådde arbetsbrist. Arbetsdomstolens bedömning av det sistnämnda grundade sig i de tidigare domarna AD 2000 nr 35 samt AD 2000 nr 31.

Om du som anställd hamnar i tvist med din arbetsgivare eller om du som arbetsgivare hamnar i tvist med en anställd så är du välkommen att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.

 

 

 

 

Spårbyte – från asyl till arbete

Ett spårbyte innebär att en person som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd p.g.a. asylskäl i Sverige fortfarande kan ha möjlighet till att ansöka om arbetstillstånd.
Personen ”byter” alltså uppehållstillstånd mot arbetstillstånd och får man ett arbetstillstånd så har man fortfarande möjligheten att få stanna i Sverige.

Migrationsverket är mycket noggranna. För att kunna få ett arbetstillstånd så är det därför väldigt viktigt att personen uppfyller följande villkor:

  • Personen måste ha ett giltigt pass eller annan giltig id-handling (körkort, id-kort eller motsvarande).
  • Personen måste haft en anställning sedan minst 4 månader och denna anställning måste sträcka sig minst 1 år från det att personen ansöker om arbetstillståndet.
  • Personen måste kunna försörja sig på anställningen vilket enligt praxis innebär att lönen måste vara minst 13.000kr före skatt.
  • Försäkringsskydd och anställningsvillkor får inte vara sämre än de villkor som anges i kollektivavtal eller praxis för yrket eller branschen.
  • Rekryteringen till anställningen måste ha skett enligt Sveriges åtaganden inom EU.
  • Ansökan om arbetstillståndet måste ha kommit in till Migrationsverket senast två veckor efter att beslutet om avslag på uppehållstillståndet vunnit laga kraft.

För att ha så goda chanser som möjligt att få igenom ett spårbyte så är det viktigt att personen börjar söka jobb så fort som möjligt efter att personen kommit till Sverige. Chanserna till att kunna göra ett spårbyte ökar ju snabbare personen får ett jobb. Detta gäller även om personen får bidrag och med hjälp av det kan försörja sig eftersom själva jobbet (anställningen) är villkoret för att få arbetstillståndet.

En jurist kan hjälpa till med spårbytet. Det en jurist kan göra är att först och främst hjälpa till med att tittare närmare på om personen uppfyller villkoren för spårbytet. Juristen kan också hjälpa till med ansökan till Migrationsverket och med att se över om arbetsgivaren uppfyller villkoren rätt lön, rätt försäkringsskydd och rätt anställningsvillkor i övrigt.

Eftersom Migrationsverket som sagt är mycket noggranna så är det väldigt viktigt att alla dessa villkor är helt uppfyllda. Migrationsverket kan ge avslag på arbetstillståndet om personen till exempel tjänar 12 999kr trots att alla andra villkor är uppfyllda.

Om du vill ha hjälp att titta närmare på dina chanser till att kunna göra ett spårbyte så är du välkommen att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.

Välkommen till juridiskradgivning.nu

Idag, den 26 september 2017, nylanserar AB Klarspråk hemsidan juridiskradgivning.nu. Klarspråk är ett bolag som arbetar med juridik och utbildning. Vi anser att juridik ska vara ett tydligt, enkelt och användbart verktyg för gemene man.

Syftet med juridiskradgivning.nu är att tillgängliggöra juridiken då vi på Klarspråk har uppmärksammat ett behov av just detta. Vi tillhandahåller dels kostnadsfri juridisk rådgivning för de som vill hantera sitt ärende på egen hand men hänvisar också våra användare vidare till lämplig jurist, i de fall där det finns behov av ett ombud.

Vi är unika i det avseendet att vi kan hjälpa till över hela Sverige och i det att vi inte är beroende av någon särskild jurist- eller advokatbyrå. Detta medför att vi alltid kommer hänvisa er till dem som vi anser är bäst lämpade för att hantera ert specifika ärende.

Eftersom hemsidan är nystartad så välkomnar vi alla synpunkter och önskemål om både sidan och tjänsten. Vår ambition är att ständigt förbättra och utveckla juridiskradgivning.nu.

Tipsa gärna familj, vänner och bekanta om oss och vår tjänst.

Ni når oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu. Vi ser fram emot era frågor!